ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Сергій Шевчук Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0002-8155-8326
  • Світлана Вовк Західноукраїнський національний університет, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин https://orcid.org/0000-0002-7937-0973
  • Ігор Цуркан Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв https://orcid.org/0000-0002-8200-5299
Ключові слова: спеціалізовані туристичні дестинації, туристична сфера, воєнний стан

Анотація

У статті досліджуються особливості організації функціонування спеціалізованих туристичних дестинацій в умовах воєнного стану. Зʼясовано, що військова агресія РФ здійснила негативний вплив на соціально-економічну ситуацію безпосередньо в Україні та на туристичну спроможність країн-членів ЄС, з-поміж яких відміна польотів з / в Україну, втрата українських мандрівників на туристичних дестинаціях Європи тощо. Зʼясовано, що у 2022 р. міжнародний туризм в Україні де-факто не існує, у звʼязку із закритим повітряним простором, а планування поїздок до України для міжнародних туристів, хоча й не є забороненим, однак залишається виключно на розсуд мандрівників. Визначено, що з-за сучасних умов туристичний бізнес України концентрує свою увагу на пропозиціях саме в межах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей, а туристичні компанії формують екскурсійні маршрути із відвідуванням музеїв, замків та короткотривалий відпочинок у горах. Зʼясовано, що екскурсійний туризм Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей адаптувався до функціонування з-за умов воєнного стану та зумовив залучення нових туристичних об’єктів в екскурсійну сферу для організації функціонування спеціалізованих туристичних дестинацій.

Посилання

Поплавська А. В., Гончар Л. О., Комарніцький І. О., Беляк А. О. Сфера гостинності: забезпечення економічної та фінансової стійкості : колект. монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. 168 с.

Globetrender Intelligence. How the war in Ukraine will affect European tourism (28.04.2022) // Globetrender official website. URL: https://globetrender.com/2022/04/28/how-the-war-in-ukraine-will-affect-european-tourism/

Бригілевич Г., Мальська М. Вплив міжнародного туризму на соціальноекономічний розвиток України в умовах війни. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 9(16) 2022. С. 50 59.

Honchar L. Application of compliance management in the functionality of the controlling system of enterprises of the hospitality industry. The X International Science Conference «Modern Science: Innovations and Prospects», June 25 27, 2022. Stockholm, Sweden. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-1-3-maya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/

Інтерфакс-України. 2022. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/826786.html

Бізнес. 2022. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/turizm-pid-chasviyni-populyarni-ob-yekti-ta-marshruti-ukrajini-obladnayutbomboshovishchami-50236642.html

Родак К. Як виглядає туризм під час війни. 2022. URL: https://zaxid.net/turizm_pid_chas_viyni_2022_fakti_vid_turistichnih_firm_lvova_n1542665

Миргородська О. Розвиток туризму в Україні та світі на тлі військової агресії росії. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України». Збірник наукових праць / За заг. ред. д.г.н. О. В. Колотухи. Дніпро : Середняк Т. К., 2022. № 3. С. 101–106.

Туроператор “Відвідай”. 2022. URL: https://vidviday.ua

Білецький М., Котик Л. Функціонування екскурсійного туризму в умовах війни (на прикладі Львівської області). Geography, Economics and Tourism: national and international experience // The Proceedings of the XVІ International Scientific Conference. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv Publishing Center, 2022. С. 36–41.

Каднічанський Д., Каднічанська М. Мілітарний туризм: проблематика термінології та класифікації. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 9 жовтня 2020 р. Львів, 2020. С. 132–135.

Барвінок Н. В., Барвінок М. В. Вплив російсько-української війни на туризм в Україні та перспективи його розвитку в майбутньому. 2022. С. 24–32. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-4

Моца А., Шевчук С., Середа Н. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 41. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1560

Poplavska, A. V., Honchar, L. O., Komarnitskyi, I. O., Beliak, A. O. (2022). Sfera hostynnosti: zabezpechennia ekonomichnoi ta finansovoi stiikosti: kolekt. monohrafiia. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K. 168 s. [in Ukrainian].

Globetrender Intelligence. (2022). How the war in Ukraine will affect European tourism (28.04.2022) // Globetrender official website. Available at: https://globetrender.com/2022/04/28/how-the-war-in-ukraine-will-affect-european-tourism/ [in Ukrainian].

Bryhilevych, H., Malska, M. (2022). Vplyv mizhnarodnoho turyzmu na sotsialnoekonomichnyi rozvytok Ukrainy v umovakh viiny. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142, 9(16), 50 59 [in Ukrainian].

Honchar, L. (2022). Application of compliance management in the functionality of the controlling system of enterprises of the hospitality industry. The X International Science Conference «Modern Science: Innovations and Prospects», June 25-27. Stockholm, Sweden. Available at: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-1-3-maya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/

Interfaks-Ukrainy. (2022). Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/general/826786.html [in Ukrainian].

Biznes (2022). Available at: https://biz.nv.ua/ukr/markets/turizm-pid-chasviyni-populyarni-ob-yekti-ta-marshruti-ukrajini-obladnayutbomboshovishchami-50236642.html [in Ukrainian].

Rodak, K. (2022). Yak vyhliadaie turyzm pid chas viiny. Available at: https://zaxid.net/turizm_pid_chas_viyni_2022_fakti_vid_turistichnih_firm_lvova_ n1542665 [in Ukrainian].

Myrhorodska, O. (2022). Rozvytok turyzmu v Ukraini ta sviti na tli viiskovoi ahresii rosii. Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Teoretychni i prykladni napriamky rozvytku turyzmu ta rekreatsii v rehionakh Ukrainy». Zbirnyk naukovykh prats / Za zah. red. d.h.n. O. V. Kolotukhy. Dnipro : Seredniak T. K., 3, 101 106 [in Ukrainian].

Turoperator “Vidvidai” (2022). Available at: https://vidviday.ua [in Ukrainian].

Biletskyi, M., Kotyk, L. (2022). Funktsionuvannia ekskursiinoho turyzmu v umovakh viiny (na prykladi Lvivskoi oblasti). Geography, Economics and Tourism: national and international experience. The Proceedings of the XVI International Scientific Conference. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv Publishing Center, 36 41 [in Ukrainian].

Kadnichanskyi, D., Kadnichanska, M. (2020). Militarnyi turyzm: problematyka terminolohii ta klasyfikatsii. Heohrafiia, ekonomika i turyzm: natsionalnyi ta mizhnarodnyi dosvid: Materialy XIV Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, m. Lviv, 9 zhovtnia 2020 r. Lviv, 132 135 [in Ukrainian].

Barvinok, N. V., Barvinok, M. V. (2022). Vplyv rosiisko-ukrainskoi viiny na turyzm v Ukraini ta perspektyvy yoho rozvytku v maibutnomu, 24 32. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-4 [in Ukrainian].

Motsa, A., Shevchuk, S., Sereda, N. (2022). Perspektyvy pisljavojennogho vidnovlennja sfery turyzmu v Ukrajini [Prospects for the post-war recovery of tourism in Ukraine]. Ekonomika ta suspiljstvo, 41. Available at: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1560 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 302
Завантажень PDF: 257
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Шевчук, С., Вовк, С., & Цуркан, І. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-116