ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЗАСАДАХ ТЕОРІЇ ПОЛЮСІВ ЗРОСТАННЯ

Ключові слова: Полтавська область, адміністративно-територіальний устрій, територіальна громада, центр, соціально-економічний розвиток

Анотація

На основі методології просторового аналізу територіальних систем здійснено аналіз соціально-економічного простору Полтавської області. Розкрито процес формування полюсів соціально-економічного зростання. Визначено передумови і умови формування полюсів зростання, здійснено їх типізацію. Виділено типи груп соціально-економічних центрів: сформовані полюси соціально-економічного розвитку; полюси розвитку, що формуються; центри, що мають передумови для трансформації у полюси зростання; центри, з недостатніми можливостями для трансформації у полюси зростання; центри з найнижчим рівнем сформованості, що фактично не мають можливості для трансформації у полюси зростання. Доведено, що базовою передумовою сталого соціально-економічного розвитку території Полтавської області є сформовані полюси, що здатні забезпечити збереження регіональних екосистем, досягнення інноваційного розвитку територій, подолання бідності, збереження національних цінностей і традицій тощо.

Посилання

Козирєва О. В. Аналіз закордонних теорій просторового розвитку регіонів. Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 7. С. 184–192.

Підгрушний Г.П. Значення полюсів соціально-економічного розвитку у вдосконаленні територіальної організації суспільства. Український географічний журнал. 2013. №4. С. 40–47.

Підгрушний Г. П. Формування системи полюсів зростання в Україні як передумова її переходу до моделі по-ліцентричного просторового розвитку. Український географічний журнал. 2017. № 1. С. 48–54.

Савчук І. Г. Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики. Український географічний журнал. 2013. № 1. С. 39–45.

Урбаністична Україна : в епіцентрі просторових змін : монографія / за ред. : К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ : Вид-во «Фенікс», 2017. 438 с.

Шевчук С. М. Напрямки геопланування територіальних громад Полтавської області на засадах сталого розвитку. Традиційні та інноваційні напрямки досліджень у геодезії, землеустрої та кадастрі: матер. Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Умань, 27 квітня 2022 р.). Умань, 2022. С. 39–41.

Shevchuk S. M. Dobrianska V. V., Myskovets N. P., Kokhan M. O., Shepel T. V. Marketing Aspects of Image Formation and Investment Attractiveness of Territories and Enterprises. International Journal of Economics & Business Administration. 2020. Volume VIII, Issue 2. P. 229–239.

Kozyreva, O. V. (2017). Analiz zakordonnykh teorii prostorovoho rozvytku rehioniv. Eastern Europe: economy, business and management. Issue 7. 184–192. (in Ukrainian).

Pidhrushnyy, H .P. (2013). Znachennya polyusiv sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku u vdoskonalenni terytorialʹnoyi orhanizatsiyi suspilʹstva. Ukrainian Journal of Geography. Issue 4. 40–47. (in Ukrainian).

Pidhrushnyy, H. P., (2017). Formuvannya systemy polyusiv zrostannya v Ukrayini yak peredumova yiyi perekhodu do modeli politsentrychnoho prostorovoho rozvytku. Ukrainian Journal of Geography. Issue 1. 48–54. (in Ukrainian).

Savchuk, I. G. (2013). Politsentrychnyi rozvytok yak skladova suchasnoi rehionalnoi polityky. Ukrainian Journal of Geography. Issue 1. 39–45 (in Ukrainian).

Urbanistychna Ukraina : v epitsentri prostorovykh zmin : monohrafiia. edited by : K. Mezentseva, Ya. Oliynyka, N. Mezentseva. Kyiv: Fenix Publishing House, 2017. 438 p.

Shevchuk S. M. Napriamky heoplanuvannia terytorialnykh hromad Poltavskoi oblasti na zasadakh staloho rozvytku. Tradytsiini ta innovatsiini napriamky doslidzhen u heodezii, zemleustroi ta kadastri: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. inter.-konf. (m. Uman, 27 kvitnia 2022 r.). Uman, 2022. S. 39–41. (in Ukrainian).

Shevchuk S. M. Dobrianska V. V., Myskovets N. P., Kokhan M. O., Shepel T. V. Marketing Aspects of Image Formation and Investment Attractiveness of Territories and Enterprises. International Journal of Economics & Business Administration. 2020. Volume VIII, Issue 2. P. 229–239.

Переглядів статті: 61
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Шевчук, С. (2023). ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЗАСАДАХ ТЕОРІЇ ПОЛЮСІВ ЗРОСТАННЯ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-91
Розділ
ЕКОНОМІКА