ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА КРИТЕРІЄМ ГАРМОНІЇ

  • Андрій Чуркін Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-7784-1890
Ключові слова: мотивація, управлінський персонал, ефективність, результативність, економічні цілі, соціальні цілі, гармонія

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцінки результативності мотивації управлінського персоналу. У роботі проаналізовано сучасні підходи до оцінки ефективності мотивації, визначено їх переваги та недоліки. Доведено, що система мотивації працівників підприємства є результативною, коли поєднує інтереси зацікавлених сторін (підприємства і працівника). Розглянуто варіанти взаємодії інтересів управлінського персоналу та підприємства. Обґрунтовано основний критерій результативності системи мотивації – гармонію потреб, інтересів, цілей управлінського персоналу та підприємства. Для визначення результативності системи мотивації управлінського персоналу було побудовано двомірну матрицю якісної оцінки рівня гармонізованості цілей підприємства і управлінського персоналу. Визначено рівні результативності системи мотивації: катастрофічний, низький, задовільний, нормальний, високий.

Посилання

Тимошенко И. И., Соснин А. С. Мотивация личности и человеческий ресурс. Киев : Изд. Европейского университета, 2002. 576 с.

Куліков Г. Т. Мотивація трудової діяльності в системі ринкових відносин (на прикладі промисловості України) : автореф... докт. екон. наук: спец. 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Київ, 2006. 30 с.

Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці : автореф… докт. екон. наук: спец. 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Київ, 2004. 30 с.

Бакуліна О. С. Мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах реалізації Євроінтеграційних пріоритетів : дис. …канд.. екон. наук : спец. 08.00.04. Житомир : [б. в.], 2015. 280 с.

Лугова В. М., Чумак Г. М. Мотивація як інструмент узгодження інтересів підприємства та персоналу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 259–262. URL: http://global-national.in.ua/issue-23-2018 (дата звернення: 17.12.2022)

Дороніна М. С., Сасіна Л. О., Лугова В. М., Надьон Г. М. Механізм мотивації управлінського персоналу. Харків : АдвАтм, 2010. 240 с.

Семикіна М. В., Бевз З. В. Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників. URL: www.kntu.kr.ua/doc/zb_18_1_ekon/stat_18_1/18.pdf (дата звернення: 17.12.2022)

Чмут А. В. Оцінка рівня гармонізації відносин учасників інтеграційних об’єднань. Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. 2012. № 6. С. 232–237.

Колосов А. М. Організаційна поведінка підприємства в умовах мінливого середовища (150 питань теорії і практики організації) : монографія. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. 344 с.

Шевченко О. К., Лугова В. М. Оптимізація управління мотивацією на основі золотого перерізу. Коммунальное хозяйство городов. Сб. научн. трудов. Вып. 75. Київ : Техніка, 2007. С. 125–128.

Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: [монографія] / заг. pед. Ю. Б. Іванова, О. М. Тищенка. Харків : ІНЖЕК, 2006. 384 с.

Tymoshenko, Y. Y., Sosnyn, A. S. (2002) Motyvatsyya lychnosty y chelovecheskyy resurs. [Personal motivation and human resource]. Kyiv : Yzd. Evropeyskoho unyversyteta. 576 p. [in Russian]

Kulikov, H. T. (2006) Motyvatsiya trudovoyi diyalnosti v systemi rynkovykh vidnosyn (na prykladi promyslovosti Ukrayiny) [Motivation of labor activity in the system of market relations (on the example of Ukrainian industry)]: avtoref. dokt. ekon. nauk: 08.09.01 – demohrafiya, ekonomika pratsi, sotsialʹna ekonomika i polityka. Kyiv. 30 p. [in Ukrainian]

Semykina, M. V. (2004). Sotsialʹno-ekonomichna motyvatsiya konkurentospromozhnosti u sferi pratsi [Socio-economic motivation of competitiveness in the sphere of labor]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. ekon. nauk: 08.09.01 – demohrafiya, ekonomika pratsi, sotsialʹna ekonomika i polityka. Kyiv. 30 p. [in Ukrainian]

Bakulina, O. S. (2015). Motyvatsiya personalu silskohospodarskykh pidpryyemstv v umovakh realizatsiyi yevrointehratsiynykh priorytetiv [Motivation of the personnel of agricultural enterprises in the conditions of implementation of European integration priorities]: dys. …kand.. ekon. nauk : spets. 08.00.04. Zhytomyr : [b. v.]. 280 p. [in Ukrainian]

Luhova, V. M., Chumak, H. M. (2018) Motyvatsiya yak instrument uz·hodzhennya interesiv pidpryyemstva ta personalu [Motivation as a tool for coordinating the interests of the enterprise and personnel]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems. № 23, p. 259–262. Retrieved from: http://global-national.in.ua/issue-23-2018 [in Ukrainian]

Doronina, M. S., Sasina, L. O., Luhova, V. M., Nadʹon, H. M. (2010). Mekhanizm motyvatsiyi upravlinsʹkoho personalu. [Mechanism of motivation management personnel]. Kharkiv: AdvAtm. 240 p. [in Ukrainian]

Semykina, M. V., Bevz, Z. V. (2018) Harmonizatsiya sotsialʹno-trudovykh vidnosyn: metodolohiya otsinky vplyvovykh chynnykiv [Harmonization of social and labor relations: methodology for assessing influential factors]. Retrieved from: www.kntu.kr.ua/doc/zb_18_1_ekon/stat_18_1/18.pdf

Chmut, A. V. (2012) Otsinka rivnya harmonizatsiyi vidnosyn uchasnykiv intehratsiynykh obʺyednanʹ [Assessment of the level of harmonization of relations between participants of integration associations]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu – Collection of scientific works of the Kharkiv National Agrarian University. № 6, p. 232–237. [in Ukrainian]

Kolosov, A. M. (2010) Orhanizatsiyna povedinka pidpryyemstva v umovakh minlyvoho seredovyshcha (150 pytanʹ teoriyi i praktyky orhanizatsiyi) [Organizational behavior of an enterprise in a changing environment (150 issues of organizational theory and practice)]: monohrafiya [monograph]. Luhansk: Vyd-vo SNU im. V. Dalya, 2010. 344 p. [in Ukrainian]

Shevchenko, O. K., Luhova, V. M. (2007) Optymizatsiya upravlinnya motyvatsiyeyu na osnovi zolotoho pererizu [Optimizing motivation management based on the golden ratio]. Kommunalʹnoe khozyaystvo horodov. [Сommunal economy of the cities]. Sb. nauchn. trudov. Vyp. 75. Kyiv : Tekhnika, p. 125–128. [in Ukrainian]

Ivanov, Y. B., Tyshchenko, O. M. (eds.) (2006). Teoretychni osnovy konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstva [Theoretical foundations of the company's competitive strategy]: monohrafiya [monohraph]. Kharkiv : INZHEK, 384 p. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 72
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Чуркін, А. (2022). ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА КРИТЕРІЄМ ГАРМОНІЇ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-99
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають