РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ОЩАДНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: ощадна система, функції ощадної системи, інфраструктура ощадної системи, фінансова грамотність, недержавні пенсійні фонди

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку інституційної інфраструктури ощадної системи України. В сучасних умовах для забезпечення сталого розвитку економіки необхідно активізувати використання внутрішніх відтворювальних ресурсів. Недостатньо залученим залишається ресурс, який має потужний інвестиційний потенціал – внутрішні національні заощадження, зокрема, накопичення домашніх господарств. Роль національних заощаджень у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку держави обумовлює необхідність дослідження національної ощадної системи, визначення її сутності, методів розвитку та удосконалення. В статті визначено елементи ощадної системи, основні етапи ощадного процесу, сформульовано мету та завдання розвитку інституційної інфраструктури ощадної системи України. Приведено коротку характеристику методів її інституційного перетворення, до яких належать наступні методи: розвиток фондового ринку; забезпечення гарантій надійності ощадних інституцій; забезпечення довіри між учасниками ощадних відносин; запобігання недобросовісній конкуренції; впровадження нових ощадно-інвестиційних продуктів; підвищення фінансової грамотності населення; забезпечення розвитку недержавних пенсійних фондів.

Посилання

Корінєв, В. Л. (2015) Теоретичні основи української ощадної системи та інституційного підходу до її формування. Держава та регіони, 2(83), 19–23.

Огляд небанківського фінансового сектору (2021). URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-traven-2021-roku

Кашин, Ю. И. (2011) Развитие сберегательной системы на переходном периоде развития экономики. Банковские услуги, 2, 17–22.

Стеценко, Б. С. (2019) Інституційна фінансова інфраструктура: глобальні імперативи та українські реалії. Київ : КНЕУ.

Литвин, В. В. (2016) Модели сберегательных систем по критерию уровня их самоорганизации. Экономика: вчера, сегодня, завтра. Том 6, 12А, 265-279.

Козлов, В. П. (2019) Банківські інновації та особливості їх розвитку в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 11, 160–164. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5418

Koriniev, V. L. (2015) Teoretychni osnovy ukrainskoi oshchadnoi systemy ta instytutsiinoho pidkhodu do yii formuvannia [Theoretical foundations of the Ukrainian savings system and the institutional approach to its formation]. Derzhava ta rehiony, 2(83), 19–23. [in Ukrainian]

Ohliad nebankivskoho finansovoho sektoru [Overview of the non-banking financial sector] (2021). URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-traven-2021-roku [in Ukrainian]

Kashin, Yu. I. (2011) Razvitie sberegatel`noj sistemy` na perekhodnom periode razvitiya e`konomiki [The development of the savings system during the transitional period of economic development]. Bankovskie uslugi, 2, 17–22. [in Russian]

Stetsenko, B. S. (2019) Instytutsiina finansova infrastruktura: hlobalni imperatyvy ta ukrainski realii [Institutional financial infrastructure: global imperatives and Ukrainian realities]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Litvin, V. V. (2016) Modeli sberegatelnykh sistem po kriteriyu urovnya ikh samoorganizaczii [Models of savings systems according to the criterion of the level of their self-organization]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra, Tom 6, 12A, 265–279. [in Russian]

Kozlov, V. P. (2019) Bankivski innovatsii ta osoblyvosti yikh rozvytku v Ukraini [Banking innovations and peculiarities of their development in Ukraine]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia: «Ekonomichni nauky», 11, 160–164. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5418 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Козлов, В. (2022). РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ОЩАДНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-54
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ