ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

  • Наталія Якименко-Терещенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-2927-7989
  • Андрій Корюгін Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0003-3408-1905
  • Марія Бикова Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-9213-2590
Ключові слова: туристична галузь, пандемія Covid-19, економічний потенціал, інвестиції

Анотація

У статті досліджуються актуальні питання щодо перспектив відновлення економічного потенціалу вітчизняних суб’єктів індустрії туризму і гостинності. Визначено, що туризм представляє собою складний багатогалузевий комплекс, який забезпечує вирішення важливих соціально-економічних завдань держав. Розглянуто структуру економічного потенціалу туристичної галузі. Аналіз вітчизняної туристичної діяльності за період 2015 2019 рр. дав змогу виявити, що до пандемії Covid-19 вона демонструє стійку позитивну тенденцію розвитку. Доведено, що індустрія туризму і гостинності сприяє залученню інвестиційних ресурсів та укріплює дохід державного бюджету, що сприяє стійкому економічному зростанню та підвищенню добробуту населення. Окреслено перспективні напрями розвитку індустрії туризму і гостинності в Україні.

Посилання

Горіна Г. О. Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації. Дисс. д-ра екон. наук. Дніпро, 2017.

Гуляев В. Г. Мультипликативный эффект в туризме. Вестник РМАТ. 2011. № 3. С. 13–16.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Заворуєва О. С. Науково-практичні рекомендації щодо удосконалення стратегії розвитку туристичної галузі України. Причорноморські економічні студії. 2017. № 15. С. 251–255.

Комліченко О. О., Ротань Н. В. Формування та оцінка економічного потенціалу туристичної галузі регіону. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. 2014. № 2/4. С. 179–181.

Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия. Сумы : ИТД «Университетская книга, 2002.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» від 16.03.2017 р. № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text.

Шацька З. Я., Акульшин М. І. Актуальні проблеми та перспективи розвитку сфери туризму в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 699–705.

World Economic Forum (2017). The Travel and tourism competitiveness report 2017. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf.

World Economic Forum (2019). The Travel and tourism competitiveness report 2019. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf.

Ukrgolos.in.ua (2021). URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/monographs/article/view/16553/14751.

Gorina, G. O. (2017) Rozvytok rynku turistichnyh poslug Ukrayiny v umovah prostorovoyi polyarizacіyi [Development of the market of tourist services of Ukraine in the conditions of spatial polarization]. Doctor’s thesis. Dnipro. (in Ukrainian)

Gulyaev, V. G. (2011) Multiplikativnyj effekt v turizme [Multiplier effect in tourism]. Vestnik RMAT, 3, 13–16. (in Russian)

State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Zavoruieva, O. S. (2017) Naukovo-praktychni rekomendatsii shchodo udoskonalennia stratehii rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy [Scientific and practical recommendations on how to improve the strategy for the development of a tourist gallery in Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii, 15, 251–255. (in Ukrainian)

Komlіchenko, O. O., & Rotan, N. V. (2014) Formuvannya ta ocіnka ekonomіchnogo potencіalu turistichnoyi galuzі regіonu [Formation and assessment of the economic potential of the tourism industry of the region]. Vіsnik ONU іm. І. І. Mechnіkova, 2/4, 179–181. (in Ukrainian)

Lapin, E. V. (2002) Ekonomicheskij potencial predpriyatiya [Economic potential of the enterprise]. Sumy: ITD Universitetskaya kniga. (in Russian)

Rozporyadzhennya Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrayini «Pro skhvalennya Strategіyi rozvitku turizmu ta kurortіv na perіod do 2026 roku» vіd 16.03.2017 r. №168-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts until 2026” of March 16, 2017, №168-r]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (in Ukrainian)

Shatskaya, Z. Y, & Akulshin, M. І. (2018) Aktualnі problemi ta perspektivi rozvitku sferi turizmu v Ukrayinі [Current problems and prospects for the development of tourism in Ukraine]. Ekonomіka і suspіlstvo, 19, 699–705. (in Ukrainian)

World Economic Forum (2017) The Travel and tourism competitiveness report 2017. Retrieved from: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

World Economic Forum (2019) The Travel and tourism competitiveness report 2019. Retrieved from: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf

Ukrgolos.in.ua (2021) Retrieved from: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/monographs/article/view/16553/14751 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 326
Завантажень PDF: 358
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Якименко-Терещенко, Н., Корюгін, А., & Бикова, М. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-40

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають