ВИКОРИСТАННЯ ДІДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ В КАДРОВОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ТА В ДОКУМЕНТООБІГУ

Ключові слова: диджиталізація, діджитал-технології, кадрове адміністрування, документообіг, менеджмент персоналу

Анотація

У даній статті представлено важливість застосування діджитал-технологій в кадровому адмініструванні та в документообігу. Визначено основні структурні підрозділи, що задіяні в кадровому адмініструванні та використовують діджитал-технології в своїй діяльності. Розглянуто суб’єкти та об’єкти кадрового адміністрування. Також наведено основні принципи кадрового адміністрування. Виявлено, що використання діджитал-технологій допомагають оптимізувати кадрове адміністрування на основі: зменшення документообігу у паперовому вигляді; використання «розумних» додатків; автоматизація рутинних процесів кадрового діловодства; рекрутингу через соціальні мережі; віртуальної реальності (VR) для навчання; гейміфікації в роботі; вивчення потреб працівників; безперервного навчання; цифрових платформ; цифрової культури. Визначено, що впровадження діджитал-технологій в кадрове адміністрування дає можливість ефективно управляти персоналом та його розвивати. Значну увагу приділено диджиталізації менеджменту персоналу та їх аспектам, оскільки воно є основою кадрового адміністрування.

Посилання

Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом: навчальний посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с.

Бей Г.В., Середа Г.В. Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів. Економіка і організація управління. 2019. № 2 (34). С. 93–101.

Голянич В.М. Інноваційні технології в кадровому менеджменті. Управлінське консультування. 2017. № 2. С. 5–16.

Гудзь О.Є., Маковій В.В. Розроблення стратегії Digital-трансформації підприємств. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 248−254.

Жуковська В. М. Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 2. С 13-17.

Петюх В.М., Рудакова С.Г., Щетініна Л.В. Кадрове адміністрування: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2018. 339 с.

Balanovs'ka T. I., Mykhajlichenko M. V., Troian A. V. (2020). Suchasni tekhnolohii upravlinnia personalom [Modern technologies of personnel management]. Kyiv: FOP Yamchyns'kyj O.V. [in Ukrainian].

Bei H.V., Sereda H.V. (2019). Transformatsiia HR-tekhnolohii pid vplyvom tsyfrovizatsii biznes-protsesiv [Transformation of HR technologies under the influence of digitalization of business processes]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia - Economics and management organization, vol. 2 (34). pp. 93–101.

Holianych V.M. (2017). Innovatsiini tekhnolohii v kadrovomu menedzhmenti [Innovative technologies in personnel management]. Upravlinske konsultuvannia - Management consulting, vol. 2. pp. 5–16.

Hudz O.Ie., Makovii V.V. (2018). Rozroblennia stratehii Digital-transformatsii pidpryiemstv [Development of a strategy for digital transformation of enterprises]. Infrastruktura rynku. - Market infrastructure, vol. 25. pp. 248−254.

Zhukovska V. M. (2017). Tsyfrovi tekhnolohii v upravlinni personalom: sutnist, tendentsii, rozvytok [Digital technologies in personnel management: essence, trends, development]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu - Digital technologies in personnel management: essence, trends, development, vol. 2. pp. 13-17..

Petiukh V.M., Rudakova S.H., Schetinina L.V. (2018). Kadrove administruvannia [Personnel administration]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Тур , О., Тур, О., & Петренко , Д. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ДІДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ В КАДРОВОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ТА В ДОКУМЕНТООБІГУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-33
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ