ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: боргові цінні папери, державний борг, облігація, ОЗДП, ОВДП, фінансові інструменти, ринок цінних паперів, цінні папери

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ключових аспектів розвитку ринку державних боргових цінних паперів України. Встановлено, що ринок боргових цінних паперів є комплексною соціоекономічною структурою, на якій базується функціонування ринкової економіки в цілому. Його існування сприяє нагромадженню капіталу для здійснення інвестицій у виробничу сферу, перебудові економічної структури та підвищенню рівня життя населення через володіння та вільне розпорядження цінними паперами. Проаналізовано обсяг розміщення державних облігацій та питому вагу цих операцій у фінансовій системі України. Висвітлюються фактори, що спричинили ріст інтересу до державних облігацій, такі як вплив геополітичних подій та зміни в ринкових умовах. Досліджено фактори, які впливають на зміну дохідності цих цінних паперів, такі як дефіцит держбюджету, облікова ставка Національного банку та інші економічні показники. Розглянуто основні умови для ефективного функціонування ринку державних боргових цінних паперів. Зроблено висновок, що при ефективному та прозорому використанні, дані фінансові інструменти можуть позитивно вплинути на інвестиційні процеси в країні, за рахунок їх впливу на грошовий обіг та регулювання грошової маси в країні. В свою чергу, вони також виступають як засобом покриття дефіциту державного бюджету, так і методом залучення грошових ресурсів підприємствами та населенням для вирішення різних завдань. За допомогою боргових цінних паперів держава регулює розвиток економіки та формує рівень дохідності від цінних паперів, створює механізми перерозподілу капіталу між різними сегментами фінансового ринку та вирішує інші важливі соціально-економічні завдання.

Посилання

Боринець С.Я., Могилко Л.В. Економічна природа та призначення державних цінних паперів. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 13. С. 29–31.

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 р. у редакції від 03.01.2023 р. №3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

Кремень О., Швидка В. Військові облігації як інструмент фінансування видатків державного бюджету України в умовах воєнного часу. Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 жовтня 2022 року). Київ : КНУТД, 2022. С. 98–100.

Фінансовий ринок : підруч.: у 2-х т. / кер. авт. кол. і наук. ред. Ю.М. Коваленко. Ірпінь: УДФСУ, 2018. Т. 1. 442 с.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/

Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/

Вергелюк Ю.Ю. Використання ринкових джерел фінансування дефіциту державного бюджету в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2022. № 24(52). С. 84–89.

Інноватика на фінансових ринках : монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Онишко. Ірпінь : УДФСУ, 2018. 466 с.

Ганцяк М. Сучасний стан залучення фінансування бюджетного дефіциту на ринку державних боргових цінних паперів України. Економіка та суспільство. 2022. № 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-17

Державний борг та гарантований державою борг. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg

Borynets, S.Ya., & Mohylko, L.V. (2011) Ekonomichna pryroda ta pryznachennia derzhavnykh tsinnykh paperiv [Economic nature and purpose of state securities]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 13, 29–31. [in Ukrainian]

Pro rynky kapitalu ta orhanizovani tovarni rynky: Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 № 3480-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

Kremen, O., & Shvydka, V. (2022) Viiskovi oblihatsii yak instrument finansuvannia vydatkiv derzhavnoho biudzhetu Ukrainy v umovakh voiennoho chasu [Military bonds as a tool for financing expenditures of the state budget of Ukraine in wartime conditions]. Problemy intehratsii osvity, nauky ta biznesu v umovakh hlobalizatsii: tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Problems of the integration of education, science and business in the conditions of globalization: theses of the reports of the 4th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October 7, 2022) (pp. 98–100). Kyiv: KNUTD. [in Ukrainian]

Kovalenko, Yu. M. (Ed.). (2018) Finansovyi rynok [Financial market]. Irpin: UDFSU. [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/

Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/

Verheliuk, Yu.Yu. (2022) Vykorystannia rynkovykh dzherel finansuvannia defitsytu derzhavnoho biudzhetu v Ukraini [Use of market sources of financing the state budget deficit in Ukraine]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy», 24(52), 84–89. [in Ukrainian]

Onyshko, S. (Ed.). (2018) Innovatyka na finansovykh rynkakh [Innovation in financial markets]. Irpin: UDFSU. [in Ukrainian]

Hantsiak, M. (2022) Suchasnyi stan zaluchennia finansuvannia biudzhetnoho defitsytu na rynku derzhavnykh borhovykh tsinnykh paperiv Ukrainy [The current state of financing the budget deficit in the market of government debt securities of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-17 [in Ukrainian]

Derzhavnyj borgh ta gharantovanyj derzhavoju borgh. Oficijnyj sajt Ministerstva finansiv Ukrajiny. Available at: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg

Переглядів статті: 205
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Богріновцева, Л., & Ключка, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-14
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ