ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО СВІДОМОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ПИТНОЇ ВОДИ

Ключові слова: питна вода, ПЕТ-пляшка, відходи, навколишнє середовище, свідома поведінка, переробка пластику

Анотація

Стаття присвячена маркетинговому дослідженню ринку питної води України з акцентом на екологічну складову поведінки споживачів питної води у ПЕТ-пляшках. Проаналізовано передумови тенденції зростання обсягів споживання питної води населенням планети з паралельним зростанням обсягів утворення відходів пластику, який згубно впливає на навколишнє середовище. Доведено, що збільшення екологічного тиску на підприємства змушує їх переглянути всі ланки своєї діяльності на предмет «шкоди для довкілля» та шукати шляхи її мінімізації, впроваджуючи еко-інновації. Виявлено, що реалізація політики розширеної відповідальності виробника є дієвим інструментом мінімізації відходів, яке продукує підприємство на всіх етапах життєвого циклу товару. Проведено анкетування споживачів питної води за допомогою анкети, яке показує реальний стан ринку та екологічно свідомого поводження споживачів з використаною ПЕТ-пляшкою.

Посилання

Report on Bottled Water Market – Growth, Trends and Forecasts (2020-2025). URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/bottled-water-market (дата звернення: 25.08.2021).

ADEME & Eco-emballage publication “Le gisement des emballages ménagers en France. Evolution 1997-2012”. URL: http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/files/etudes/eco-emballages_gisement_1994-2012.pdf (дата звернення: 06.09.2021).

Extended Producer Responsibility at the glance. Режим доступу: https://www.expra.eu/ (дата звернення: 06.09.2021).

Пономаренко І.В. Аналіз ринку мінеральних вод в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 25. С. 412–418.

Добрянська, В.В., & Іваненко, І.О. Комплексна інтегральна маркетингова оцінка конкурентоспроможності ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод. Ефективна економіка. 2021. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.95

Танасійчук А.М., Середницька Л.П., Габрид А.І. Особливості формування сучасного ринку мінеральної води. «Modern Economics». 2020. № 19. С. 178–182. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-29

Державна служба статистики України, Інформаційно-аналітичне агентство. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.09.2021).

Бізнес на воді: рентабельність виробництва мінеральної води сягає 150%. URL: https://landlord.ua/news/biznes-na-vodi-rentabelnist-virobnitstva-mineralnoyi-vodi-syagaye-150/ (дата звернення: 22.09.2021).

Report on Bottled Water Market – Growth, Trends and Forecasts (2020-2025). Retrieved from: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/bottled-water-market

ADEME & Eco-emballage publication “Le gisement des emballages ménagers en France. Evolution 1997-2012”. Retrieved from: http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/files/etudes/eco-emballages_gisement_1994-2012.pdf

Extended Producer Responsibility at the glance. Retrieved from: https://www.expra.eu/

Ponomarenko I.V. (2018) Analiz rynku mineralnykh vod v Ukrayini. Infrastruktura rynku, 25, 412–418. (in Ukrainian)

Dobryanska V.V., Ivanenko I.O. (2021) Kompleksna intehralna marketynhova otsinka konkurentospromozhnosti PrAT «Myrhorodskyy zavod mineralnykh vod. Efektyvna ekonomika, 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.95 (in Ukrainian)

Tanasiychuk A.M., Serednytska L.P., Habryd A.I. (2020) Osoblyvosti formuvannya suchasnoho rynku mineralnoyi vody. «Modern Economics», 19, 178–182. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-29 (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, Informatsiyno-analitychne ahent•stvo. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 17.09.2021) (in Ukrainian)

Biznes na vodi: rentabelnist vyrobnytstva mineralnoyi vody syahaye 150%. Retrieved from: https://landlord.ua/news/biznes-na-vodi-rentabelnist-virobnitstva-mineralnoyi-vodi-syagaye-150/ (accessed: 22.09.2021) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 211
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Мащак, Н. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО СВІДОМОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ПИТНОЇ ВОДИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-29
Розділ
МАРКЕТИНГ