ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАНЬ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ ТА РОЗВИТКУ СЕКТОРІВ СУЧАСНОЇ КОСМІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: ланцюг постачання, оптимізація витрат, підприємство космічної галузі, космічна економіка, конкурентоспроможність, ефективність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню змісту терміну ланцюг постачання в системі ефективності та конкурентоспроможності сучасних підприємств космічної галузі. Проаналізовані підходи науковців-теоретиків та практиків при використанні ланцюга постачань в структурі організації ефективного бізнеса за допомогою концепції ланцюг вартості. Розкрита сучасна структура вже сформованих ланцюгів постачань в космічній економіці. Виділені проблеми, підходи щодо утворення ланцюгів постачань серед підприємств космічної галузі, які є на даному ринку конкурентами та активно співпрацюють в спільних проектах з метою зниження вартості кінцевої продукції та забезпечення розвитку і конкурентоспроможності власних підприємств. Запропонована схема аналізу управлінням конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі із урахуванням ланцюга постачань та ланцюга вартості.

Посилання

Integration of traditional and іnnovation processes of development of modern science: monograph / edited by authors. 2nd ed. Latvia: Riga: Baltija Publishing, 2020. 324 р.

Апальков С.С. та ін. Глобальна економіка: актуальні проблеми та вектори розвитку : монографія / Дніпро : ПП «Ліра ЛТД», 2021. 426 с.

Офіційний сайт Wikipedia. Supply chain. Supply chain. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain.

Офіційний сайт SCM.Portal. Supply Chain Glossary. Supplier Tiering. URL: https://www.scm-portal.net/glossary/supplier_tiering.shtml?id=supplier_tiering (дата звернення: 15.12.2021).

Гербен ван ден Берг, Пол Пітерсма. 25 ключових моделей управління / пер. з англ. В. Луненко. Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2020. 208 с.

Колодізєва Т.О. Визначення ланцюгів поставок та їхня роль у підвищенні ефективності логістичної діяльності підприємств. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 133–139.

Fisher, M.L. What is the Right Supply Chain for your Product?. Harvard Business Review. March-April 1977, pp. 105–116. URL: http://mba.teipir.gr/files/Fisher_What_is_the_right_SC_for_your_product.pdf

Harrison, A. and Godsell, J. (2003), Responsive Supply Chains: An Exploratory Study of Performance Management. URL: https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/handle/1826/377/SWP0103.pdf

Офіційний сайт OECD. The Space Economy at a Glance 2014. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-space-economy-at-a-glance-2014_9789264217294-en

Офіційний сайт SPACENEWS. Taiwan must secure a strategic position in space industry’s supply chain’: president. URL: https://spacenews.com/taiwan-must-secure-a-strategic-position-in-space-industrys-supply-chain-president/

Джур О.Є. Виробнича ефективність в системі управління конкурентоспроможністю підприємств космічної галузі. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 6 (105). С. 46–54.

Офіційний сайт Південмаш. Новини. URL: https://yuzhmash.com/ua/uspishnij-pusk-rn-vega-3.

Офіційний сайт ХАРТРОН. Підприємства. АТ ХАРТРОН. URL: http://www.hartron.com.ua/uk.

Veriga, Yustyna, Dmytrenko, Alla, Dzhur, Olga and others (2020) Integration of traditional and іnnovation processes of development of modern science: monograph / edited by authors. 2nd ed. Latvia: Riga: Baltija Publishing.

Apalkov, S.S. Benenson, O.O. Bulatova, O.V. Volkova, N.V. et al. (2021) Hlobalna ekonomika: aktualni problemy ta vektory rozvytku [Global economy: current issues and vectors of development]. Dnipro, PP «Lira LTD». (in Ukrainian)

Official site of Wikipedia. Supply chain. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain

Official site of SCM. Portal. Supply Chain Glossary. Supplier Tiering. Retrieved from: https://www.scm-portal.net/glossary/supplier_tiering.shtml?id=supplier_tiering

Berh, Herben van den, Pitersma, Pol. (2020) 25 kliuchovykh modelei upravlinnia [25 key management models]. Kharkiv: Vyd-vo «Ranok»: Fabula. (in Ukrainian)

Kolodizieva, T.O. (2015) Vyznachennia lantsiuhiv postavok ta yikhnia rol u pidvyshchenni efektyvnosti lohistychnoi diialnosti pidpryiemstv [Definition of supply chains and their role in improving the efficiency of logistics activities of enterprises]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 2, 133–139. (in Ukrainian)

Fisher, M.L. (March-April 1977) What is the Right Supply Chain for your Product? Harvard Business Review, 105–116. Retrieved from: http://mba.teipir.gr/files/Fisher_What_is_the_right_SC_for_your_product.pdf

Harrison, A. and Godsell, J. (2003) Responsive Supply Chains: An Exploratory Study of Performance Management. Retrieved from: https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/handle/1826/377/SWP0103.pdf

Official site of OECD. The Space Economy at a Glance 2014. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-space-economy-at-a-glance-2014_9789264217294-en

Official site of SPACENEWS. Taiwan must secure a strategic position in space industry’s supply chain’: president. Retrieved from: https://spacenews.com/taiwan-must-secure-a-strategic-position-in-space-industrys-supply-chain-president/en

Dzhur O.Y. (2018) Vyrobnycha efektyvnist v systemi upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv kosmichnoi haluzi [Production efficiency in the system of managing the competitiveness of space industry enterprises]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, 6 (105), 46–54.

Ofitsiinyi sait Pivdenmash. Novyny. Retrieved from: https://yuzhmash.com/ua/uspishnij-pusk-rn-vega-3 (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait KhARTRON. Pidpryiemstva. AT KhARTRON. Retrieved from: http://www.hartron.com.ua/uk (in Ukrainian)

Переглядів статті: 174
Завантажень PDF: 226
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Джур, О. (2021). ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАНЬ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ ТА РОЗВИТКУ СЕКТОРІВ СУЧАСНОЇ КОСМІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ . Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-96
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ