УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: управління, інноваційний розвиток, аграрні підприємства, управління інноваційним розвитком

Анотація

У дослідженні запропоновано розв’язання актуальної проблеми, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення управління інноваційним розвитком аграрних підприємств. Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань, які полягали в характеристиці інновацій в аграрних підприємствах. Визначено чинники, які становлять вплив на управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств. Запропонована cистема економічних важелів до формування управління інноваційним розвитком та визначені заходи підвищення ефективності управління інноваційним розвитком аграрних підприємств. Доведено, що в умовах постійних змін, з якими доводиться стикатися аграрним підприємствам виникає необхідність розробки стратегічної моделі управління інноваційним розвитком агроформувань, що забезпечить підвищення техніко-технологічного рівня підприємств та диверсифікацію процесів, зростання обсягів виробництва та прибутків. Такий напрям розвитку сприятиме налагодженню інтеграційних процесів щодо входження до групи технологічно розвинених фірм. Методологічною основою статті є загальнонаукові принципи дослідження, спеціальні методи, які ґрунтуються на сучасних наукових аспектах управлінської, економічної і споріднених з ними наук. В основу методології дослідження покладено системний підхід, методологічна специфіка якого визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття теоретично-практичної сутності механізму управління, що забезпечать інноваційний розвиток аграрних підприємств. У дослідженні запропоновано розв’язання проблеми, що полягає в обґрунтуванні організаційної структури управління підприємством, яку доповнено інноваційною складовою структурного елементу для забезпечення розвитку суб’єкта господарювання за інноваційним принципом, що буде враховувати спеціалізацію господарства, використання технологій ресурсозбереженння, кваліфікацію кадрів та їх матеріальне стимулювання, комерційний розрахунок та здійснювати підбір нововведень для використання у виробничо-господарській діяльності.

Посилання

Kolosov A. M., Kovalenko O. V. & Kucherenko S. K. (2015) Ekonomichne upravlinnia pidpryiemstvom: [Economic management of the enterprise: training. manual] in general ed. A. M. Kolosova. Starobilsk: State Publishing House. closing "Luhan. National Taras Shevchenko University", 352 p. [in Ukrainian]

Stukan T. M., Granovska V. G. (2018) Innovatsiina skladova zabezpechennia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Innovative component of ensuring the competitiveness of agricultural enterprises]. Global and national economic problems, vol. 22, pp. 328–334. URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018 (аccessed: 21 November 2022).

Brychko A., Lukash S. (2021) Minimizatsiya ryzykiv innovatsiynoho rozvytku biznesu (na prykladi zakladiv okhorony zdorov"ya). [Minimization of risks of innovative business development]. Economics, management and administration, vol. 4(98), pp. 37–41. https://doi.org/10.26642/ema-2021-4(98)-37-41 [in Ukrainian]

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku» [Main page of “Legislation of Ukraine”] (2021). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/526-2021-%D1%80 (аccessed 21 November 2022) [in Ukrainian]

Shchurevich L. M. (2018) Innovatsiyni perspektyvy v rozvytku ahrarnoho sektoru v Ukrayini [Development agrarian to the sector has innovative prospects in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. Serіya “Derzhavne upravlіnnya”, vol. 10, p. 101–105. [in Ukrainian]

The global competitiveness index 4.0 Methodology and technical notes (2021). The global Competitiveness Report 2021. (pp. 631–647). Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/04Backmatter/3.%20Appendix%20C.pdf. (аccessed 21 November 2022).

Економічне управління підприємством: навч. посіб. / [А. М. Колосов, О. В. Коваленко, С. К. Кучеренко, В. Г. Бикова]; за заг. ред. А. М. Колосова. Старобільськ: Вид-во держ. закл. «Луган. Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка», 2015. 352 с.

Стукан Т. М., Грановська В. Г. Інноваційна складова забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 328–334. URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018 (дата звернення: 21.11.2022).

Бричко А. М., Лукаш С. М. Мінімізація ризиків інноваційного розвитку бізнесу. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 4(98). С. 37–41. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2021-4(98)-37-41

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/526-2021-%D1%80 (дата звернення: 21.11.2022)

Щуревич Л.М. Інноваційні перспективи в розвитку аграрного сектору в Україні. Інвестиції: практика та досвід. Серія «Державне управління». 2018. Вип. 10. С. 101–105.

The Global Competitiveness Index 4.0 Methodology and Technical Notes. The Global Competitiveness Report 2020. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/04Backmatter/3.%20Appendix%20C.pdf (дата звернення: 20.11.2022).

Переглядів статті: 90
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Бричко, А. (2022). УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-2
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ