УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ

Ключові слова: екзогенні чинники, ендогенні чинники, механізм банківського кредитування, моделі банківського кредитування, клієнт-орієнтована модель кредитування

Анотація

Cтаття присвячена актуальним питанням удосконалення механізму банківського кредитування в Україні. На розвиток банківського кредитування в Україні впливають екзогенні та ендогенні чинники, серед яких у 2019 - 2021 рр. важливішими чинниками були карантинні обмеження та накопичення банками значних об’ємів проблемної заборгованості. За результатами аналізу банківського кредитування в Україні виявлені негативні тенденції його розвитку. Приведено характеристику чотирьох основних моделей кредитування, які використовують банки в практиці діяльності: продукт-орієнтована модель, ризик-орієнтована модель, клієнт-орієнтована модель, соціально-орієнтована модель. Доведено, що найбільш ефективним сучасним підходом банків до кредитування своїх клієнтів є клієнт-орієнтована модель. Розкрито особливості процесу кредитування при використання банком клієнт-орієнтованої моделі. Наведено характеристику підходу АТ КБ «ПриватБанк» до впровадження клієнт-орієнтованої моделі кредитування.

Посилання

Гладких Д.М. Пріоритети активізації банківського кредитування в Україні. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-08/bankivske-kredytuvannya-1_0.pdf (дата звернення: 15.12.2021).

Ведернікова С.В. Удосконалення кредитних відносин між банками та підприємствами. Економiка та держава. 2015. № 2. С. 75–78.

Грошово-кредитна статистика. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms. (дата звернення: 28.12.2021).

Огляд банківського сектору, Листопад 2021 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2021-11.pdf?v=4. (дата звернення: 25.12.2021).

Редька С.І. Клієнто-орієнтованість як головна складова сучасної інноваційної стратегії комерційного банку на ринку банківських послуг України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 1 (56). С. 313–317.

Стратегія розвитку банку до 2024 року. URL: https://privatbank.ua/about. (дата звернення: 28.12.2021).

Hladkykh D.M. Priorytety aktyvizatsii bankivskoho kredytuvannia v Ukraini [Priorities for intensifying bank lending in Ukraine]. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-08/bankivske-kredytuvannya-1_0.pdf (accessed 15 December 2021).

Vedernikova S.V. (2015) Udoskonalennia kredytnykh vidnosyn mizh bankamy ta pidpryiemstvamy [Improving credit relations between banks and enterprises]. Ekonomika ta derzhava, no 2, pp. 75–78.

Redka S.I. (2013) Kliiento-oriientovanist yak holovna skladova suchasnoi innovatsiinoi stratehii komertsiinoho banku na rynku bankivskykh posluh Ukrainy [Customer orientation as the main component of the modern innovation strategy of a commercial bank in the banking services market of Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, no 1 (56), pp. 313–317.

Hroshovo-kredytna statystyka [Monetary statistics]. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms. (accessed 28 December 2021).

Ohliad bankivskoho sektoru, Lystopad 2021 roku [Review of the banking sector, November 2021]. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2021-11.pdf?v=4. (accessed 25 December 2021).

Stratehiia rozvytku banku do 2024 roku [Bank development strategy until 2024]. URL: https://privatbank.ua/about. (accessed 28 December 2021).

Переглядів статті: 158
Завантажень PDF: 301
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Козлов, В. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-66
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ