РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: зовнішній борг, державний бюджет, дефіцит бюджету, воєнний стан, боргова політика, управління державним боргом

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням залучення ресурсів, необхідних для покриття дефіциту Державного бюджету України в умовах воєнного стану. Визначено позитивні та негативні наслідки накопичення державного боргу країни. У статті розкриваються основні напрямки реалізації державної боргової політики. Розглянуто поточний стан Державного бюджету України, рівень його дефіциту та джерела покриття, за допомогою яких існує можливість його компенсувати. Приділено увагу впливу рівня державного боргу на стан державного бюджету країни у 2022-2023 рр. Проведено аналіз державного зовнішнього боргу та боргового навантаження, в результаті якого виявлено тенденції зростання цих показників під час війни. Аналіз міжнародних резервів України показав, що їх сума збільшується, що є позитивною рисою з точки зору забезпечення фінансової стабільності країни. Очікуване найближчими роками подальше збільшення обсягів зовнішніх запозичень, що викликано як необхідністю фінансування воєнних дій, так і подальшим відновленням країни, зумовлює необхідність удосконалення боргової політики країни. Визначено подальші кроки, які сприятимуть підвищенню ефективності управління зовнішньою заборгованістю країни з урахуванням необхідності забезпечення стабільності Державного бюджету.

Посилання

Бюджетний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 21.01.2023).

Митрофанова А. С. Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика. Проблеми економіки. № 1, 2017. С. 105-111.

Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2022&budgetType=NATIONAL (дата звернення: 24.01.2023).

Державний бюджет України 2022 року: виконання в умовах повномасштабної війни. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-2022-roku-vykonannya-v-umovakh (дата звернення: 21.01.2023).

Управління державним боргом України під час війни та післявоєнний період. Аналітичний звіт. 10 травня 2023 року. URL: https://ces.org.ua/management-of-the-ukrainian-public-debt/ (дата звернення: 25.01.2023).

МВФ – Україна: Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику, 1 грудня 2023 року. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/imf-ukraine_letter_of_intent_and_memorandum_for_ economic_and_financial_policy_1_december_2023-4344

Замкова Н., Гнидюк І. Державний борг України за масштабної кризи. Scientia Fructuosa (Вісник Київського національного торговельно-економічного університету). 2022. 144 (4). C. 110-121.

Задоя О. А. Державна заборгованість як загроза економічній безпеці країни. Академічний огляд. 2021. № 2 (55). С. 23-31.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed January 21, 2023).

Mytrofanova A. S. (2017) Borhova stiikist Ukrainy: stan, problemy ta polityka [Debt sustainability of Ukraine: state, problems and policy]. Problemy ekonomiky, no 1, pp. 105-111.

Derzhavnyi veb-portal biudzhetu dlia hromadian [State budget web portal for citizens]. Available at: https://openbudget.gov.ua/?month=12 &year=2022&budgetType=NATIONAL (accessed January 24, 2023).

Derzhavnyi biudzhet Ukrainy 2022 roku: vykonannia v umovakh povnomasshtabnoi viiny [The state budget of Ukraine in 2022: a vision in the conditions of a full-scale war]. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-2022-roku-vykonannya-v-umovakh (accessed January 21, 2023).

Upravlinnia derzhavnym borhom Ukrainy pid chas viiny ta pisliavoiennyi period. Analitychnyi zvit. 10 travnia 2023 roku [Management of the public debt of Ukraine during the war and the post-war period. Analytical report. May 10, 2023]. Available at: https://ces.org.ua/management-of-the-ukrainian-public-debt/ (accessed January 21, 2023).

MVF – Ukraina: Lyst pro namiry ta Memorandum pro ekonomichnu ta finansovu polityku, 1 hrudnia 2023 roku [IMF – Ukraine: Letter of Intent and Memorandum on Economic and Financial Policy, December 1, 2023]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/news/imf-ukraine_letter_of_intent_and_memorandum_for_ economic_and_financial_policy_1_december_2023-4344 (accessed January 21, 2023).

Zamkova N., Hnydiuk I. (2022) Derzhavnyi borh Ukrainy za masshtabnoi kryzy [Public debt of Ukraine during the large-scale crisis]. Scientia Fructuosa (Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu), no 144 (4), pp. 110-121.

Zadoia O. A. (2021) Derzhavna zaborhovanist yak zahroza ekonomichnii bezpetsi krainy [State indebtedness as a threat to the country's economic security]. Akademichnyi ohliad, no 2 (55). pp. 23-31.

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Козлов , В. (2023). РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-71
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ