НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТІВ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Ключові слова: кредитування фізичних осіб, модернізація кредитних продуктів, банківська картка, штучний інтелект, банківська екосистема

Анотація

Cтаття присвячена актуальним питанням модернізації продуктів кредитування фізичних осіб в Україні. Кредитування фізичних осіб постійно розвивається, не зважаючи на негативний вплив політичних та економічних факторів. Доведено, що банки з метою покращення своїх конкурентних позицій на ринку кредитування фізичних осіб можуть піти або шляхом розробки нових видів банківських продуктів, або проводити модернізацію банківських продуктів. Аналіз, проведений на основі даних НБУ показав, що в Україні спостерігається постійне збільшення кількості емітованих банківських карток, тому удосконалення кредитування за кредитними картками є основним напрямком модернізації банківського кредитування фізичних осіб. Приведено характеристику перспективних напрямків модернізації кредитування фізичних осіб: розробка і впровадження мобільних застосунків; формування банківської екосистеми; впровадження технології штучного інтелекту. Наведено коротку характеристику банківських карток з новими технологіями, які забезпечують модернізацію кредитування фізичних осіб.

Посилання

Москальов, А.А. & Стельмах, А.А. (2018) Сучасний стан та заходи стимулювання кредитування фізичних осіб в Україні, Scientific journal «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind», 1, 42–45. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/64

Обсяги безготівкових розрахунків в Україні зростають, попри війну. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/obsyagi-bezgotivkovih-rozrahunkiv-v-ukrayini-zrostayut-popri-viynu

ПРОСТІР: український платіжний простір. URL: https://www.prostir.gov.ua/uploads/files/PROSTIR_consumer_info_ua.pdf

Савлук, М.І., Мороз, А.М. & Пуховкіна, М.Ф. (2002) Гроші та кредит: підручник. Київ : КНЕУ.

Звіт за результатами дослідження ринку банківського споживчого кредитування (четверта хвиля). (2021) Київ. URL: https://www.sapiens.com.ua/publications/socpol-research/186/Ukr-Banks-Mystery-Shopping-Report-Oct-2021.pdf

Луняковa, О.В. & Лунякова, Н.А. (2018) Развитие каналов кредитования в условиях перехода к цифровой экономике: моделирование спроса. Финансы: теория и практика, 5, 76-89. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kanalov-kreditovaniya-v-usloviyah-perehoda-k-tsifrovoy-ekonomike-modelirovanie-sprosa/viewer

Moskalov, A.A. & Stelmakh, A.A. (2018) Suchasnyi stan ta zakhody stymuliuvannia kredytuvannia fizychnykh osib v Ukraini [The current state and measures to stimulate lending to individuals in Ukraine]. Scientific journal «ΛΌHOΣ. The art of scientific mind», 1, 42–45. Retrieved from: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/64 [in Ukrainian]

Obsiahy bezghotivkovykh rozrakhunkiv v Ukraini zrostaiut, popry viinu [The volume of non-cash payments in Ukraine is growing, despite the war]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/obsyagi-bezgotivkovih-rozrahunkiv-v-ukrayini-zrostayut-popri-viynu [in Ukrainian]

PROSTIR: ukrainskyi platizhnyi prostir [PROSTIR: Ukrainian payment space]. Retrieved from: https://www.prostir.gov.ua/uploads/files/PROSTIR_consumer_info_ua.pdf.4 [in Ukrainian]

Savluk, M.I., Moroz, A.M. & Pukhovkina, M.F. (2002) Hroshi ta kredyt [Money and Credit]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Zvit za rezultatamy doslidzhennia rynku bankivskoho spozhyvchoho kredytuvannia (chetverta khvylia). [Report on the results of the market research of bank consumer lending (fourth wave)]. Kyiv. Retrieved from: https://www.sapiens.com.ua/publications/socpol-research/186/Ukr-Banks-Mystery-Shopping-Report-Oct-2021.pdf [in Ukrainian]

Luniakova, O.V. & Luniakova, N.A. (2018) Razvytye kanalov kredytovanyia v uslovyiakh perekhoda k tsyfrovoi ekonomyke: modelyrovanye sprosa [Development of lending channels in the context of the transition to the digital economy: demand modeling]. Fіnansy: teoryia i praktyka. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kanalov-kreditovaniya-v-usloviyah-perehoda-k-tsifrovoy-ekonomike-modelirovanie-sprosa/viewer [in Russian]

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Козлов, В., & Сидоренко, І. (2022). НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТІВ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-13
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ