ВПЛИВ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА КАДРОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: трудове право, кадрове адміністрування, діловодство, трудові відносини, трудовий договір

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням правового регулювання трудових відносин між роботодавцем та найманими працівниками в площині кадрового адміністрування та діловодства. Проаналізовано та систематизовано організаційно-правову документальну базу, необхідну для забезпечення організації трудового процесу відповідно до норм чинного законодавства. Встановлено, що важливою частиною системи кадрового адміністрування суб’єктів господарювання є діловодство, що виконує роль посередника між законодавством про працю і системою управління персоналом. Розглянуто нормативні особливості ведення документації з особового складу, що фіксує етапи трудової діяльності найманих працівників. Надано правову характеристику трудовому договору, трудовому контракту, трудовій книжці; наказам по особовому складу, особовим карткам та особовим справам. Окреслено повноваження кадрової служби щодо обліку особового складу підприємства. Відзначено особливості кадрового діловодства в умовах військового стану, які свідчать про те, що у період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Посилання

Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом : навчальний посібник. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с.

Бортник С. М., Мельник К. Ю., Могілевський Л. В. Трудове право України : підручник. МВС України, Харків. нац. у-нт внутр. справ. Харків, 2019. 408 с.

Бутинська Р. Я. Правовий статус учасників колективно-трудових правовідносин : монографія. Львів : Вид-во «Растр-7», 2020. 234 с.

Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько Г.А. Технології управління людськими ресурсами : навч. посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с.

Довжук І. В. Діловодство (загальне, спеціальне) : навч.-метод. посіб. Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2020. 353 с.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. Дата оновлення:19.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 05.12.2022).

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Петюх В. М., Рудакова С. Г., Щетініна Л. В. Кадрове адміністрування : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2018. 339 с.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану : Закон України від 15.03.2022 р. № 2136-IX [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України : [офіц. портал]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Трудове право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. В. О. Кучера. Львів : ЛьвДУВС, 2017. 564 с.

Трудове право України : підручник / за ред. проф. О.М. Ярошенко. Харків : Вид-во 2022. 376 с.

Balanovs'ka T. I., Mykhajlichenko M. V., Troian A. V. (2020) Suchasni tekhnolohii upravlinnia personalom [Modern technologies of personnel management]. Kyiv: FOP Yamchyns'kyj O. V. [in Ukrainian]

Bortnyk S. M., Mel'nyk K. Yu., Mohilevs'kyj L. V. (2019). Trudove pravo Ukrainy [Labor law of Ukraine]. MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. unt vnutr. Sprav. Kharkiv. [in Ukrainian]

Butyns'ka R. Ya. (2020). Pravovyj status uchasnykiv kolektyvno-trudovykh pravovidnosyn [Legal status of participants in collective labor relations]. L'viv: Vyd-vo «Rastr-7». [in Ukrainian]

Dovhan' L. Ye., Veduta L. L., Mokhon'ko H.A. (2018). Tekhnolohii upravlinnia liuds'kymy resursamy [Human resource management technologies]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikors'koho. [in Ukrainian]

Dovzhuk I. V. (2020). Dilovodstvo (zahalne, spetsialne): navch.-metod. posib. Pereiaslav (Kyiv. obl.): Dombrovska Ya. M.

Konstytutsiia Ukrainy : ofits. tekst. Kyiv: KM, 2013.

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10.12.1971 № 322-VIII. Data onovlennia:19.08.2022 [Code of Labor Laws of Ukraine dated 10.12.1971 No. 322-VIII. Date of update: 19.08.2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (date of application 5.12.2022).

Kuchera V. O. (Ed.) (2017) Trudove pravo Ukrainy [Labor law of Ukraine]. L'viv: L'vDUVS. [in Ukrainian]

Petiukh V. M., Rudakova S. H., Schetinina L. V. (2018) Kadrove administruvannia [Personnel administration]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu : Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 r. № 2136-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (date of application 5.12.2022).

Yaroshenko O. M. (2022) Trudove pravo Ukrainy [Labor law of Ukraine]. In O.M. Yaroshenko (Eds.). Kharkiv: Vyd-vo. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Тур, О., Тур, О., & Тюха, І. (2022). ВПЛИВ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА КАДРОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-19
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ