ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: сфера туризму, економіка, повоєнне відновлення, туристична діяльність, війна

Анотація

У статті розкриті перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Визначено, що сфера туризму внаслідок російсько-української війни сильно постраждала як в Україні, так і за кордоном. З’ясовано, що на противагу негативному впливу війни, сфера туризму продовжує функціонувати – так, за перші чотири місяці 2022 року сума туристичного збору становила 64 млн 611 тис. грн та майже на 65% перевищила аналогічний період 2021 року (тоді до бюджету надійшло 39 млн 206 тис. грн). У ході дослідження виокремлені такі перспективні напрямки повоєнного відновлення сфери туризму в Україні, як: розвиток ділового, освітнього, медичного, зеленого та воєнного туризму; розробка та реалізація програм (як державних, так і міжнародних) підтримки суб’єктів туристичної діяльності; забезпечення тісної співпраці між країнами у напрямку взаємопідтримки туристичної діяльності; підвищення інтересу іноземних туристів до пам’ятних маршрутів та повоєнних символічних місць; пошук нових методів та способів реалізації туристичних послуг тощо. Доведено, що у контексті відбудови сфери туризму в Україні варто взяти до уваги позитивний досвід зарубіжних країн у відбудові сфери туризму, яка постраждала внаслідок кризових явищ, а особливо через війну.

Посилання

Носирєв О., Деділова Т., Токар І. Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 1 (26). С. 55 68. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22nooveu.pdf

Роїк О. Р., Недзвецька О. В. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. 2022. Випуск 46. С. 11 15.

Баженова С., Пологовська Ю., Бикова М. Реалії розвитку туризму в Україні на сучасному етапі. Наукові перспективи. 2022. № 5 (23). С. 168 180.

Парфененко Г. Як війна в Україні вплинула на туризм Німеччини та США. URL: https://dip.org.ua/nimechchina/stalo-vidomo-yak-vijna-v-ukraini-vplinuli-na-turizm-nimechchini-ta-ssha-ozvucheno-nevtishni-prognozi/

Кириченко С. Подорожі та війна: якою буде туріндустрія після перемоги. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/21/689436/

Корчевська Л. Стан, особливості та перспектвии туризму у воєнний та поствоєнний періоди. Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Чернівці, 5 травня 2022 р. Чернівці : Технодрук, 2022. С. 337 341.

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Аудиту збитків, понесених внаслідок війни». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Чорний О. Найкращі часи – попереду. Що відбувається з туризмом в Україні під час війни. URL: https://www.rbc.ua/ukr/travel/samye-rkie-vremena-vperedi-proishodit-turizmom-1657645856.html

Турзбір в Україні за перші чотири місяці 2022 року зріс на 65%. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/turzbir-v-ukrayini-za-pershi-chotiri-misyaci-2022-roku-zris-na-65

Через війну надходження до держбюджету від тургалузі скоротилися на 18%. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/cherez-viynu-nadhodzhennya-do-derzhbyudzhetu-vid-turgaluzi-skorotilisya-na-18

Як війна в Україні вплинула на європейський туризм? URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/yak-viyna-v-ukrayini-vplinula-na-ievropeyskiy-turizm

Дворська І. Туристична галузь після війни: чи можлива реанімація та антикризове управління? URL: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952

Nosyrjev, O., Dedilova, T., Tokar, I. (2022) Rozvytok turyzmu ta industriji ghostynnosti v strateghiji postkonfliktnogho vidnovlennja ekonomiky Ukrajiny [Development of tourism and the hospitality industry in the strategy of post-conflict economic recovery of Ukraine]. Socialjno-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state, 1(26), 55–68. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22nooveu.pdf (in Ukrainian)

Rojik, O. R., Nedzvecjka, O. V. (2022) Shljakhy rozvytku turystychnoji sfery Ukrajiny u vojennyj period [Ways of development of the tourism sphere of Ukraine during the war period]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija: ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: economic sciences, 46, 11–15. (in Ukrainian)

Bazhenova, S., Pologhovsjka, Ju., Bykova, M. (2022) Realiji rozvytku turyzmu v Ukrajini na suchasnomu etapi [Realities of tourism development in Ukraine at the current stage]. Naukovi perspektyvy – Scientific perspectives, 5(23), 168–180. (in Ukrainian)

Parfenenko, Gh. Jak vijna v Ukrajini vplynula na turyzm Nimechchyny ta SShA [How the war in Ukraine affected tourism in Germany and the USA]. URL: https://dip.org.ua/nimechchina/stalo-vidomo-yak-vijna-v-ukraini-vplinuli-na-turizm-nimechchini-ta-ssha-ozvucheno-nevtishni-prognozi/ (in Ukrainian)

Kyrychenko, S. Podorozhi ta vijna: jakoju bude turindustrija pislja peremoghy [Travel and war: what will the tourism industry be like after victory]. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/21/689436/ (in Ukrainian)

Korchevsjka, L. (2022) Stan, osoblyvosti ta perspektvyy turyzmu u vojennyj ta postvojennyj periody [State, peculiarities and prospects of tourism in the war and post-war periods]. Upravlinnja rozvytkom sfery ghostynnosti: reghionaljnyj aspekt : materialy Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji onlajn-konferenciji, m. Chernivci – Management of the development of the hospitality sector: regional aspect: materials of the International Scientific and Practical Online Conference, Chernivci: Tekhnodruk, 337–341. (in Ukrainian)

Proekt Planu vidnovlennja Ukrajiny. Materialy robochoji ghrupy «Audytu zbytkiv, ponesenykh vnaslidok vijny» [Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group «Audit of losses incurred as a result of the war»]. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi (in Ukrainian)

Chornyj, O. Najkrashhi chasy – poperedu. Shho vidbuvajetjsja z turyzmom v Ukrajini pid chas vijny [The best times are ahead. What happens to tourism in Ukraine during the war]. URL: https://www.rbc.ua/ukr/travel/samye-rkie-vremena-vperedi-proishodit-turizmom-1657645856.html (in Ukrainian)

Turzbir v Ukrajini za pershi chotyry misjaci 2022 roku zris na 65% [Tourism in Ukraine increased by 65% in the first four months of 2022]. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/turzbir-v-ukrayini-za-pershi-chotiri-misyaci-2022-roku-zris-na-65 (in Ukrainian)

Cherez vijnu nadkhodzhennja do derzhbjudzhetu vid turghaluzi skorotylysja na 18% [Because of the war, revenues to the state budget from the tourism industry decreased by 18%]. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/cherez-viynu-nadhodzhennya-do-derzhbyudzhetu-vid-turgaluzi-skorotilisya-na-18 (in Ukrainian)

Jak vijna v Ukrajini vplynula na jevropejsjkyj turyzm? [How did the war in Ukraine affect European tourism?]. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/yak-viyna-v-ukrayini-vplinula-na-ievropeyskiy-turizm (in Ukrainian)

Dvorsjka, I. Turystychna ghaluzj pislja vijny: chy mozhlyva reanimacija ta antykryzove upravlinnja? [The tourism industry after the war: is resuscitation and anti-crisis management possible?]. URL: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1203
Завантажень PDF: 4805
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Моца, А., Шевчук, С., & Середа, Н. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31