ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: тайм-менеджмент, планування часу, встановлення пріоритетів, операційна стратегія, ефективність операційної діяльності

Анотація

У статті розкрито сутність тайм-менеджменту, операційної стратегії підприємства та окреслено основи її розробки на відповідних засадах. Встановлено основні принципи та функції тайм-менеджменту в операційній діяльності. Зазначено, що боротьба за час стала основою конкурентної боротьби. А одним із напрямів підвищення ефективності операційної стратегії може стати провадження інструментарію тайм-менеджменту. Розглянуто види робочого часу та наголошено на тому, що для удосконалення організації операційної діяльності доцільно проводити аналіз витрат робочого часу за допомогою методів порівняння фактичних витрат часу по кожному виду робіт з нормативами; порівняння фактичних витрат часу визначеної одиниці персоналу із середніми витратами часу персоналу того ж рівня; хронометражу; методу спрощених спостережень; фотографії робочого дня. Вибір же методу аналізу витрат робочого часу залежить від задач і їх масштабів. Досліджено стратегії управління часом, що дозволяють підвищити ефективність операційної стратегії підприємства. Серед яких: стратегія прискорення, стратегія уповільнення стратегія накопичення та стратегія упорядкування. Визначено потенційними «вузькими місцями» операційної стратегії такі, як втрата часу через недосконалість організації робочого процесу, помилки в документах або виробничий брак. Наголошено, що саме такі часові витрати слід досліджувати з подальшою мінімізацією, або виключенням з процесів операційної діяльності. Запропоновано впровадження в операційну стратегію концепцій, що дозволяють економити час на різних стадіях операційного циклу. На стадії постачання доречними будуть концепції JIT, MRP І, MRP II, ERP, SCM та CSRP. На стадії виробництва доцільно втілювати в операційну діяльність концепцію MRP І, SCM та концепцію якості трудового життя. На стадії розподілу – концепції JIT та SCM.

Посилання

Гаврись О.М., Колпаченко Н.М., Голованова А.Є. Тайм-менеджмент на підприємстві. URL: http://journals.uran.ua/index.php/wissn021/article/viewFile/97796/93167 (дата звернення: 14.09.2022).

Кулакова С.Ю. Впровадження європейської практики тайм-менеджменту на підприємствах України. Ефективна економіка, 2016. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/27.pdf (дата звернення: 14.09.2022).

Михайленко О.В., Комарицька Н.І. Розроблення операційної стратегії підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 16, ч. 1. С. 176–179. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_1_2017ua/41.pdf (дата звернення: 15.09.2022).

Пєнська І.О. Організація планування операційної діяльності на підприємствах. Ефективна економіка. 2021. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 15.09.2022).

Саричев Д.О. Управління ефективністю операційної діяльності підприємства. Стратегія економічного розвитку України. 2012. № 30. С. 136–143. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/4347/2012_30_(136-143).pdf (дата звернення: 15.09.2022).

Ситник Г.В., Архіпов Н.М. Система управління ефективністю операційної діяльності підприємства. Проблеми економіки. 2018. № 1 (35). С. 223–230.

Bindra V. Effective Planning and Time Management. Bloomsbury. 2017. 166 p.

Tracy B. Time Management. AMACOM. 2014. 112 p.

Havrys O.M., Kolpachenko N.M., Holovanova A.Y. (2016) Taim-menedzhment na pidpryiemstvi [Time management at the enterprise]. Visnyk KhNTU silskoho hospodarstva im. P. Vasylenka, vol. 177, pp. 29–35. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_177_6 (in Ukrainian)

Kulakova S.Y. (2016) Vprovadzhennia yevropeiskoi praktyky taim-menedzhmentu na pidpryiemstvakh Ukrainy [Implementation of European time management practices at Ukrainian enterprises]. Efektyvna ekonomika, vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/27.pdf (in Ukrainian)

Mykhailenko O.V., Komarytska N.I. (2017) Rozroblennia operatsiinoi stratehii pidpryiemstva [Development of the company's operational strategy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 16(1), pp. 176–179. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_1_2017ua/41.pdf (in Ukrainian)

Pienska,I.O. (2021) Orhanizatsiia planuvannia operatsiinoi diialnosti na pidpryiemstvakh [Organization of planning of operational activities at enterprises]. Efektyvna ekonomika, vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua (in Ukrainian)

Sarychev D.O. (2012) Upravlinnia efektyvnistiu operatsiinoi diialnosti pidpryiemstva [Management of the efficiency of the company's operational activities]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, vol. 30, pp. 136–143. Available at: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/4347/2012_30_(136-143).pdf (in Ukrainian)

Sytnyk H.V., Arkhipov N.M. (2018) Systema upravlinnia efektyvnistiu operatsiinoi diialnosti pidpryiemstva [System for managing the efficiency of the company's operational activities]. Problemy ekonomiky, vol. 1 (35), pp. 223–230. (in Ukrainian)

Bindra, V. (2017) Effective Planning and Time Management. Bloomsbury.

Tracy, B. (2014) Time Management. San Francisco: AMACOM.

Переглядів статті: 233
Завантажень PDF: 281
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Дунда, С., Рибачук-Ярова, Т., & Тюха, І. (2022). ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-68
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ