ТРУДОВЕ ПРАВО ТА КАДРОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ HR

Ключові слова: кадрове адміністрування, трудове право, трудові відносини, трудовий договір, управління трудовими ресурсами

Анотація

У даній статті представлено правові аспекти регулювання трудових відносини, а також інших видів відносин пов’язаних з ними і обумовлених їх існуванням. Виявлено, що правове регулювання роботи з людськими ресурсами здійснюється на основі державного, адміністративного і трудового права. Значну увагу приділено трудовому праву та кадровому адмініструванню в системі управління HR. Розглянуто основні методи планування і прогнозування, які використовуються в кадровому адмініструванні. Визначено, що в кадровому адмініструванні об’єктом є персонал, а суб’єктом – працівники. Розглянуто основні характеристики кадрового адміністрування та аспекти управління персоналом до яких належать: техніко-технологічний; організаційно-економічний;правовий; соціально-психологічний; педагогічний. Приділено значну увагу правовому аспекту управління персоналу на основі міжнародного законодавства та трудового права України. Виявлено, що регулювання трудових відносин як працівників, так і роботодавців, здійснюється трудовим договором. Також розглянуто сутність трудового договору та його терміни.

Посилання

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. Дата оновлення:19.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 5.10.2022).

Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом : навчальний посібник. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с.

Бутинська Р. Я. Правовий статус учасників колективно-трудових правовідносин : монографія. Львів : Вид-во «Растр-7», 2020. 234 с.

Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько Г. А. Технології управління людськими ресурсами : навч. посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с.

Петюх В. М., Рудакова С. Г., Щетініна Л. В. Кадрове адміністрування : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2018. 339 с.

Трудове право України : підручник / за ред. проф. О.М. Ярошенко. Харків, 2022. 376 с.

Трудове право України : навчальний посібник / кол. авторів; за ред. В. О. Кучера. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 564 с.

Бортник С. М., Мельник К. Ю., Могілевський Л. В. Трудове право України : підручник. МВС України, Харків. нац. унт внутр. справ. Харків, 2019. 408 с.

. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10.12.1971 № 322-VIII. Data onovlennia:19.08.2022 [Code of Labor Laws of Ukraine dated 10.12.1971 No. 322-VIII. Date of update: 19.08.2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (date of application 5.10.2022).

Balanovs'ka T. I., Mykhajlichenko M. V., Troian A. V. (2020) Suchasni tekhnolohii upravlinnia personalom [Modern technologies of personnel management]. Kyiv: FOP Yamchyns'kyj O.V. (in Ukrainian)

Butyns'ka R. Ya. (2020) Pravovyj status uchasnykiv kolektyvno-trudovykh pravovidnosyn [Legal status of participants in collective labor relations]. Lviv: Vyd-vo «Rastr-7». (in Ukrainian)

Dovhan' L. Ye., Veduta L. L., Mokhon'ko H. A. (2018) Tekhnolohii upravlinnia liuds'kymy resursamy [Human resource management technologies]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikors'koho. (in Ukrainian)

Petiukh V. M., Rudakova S. H., Schetinina L. V. (2018) Kadrove administruvannia [Personnel administration]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Yaroshenko O. M. (2022) Trudove pravo Ukrainy [Labor law of Ukraine]. In O.M. Yaroshenko (Eds.). Kharkiv. (in Ukrainian)

Kuchera V. O. (Ed.). (2017) Trudove pravo Ukrainy [Labor law of Ukraine]. L'viv: L'vDUVS. (in Ukrainian)

Bortnyk S. M., Mel'nyk K. Yu., Mohilevs'kyj L. V. (2019) Trudove pravo Ukrainy [Labor law of Ukraine]. MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. unt vnutr. sprav. Kharkiv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Тур, О., Тюха, І., & Шереметинська, О. (2022). ТРУДОВЕ ПРАВО ТА КАДРОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ HR. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-29
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ