РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: сфера туризму, туристична індустрія, відновлення, туристична діяльність, війна

Анотація

У статті розкриті особливості розвитку індустрії туризму у повоєнний період з позиції практичного аспекту. Встановлено, що у довоєнний період індустрія туризму характеризувалася стабільністю, гнучкістю та стійкістю. Очікується, що відродження організованих та самостійних подорожей у центральних, північних, а згодом і південних областях України настане швидко, головне, щоб війна припиналася. Виявлено, що процес відновлення туризму в Україні вже почався. Саме час активно просувати Україну та її туристичний потенціал, розвивати нові ініціативи та залучати до цього процесу міжнародних партнерів. Визначено, що основними засадами повоєнного відновлення індустрії туризму повинні стати пам’ятний, військово-патріотичний і військово-історичний, лікувально-оздоровчий, психологічний, діловий, освітній, спортивний та екологічний туризм.

Посилання

Гончар Л. О., Беляк А. О. Стан і тенденції розвитку сучасної туристичної галузі в Україні. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці : матеріали ІІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Баку, 15-17 лютого 2019 року). ВНЗ «Національна академія управління». Київ : НАУ, 2019. C. 49–53.

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розбудова інфраструктури». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

With Ukraine at war, officials hope to bring tourism back to areas away from fighting. URL: https://www-npr-org.translate.goog/2022/10/01/1125495184/ukraine-russia-war-economy-tourism?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

Туристична галузь протистоїть та протидіє війні в Україні. URL: https://zruchno.travel/News/New/6188?lang=ua

Барвінок Н. В. Перспективи розвитку воєнного туризму на території України після закінчення російсько-української війни. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18(2). С. 206–217.

Артюх К. Вплив російсько-української війни на туристичну галузь в Україні та світі: що нас чекає в майбутньому. URL: https://delo.ua/opinions/vpliv-rosiisko-ukrayinskoyi-viini-na-turisticnu-galuz-v-ukrayini-ta-sviti-shho-nas-cekaje-v-maibutnyomu-405634/

Роїк О. Р., Недзвецька О. В. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2022. № 46. С. 11–15.

Моца А., Шевчук С., Середа Н. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 41. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1560

Божко Л. Д., Холодок В. Д. Туризм: проблеми та перспективи розвитку під час війни. Культура України. 2022. № 77. С. 56–64.

Ghonchar, L. O., Beljak, A. O. (2019). Stan i tendenciji rozvytku suchasnoji turystychnoji ghaluzi v Ukrajini [The state and trends of the development of the modern tourism industry in Ukraine]. Nacionaljna bezpeka u fokusi vyklykiv ghlobalizacijnykh procesiv v ekonomici: materialy III-oji Mizhnarodnoji naukovoji Internet-konferenciji – National security in the focus of challenges of globalization processes in the economy: materials of the 3rd International Scientific Internet Conference (Kyiv – Baku, 15-17 ljutogho 2019 roku). VNZ «Nacionaljna akademija upravlinnja». Kyjiv: NAU, 49–53.

Proekt Planu vidnovlennja Ukrajiny. Materialy robochoji ghrupy «Vidnovlennja ta rozbudova infrastruktury» [Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group "Restoration and development of infrastructure"]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi [in Ukrainian].

With Ukraine at war, officials hope to bring tourism back to areas away from fighting. Available at: https://www-npr-org.translate.goog/2022/10/01/1125495184/ukraine-russia-war-economy-tourism?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc [in Ukrainian].

Turystychna ghaluzj protystojitj ta protydije vijni v Ukrajini [The tourism industry opposes and opposes the war in Ukraine]. Available at: https://zruchno.travel/News/New/6188?lang=ua [in Ukrainian].

Barvinok, N. V. (2022). Perspektyvy rozvytku vojennogho turyzmu na terytoriji Ukrajiny pislja zakinchennja rosijsjko-ukrajinsjkoji vijny [Prospects for the development of military tourism on the territory of Ukraine after the end of the Russian-Ukrainian war]. Aktualjni problemy rozvytku ekonomiky reghionu – Actual problems of the development of the economy of the region, 18(2), 206–217 [in Ukrainian].

Artjukh, K. Vplyv rosijsjko-ukrajinsjkoji vijny na turystychnu ghaluzj v Ukrajini ta sviti: shho nas chekaje v majbutnjomu [The impact of the Russian-Ukrainian war on the tourism industry in Ukraine and the world: what awaits us in the future]. Available at: https://delo.ua/opinions/vpliv-rosiisko-ukrayinskoyi-viini-na-turisticnu-galuz-v-ukrayini-ta-sviti-shho-nas-cekaje-v-maibutnyomu-405634/ [in Ukrainian].

Rojik, O. R., Nedzvecjka, O. V. (2022). Shljakhy rozvytku turystychnoji sfery Ukrajiny u vojennyj period [Ways of development of the tourism sphere of Ukraine during the war period]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija «Ekonomichni nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Economic Sciences", 11–15 [in Ukrainian].

Motsa, A., Shevchuk, S., Sereda, N. (2022). Perspektyvy pisljavojennogho vidnovlennja sfery turyzmu v Ukrajini [Prospects for the post-war recovery of tourism in Ukraine]. Ekonomika ta suspiljstvo – Economy and society, 41. Available at: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1560 [in Ukrainian].

Bozhko, L. D., Kholodok, V. D. (2022). Turyzm: problemy ta perspektyvy rozvytku pid chas vijny [Tourism: problems and prospects of development during the war]. Kuljtura Ukrajiny – Culture of Ukraine, 77, 56–64 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 481
Завантажень PDF: 342
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Якименко-Терещенко, Н., Мірко, Н., & Моца, А. (2022). РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-117