МОДЕЛЬ ДОСКОНАЛОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ключові слова: модель організації, оцінка, управління високотехнологічною організацією, підприємства космічної галузі, ефективність, конкурентоспроможність, розвиток

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням застосування моделі досконалості організації EFQM в теорії і практиці управління високотехнологічними організаціями, а саме аерокосмічними підприємствами. Розкрита сутність категорій модель організації, модель досконалої організації, модель оцінки організації та їх взаємозв’язок на філософському та організаційно-економічному рівні. Проаналізована специфіка діяльності сучасних аерокосмічних підприємств на основі їх стратегічних компонентів та структури. Дано визначення поняттю підприємства космічної галузі. Розроблений схематично взаємозв’язок моделі організації та моделі оцінки організації. Виділені проблеми застосування моделі оцінки організації та шляхи її подолання. Запропонована оцiнка ефективностi органiзацiйної структури пiдприємства (органiзацiї) відповідно за сукупнiстю показникiв.

Посилання

Модель. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 11.12.2022)

Экономика предприятия : учебник / Под ред. Ф.К. Беа, Э. Дихтла, М. Швайтцера / Пер. с нем. Москва : ИНФРА–М, 1999. XVI, 928 с.

Эффективная организация. URL: http://cecsi.ru/coach/org_losing_9signs.html (дата звернення: 15.12.2022).

Офіційний сайт EFQM. EFQM: Organisational Change Management. URL: https://efqm.org/ (дата звернення: 12.12.2022)

Джур О.Є., Курносова С.В. Моделі ефективного розвитку сучасних високотехнологічних підприємств. Current issues of science, prospects and challenges: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), (Sydney, December 17, 2021). Australia: European Scientific Platform. Р. 28–30.

Бондаренко С. М. Особливості застосування в управлінні організаціями моделі EFQM 2020. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13–14. С. 34–39.

Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: учебник. Москва : ИНФРА-М, 2007. URL: https://www.at.alleng.org/d/manag/man065.htm (дата звернення: 20.12.2022)

Boeing. General Information. URL: https://www.boeing.com/ (дата звернення: 20.12.2022)

Lockheedmartin. URL: https://www.lockheedmartin.com/ (дата звернення: 20.12.2022).

Model. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki [in Russian]

Ekonomika predpriyatiya (1999) [Enterprise economy] In F.K. Bea, E. Dikhtla, M. Shvaittsera (Eds.). Moscow: INFRA-M. [in Russian]

Effektivnaya organizatsiya [Effective organization]. Available at: http://cecsi.ru/coach/org_losing_9signs.html

Ofitsiinyi sait EFQM. EFQM: Organisational Change Management. Available at: https://efqm.org/

Dzhur, O.Ye., Kurnosova, S.V. (2021) Modeli efektyvnoho rozvytku suchasnykh vysokotekhnolohichnykh pidpryiemstv [Models of effective development of modern high-tech enterprises]. Proceedings from: I International Scientific and Theoretical Conference «Current issues of science, prospects and challenges»(Sydney, December 17, 2021) (Vol. 1, pp. 28-30). Australia: European Scientific Platform. [in Ukrainian]

Bondarenko, S.M. (2020) Osoblyvosti zastosuvannia v upravlinni orhanizatsiiamy modeli EFQM 2020 [Features of the application of the EFQM 2020 model in the management of organizations]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 13–14, 34–39. [in Ukrainian]

Rumyantseva, Z.P. (2007) Obshchee upravlenie organizatsiei. Teoriya i praktika [General management of the organization. Theory and practice]. Moscow: INFRA-M. 2007. Available at: https://www.at.alleng.org/d/manag/man065.htm [in Russian]

Boeing. General Information. Available at: https://www.boeing.com/

Lockheedmartin. Investors. Available at: https://www.lockheedmartin.com/

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Джур, О. (2022). МОДЕЛЬ ДОСКОНАЛОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-90
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ