ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБУТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: фінансовий менеджмент, діяльність збутових підприємств, управління збутовою діяльністю підприємства, процеси управління збутовою діяльністю підприємства, принципи збутової діяльності підприємства

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням фінансового менеджменту в системі забезпечення діяльності збутових підприємств. На основі теоретичних доробок учених виокремлено підходи до трактування поняття збутової діяльності. Визначено, що серед наявної достатньої кількості публікацій, збутова діяльність розглядається як практика здійснення обміну матеріальними цінностями та послугами, або особливим видом діяльності, від якої залежать кінцеві результати господарської діяльності підприємства в цілому. Визначено першочергові завдання фінансового менеджменту збутових підприємств в умовах війни. Досліджено поняття «управління збутовою діяльністю» з метою формування способів управлінського впливу на основну діяльність підприємства та підґрунтям застосування певних функції управління збутовою діяльністю підприємства. Доведено необхідність розгляду управління збутовою діяльністю підприємства як певного кругообігу та безперервного процесу. Доведено, що фінансовий менеджмент підприємства, яке здійснює збутову діяльність, полягає в регулярному здійсненні пошуку нових елементів управління і плану дій, що мають вплив на процес забезпечення сучасної позиції підприємства на ринку.

Посилання

Безугла Л. С. Формування маркетингової збутової політики підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. № 24. С. 111–116.

Богданович А., Розумей С. Збут у широкому та вузькому розумінні. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 Міжнар. наук. конф., молодих учених, аспірантів і студентів, 10-11 квітня 2014 р. Київ : НУХТ, 2014. Ч. 3. С. 266–268.

Бондарук Т. Г., Заїчко І. В., Бондарук І. С. Діагностика фінансового стану підприємства та його інвестиційної привабливості в системі фінансового менеджменту. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2022. № 1-2. С. 62–75.

Бреус С. В., Буваник О. І. Основні аспекти управління збутовою діяльністю підприємства. Multidisciplinarya cademic explorations : The І International Science Conference, January 10-12, Amsterdam, Netherlands. 2022. 171 p.

Вербівська Л. В., Заїчко І. В., Тимченко Т. М. Управління інвестиційно-інноваційми ресурсами підприємств в реаліях цифрової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 2. С. 67–73.

Гамалій В. Ф., Романчук С. А., Фабрика І. В. Сучасні проблеми збутової політики українських підприємств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 22. Ч. 2. С. 10–13.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: навч. посіб. Київ: Вища школа, 2018. 327 с.

Гольдштейн Г. Я. Стратегічний менеджмент: консп. лекцій. 2018. 224 с.

Заїчко І. В. Фінансова стійкість підприємств як інструмент реалізації фінансової безпеки. Молодий вчений. 2019. № 10. С. 651–656.

Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М. Логістика: теорія та практика. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 360 с.

Лагоцька Н. З. Уточнення змісту та актуальні принципи збутової політики підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 5. С. 302–306.

Ліпич Л. Г., Кощій О. В. Маркетингові дослідження споживачів продовольчих товарів. Маркетинг в Україні. 2016. № 4. С. 12–15.

Мартин О. М. Управління збутовою діяльністю підприємства в ринкових умовах. Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19 травня 2022 р. Полтава : ПДАУ, 2022. С. 1057–1060.

Митрохіна Ю. П. Комплексний аналіз якості процедури збуту як елемента діагностики стратегічного маркетингового управління. Економіка: проблеми теорії та практики. 2018. Вип. 237. Т. І. С. 272–277.

Падухевич О.В. Місце та роль збуту в загальній системі управління підприємством. Науковий вісник Одеського державного економічного університету. 2009. № 9 (87). С. 82–90.

Притиченко Т.І., Щетинін В. М. Комерційна діяльність підприємств. Харків: Харківський нац. економічний ун-т, 2010. 320 с.

Сакун А. Ж., Карташова О. Г. Структура інформаційного забезпечення управління збутової діяльності підприємства. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 112–117.

Терент’єва Н. В. Управління збутовою діяльністю в системі управління підприємством. Ефективна економіка. 2016. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_2_19.

Хрупович С., Борисова Т. Теоретичні підходи до організування процесу збуту на підприємстві. Галицький економічний вісник. 2009. № 2. С. 57–61.

Шпилик С. Управління збутовою діяльністю підприємства. Галицький економічний вісник. 2012. № 4(37). С. 88–95.

Bezuhla, L. S. (2018). Formuvannia marketynhovoi zbutovoi polityky pidpryiemstva [Formation of marketing sales policy of the enterprise]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, no. 24, pp. 111–116 [in Ukrainian].

Bohdanovych, A., & Rozumei, S. (2014). Zbut u shyrokomu ta vuzkomu rozuminni [Sales in a broad and narrow sense]. Naukovi zdobutky molodi – vyrishenniu problem kharchuvannia liudstva u ХХІ stolitti – Scientific achievements of youth - solving the problems of human nutrition in the 21st century: program and materials 80 International. of science conference of young scientists, graduate students and students, April 10-11, Kyiv: NUHT, pp. 266–268 [in Ukrainian].

Bondaruk, T. H., Zaichko, I. V., & Bondaruk, I. S. (2022). Diahnostyka finansovoho stanu pidpryiemstva ta yoho investytsiinoi pryvablyvosti v systemi finansovoho menedzhmentu [Diagnostics of the financial state of the enterprise and its investment attractiveness in the financial management system]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu – Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, no. 1-2, pp. 62–75 [in Ukrainian].

Breus S. V., Buvanyk, O. I. (2022) Osnovni aspekty upravlinnia zbutovoiu diialnistiu pidpryiemstva [Basic aspects of management of sales activities of the enterprise]. Multidisciplinarya cademic explorations : The І International Science Conference, January 10-12, Amsterdam, Netherlands. 171 p. [in Ukrainian].

Verbivska, L. V., Zaichko, I. V., & Tymchenko, T. M. (2022). Upravlinnia investytsiino-innovatsiimy resursamy pidpryiemstv v realiiakh tsyfrovoi ekonomiky [Management of investment and innovation resources of enterprises in the realities of the digital economy]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, no. 2, pp. 67–73 [in Ukrainian].

Hamalii, V. F., Romanchuk, S. A., & Fabryka, I. V. (2019). Suchasni problemy zbutovoi polityky ukrainskykh pidpryiemstv [Modern problems of sales policy of Ukrainian enterprises]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Scientific works of the Kirovohrad National Technical University. Economic sciences, Vol. 22, P. 2, pp. 10–13 [in Ukrainian].

Herasymchuk, V. H. (2018). Marketynh: teoriia i praktyka [Marketing: theory and practice: teaching]. Kyiv: Vyshcha shkola, 327 р. [in Ukrainian].

Holdshtein, H. Ya. (2018). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. 2018. 224 р. [in Ukrainian].

Zaichko, I. V. (2019). Finansova stiikist pidpryiemstv yak instrument realizatsii finansovoi bezpeky [Financial stability of enterprises as a tool for realizing financial security]. Molodyi vchenyi – A young scientist, no. 10, pp. 651–656 [in Ukrainian].

Kyslyi, V. M., Bilovodska, O. A., & Olefirenko, O. M. (2010). Lohistyka: teoriia ta praktyka [Logistics: theory and practice]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 360 р.

Lahotska, N. Z. (2014). Utochnennia zmistu ta aktualni pryntsypy zbutovoi polityky pidpryiemstva [Clarifying the content and current principles of the company's sales policy]. Biznes Inform – Business Inform, no. 5, pp. 302–306 [in Ukrainian].

Lipych, L. H., & Koshchii, O. V. (2016). Marketynhovi doslidzhennia spozhyvachiv prodovolchykh tovariv [Marketing research of consumers of food products]. Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, no. 4, pp. 12–15 [in Ukrainian].

Martyn, O. M. (2022). Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu pidpryiemstva v rynkovykh umovakh [Management of sales activities of the enterprise in market conditions]. Menedzhment ХХІ stolittia : hlobalizatsiini vyklyky – Management of the 21st century: globalization challenges: materials of the VI International science and practice conference, May 19, 2022. Poltava: PDAU, рр. 1057–1060 [in Ukrainian].

Mytrokhina, Yu. P. (2018). Kompleksnyi analiz yakosti protsedury zbutu yak elementa diahnostyky stratehichnoho marketynhovoho upravlinnia [Complex analysis of the quality of the sales procedure as an element of diagnostics of strategic marketing management]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky – Economics: problems of theory and practice, Vol. 237, P. 1, pp. 272–277 [in Ukrainian].

Padukhevych, O. V. (2009). Mistse ta rol zbutu v zahalnii systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The place and role of sales in the overall management system of the enterprise]. Naukovyi visnyk Odeskoho derzhavnoho ekonomichnoho universytetu – Scientific Bulletin of Odessa State University of Economics, no. 9 (87), pp. 82–90 [in Ukrainian].

Prytychenko, T. I., & Shchetynin, V. M. (2010). Komertsiina diialnist pidpryiemstv [Commercial activity of enterprises]. Kharkiv : Kharkivskyi nats. ekonomichnyi un-t, 320 р.

Sakun, A. Zh., & Kartashova, O. H. (2021). Struktura informatsiinoho zabezpechennia upravlinnia zbutovoi diialnosti pidpryiemstva [The structure of information support for the management of sales activities of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, no. 2, pp. 112–117 [in Ukrainian].

Terent’ieva, N. V. (2016). Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Management of sales activities in the enterprise management system]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_2_19 [in Ukrainian].

Khrupovych, S., & Borysova, T. (2009). Teoretychni pidkhody do orhanizuvannia protsesu zbutu na pidpryiemstvi [Theoretical approaches to the organization of the sales process at the enterprise]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin, no. 2, pp. 57–61 [in Ukrainian].

Shpylyk, S. (2012). Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu pidpryiemstva [Management of sales activities of the enterprise]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin, no. 4(37), pp. 88–95 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 233
Завантажень PDF: 215
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Заїчко, І., & Богріновцева, Л. (2022). ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБУТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-24
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають