НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЕРЖАВИ

Ключові слова: фінансова безпека, правове забезпечення фінансової безпеки, ризики фінансовій безпеці, загрози фінансовій безпеці, індикатори фінансової безпеки, підприємство, фінансова безпека підприємства

Анотація

На основі теоретичних доробок учених виокремлено підходи до трактування поняття фінансової безпеки. Визначено, що серед наявної достатньої кількості публікацій, фінансову безпеку досліджують як стан забезпечення рівноваги, з позицій ресурсно-функціонального підходу, досягнення стабільності, з позицій захищеності та ефективності управління ресурсами підприємств. Запропоновано розглядати фінансову безпеку надважливою умовою стійкого та ефективного розвитку економіки країни, якого неможливо досягти без забезпечення платоспроможності і ефективного управління фінансовими ресурсами підприємств. На основі аналізу наукових праць учених, що був проведений з метою ідентифікації показників-індикаторів, які б відображали ризики і загрози фінансовій безпеці держави, виокремлено базові методики розрахунку фінансової безпеки. Досліджено еволюцію поняття «фінансова безпека» методичного характеру, складових та індикаторів, за якими здійснюється формалізація фінансової безпеки та надається її кількісний вимір. Систематизовано основні показники рівня фінансової безпеки підприємства, та доведено необхідність розробки єдиного методологічного інструментарію оцінки фінансової безпеки підприємства.

Посилання

Заїчко І. В. Бюджетна політика в системі забезпечення фінансової безпеки : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.08. Чернігів, 2020. 265 с.

Васильчишин О. Б. Економічна сутність фінансової безпеки банківської системи: проблема плюралізму підходів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. зб. наук. праць. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип. 28. С. 159–166.

Вахович І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2007. 496 с.

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия : учебник. Киев : Эльга, 2009. 776 с.

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія. Київ : КНТЕУ, 2004. 759 с

Обрусна С. Ю., Пасинчук К. М., Чубань В. С. Організаційно-правові аспекти фінансової безпеки України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 5. С. 99–103.

Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Київ, 2008. 48 с.

Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: монографія. Львів : ЛБІ НБУ, 2004. 195 с.

Трунцевский Ю. В. Финансовая безопасность: понятие и виды финансовых преступлений. Вестник финансовой академии. 2007. № 2. С. 11–22.

Кириченко О. А., Лаптєв С. М., Пригунов П. Я., Захаров О. І. Управління фінансово-економічною безпекою. Київ : Дорадо-Друк, 2010. 412 с.

Нікіфоров П. О., Кучерівська С. С. Сутність і значення фінансової безпеки страхової компанії. Фінанси України. 2006. № 5. С. 86–94.

Заїчко І. В. Бюджетна політика в системі забезпечення фінансової безпеки : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.08. Чернігів, 2020. 24 с.

Бригінець О. О. Правове забезпечення фінансової безпеки України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2017. 36 с.

Пирожков С. І., Сухоруков А. І., Воробйов С. Л., Крупельницька Т. П. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України. Київ : Національний інститут проблем міжнародної безпеки, 2003. 63 с.

Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України 02.03.2007 р. № 60. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07 (дата звернення: 15.10.2021).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (дата звернення: 05.09.2021).

Соломіна Г. В. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва: навчальний посібник. Дніпро, 2018. 234 с.

Zaichko, I. V. (2020). Biudzhetna polityka v systemi zabezpechennia finansovoi bezpeky [Budget policy in the system of financial security]. Candidate’s thesis. Chernihiv. (in Ukrainian)

Vasylchyshyn, O. B. (2017). Ekonomichna sutnist finansovoi bezpeky bankivskoi systemy: problema pliuralizmu pidkhodiv [The economic essence of the financial security of the banking system: the problems of pluralism approaches]. International Humanitarian University Herald. Economics and Management, 28, 159–166. (in Ukrainian)

Vakhovych, I. M. (2007). Finansova polityka staloho rozvytku rehionu: metodolohiia formuvannia ta mekhanizmy realizatsii [Financial policy of sustainable development of the region: Methodology of formation and implementation mechanisms]. Lutsk: Nadstyr’ia. (in Ukrainian)

Blank, I. A. (2009). Upravlenie finansovoi bezopasnost'yu predpriyatiya [Managing the financial security of an enterprise]. Kyiv: El'ga. (in Russian)

Baranovskyi, O. I. (2004). Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia) [Financial security in Ukraine (evaluation methodology and support mechanisms)]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Obrusna, S. Yu., Pasynchuk, K. M., & Chuban, V. S. (2019). Orhanizatsiino-pravovi aspekty finansovoi bezpeky Ukrainy [Procedural and institutional aspects of financial security in Ukraine]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii, 5, 99–103. (in Ukrainian)

Vlasiuk, O. S. (2008). Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [Theory and practice of economic security in the system of economic science]. Kyiv. (in Ukrainian)

Reverchuk, N. Y. (2004). Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemnytskykh struktur [Management of economic security of business structures]. Lviv: LBI NBU. (in Ukrainian)

Truntsevskii, Yu. V. (2007). Finansovaya bezopasnost': ponyatie i vidy finansovykh prestuplenii [Financial security: Concept and types of financial crime]. Vestnik finansovoi akademii, 2, 11–22. (in Russian)

Kyrychenko, O. A., Laptiev, S. M., Pryhunov, P. Ya., & Zakharov, O. I. (2010). Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu [Financial and economic security management]. Kyiv: Dorado-Druk. (in Ukrainian)

Nikiforov, P. O., & Kucherivska, S. S. (2006). Sutnist i znachennia finansovoi bezpeky strakhovoi kompanii [The essence and importance of financial security of the insurance company]. Finansy Ukrainy, 5, 86–94. (in Ukrainian)

Zaichko, I. V. (2020). Biudzhetna polityka v systemi zabezpechennia finansovoi bezpeky [Budget policy in the system of financial security]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Chernihiv. (in Ukrainian)

Bryhinets, O. O. (2017). Pravove zabezpechennia finansovoi bezpeky Ukrainy [Legal support of financial security of Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Irpin. (in Ukrainian)

Pyrozhkov, S. I., Sukhorukov, A. I., Vorobiov, S. L., & Krupelnytska, T. P. (2003). Metodychni rekomendatsii shchodo otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Methodical recommendations for assessing the level of economic security of Ukraine]. Kyiv: Natsionalnyi instytut problem mizhnarodnoi bezpeky. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy (Ministerstvo ekonomiky Ukrainy). [On approval of the Methodology for calculating the level of economic security of Ukraine (Ministry of Economy of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07 (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy). [On approval of Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine (Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (in Ukrainian)

Solomina, H. V. (2018). Zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva [Ensuring financial and economic security of entrepreneurship]. Dnipro: DDUVS. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 378
Завантажень PDF: 351
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Заїчко, І., & Білошкурська, Н. (2021). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-42
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ