ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ

Ключові слова: логістика, логістичний оператор, складська діяльність, показники ефективності функціонування складу

Анотація

Стаття присвячена питанню оптимізації складської діяльності підприємства на засадах логістики з метою підвищення ефективності функціонування складу та прибутковості підприємства загалом. Проаналізовано останні дослідження і публікації на дану тематику. Виявлено нерозкриті досі питання шляхів оптимізації складської діяльності підприємства на засадах логістики. Об’єктом дослідження обрано транспортно-експедиторська компанія ТОВ «ДСВ Логістика», а предметом дослідження – її логістична діяльність, яка потребує оптимізації з метою підвищення ефективності функціонування. Проведено оцінку ринкової позиції підприємства, в порівнянні з основними ринковими гравцями, а також проаналізовано основних клієнтів ТОВ «ДСВ Логістика» за допомогою АВС-аналізу. Розроблено логістичні рішення, які слід впровадити підприємству в свою складську діяльність задля усунення наявних проблем та підвищення показників ефективності діяльності складу.

Посилання

Гаджинський А.М. Логістика. Москва : ВД «Дашков і Ко», 2008. 408 с.

Крикавський Є.В. Логістичне управління : підруч. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. 684 с.

Bowersox Donald J., David J. Closs, M. Bixby Cooper. Supply chain logistics management. McGraw-Hill, 2002. 656 p.

Особливості організації складської логістики URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5644 (дата звернення: 18.10.2022).

Основні тенденції розвитку складської логістики URL: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/26_2_2013/186-191.pdf (дата звернення: 18.10.2022).

Оцінка ефективності складської логістики підприємств. URL: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/284 (дата звернення: 18.10.2022).

Удосконалення логістичної діяльності на підприємстві. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/82.pdf (дата звернення: 19.10.2022).

Топ-10 найбільших логістичних компаній України. URL: https://mintrans.news/logistics/top-10-naybilshikh-logistichnikh-kompaniy-ukraini (дата звернення: 19.10.2022).

Hadzhynskyy A. (2008) Lohistyka [Logistics]. Moskov: Dashkov i Ko. (in Russian)

Krykavsʹkyy YE.V. (2005) Lohistychne upravlinnya [Logistics management]. Lviv : NU “LP” publishing. (in Ukrainian)

Bowersox Donald J., David J. Closs, Cooper M. Bixby (2002) Supply chain logistics management. New York: McGraw-Hill.

Osoblyvosti orhanizatsiyi skladsʹkoyi lohistyky [Peculiarities of warehouse logistics organization]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5644 (in Ukrainian)

Osnovni tendentsiyi rozvytku skladsʹkoyi lohistyky [The main trends in the development of warehouse logistics]. Available at: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/26_2_2013/186-191.pdf (in Ukrainian)

Otsinka efektyvnosti skladsʹkoyi lohistyky pidpryyemstv [Evaluation of the efficiency of warehouse logistics of enterprises]. Available at: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/284 (in Ukrainian)

Udoskonalennya lohistychnoyi diyalʹnosti na pidpryyemstvi [Improvement of logistics activities at the enterprise]. Available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/82.pdf (in Ukrainian)

Top-10 naybilʹshykh lohistychnykh kompaniy Ukrayiny [Top 10 largest logistics companies of Ukraine]. Available at: https://mintrans.news/logistics/top-10-naybilshikh-logistichnikh-kompaniy-ukraini (in Ukrainian)

Переглядів статті: 251
Завантажень PDF: 314
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Мащак, Н., & Зеленюк, В. (2022). ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-33
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ