ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ РИНКІВ ПІД ВПЛИВОМ ПОСТ-ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: споживчий ринок, пандемія COVID-19, діджиталізація, ланцюги постачання, екологічна відповідальність, сталий розвиток

Анотація

У статті проаналізовано зміни, які відбуваються на споживчих ринках під впливом пост-пандемії COVID-19, з метою перебудови та адаптації бізнес-процесів підприємств під виклики сьогодення. Проведено аналіз останніх досліджень та публікацій, в результаті якого виявлено, що залишається не розкритим питання тенденцій на споживчих ринках у період пост-пандемії. В результаті дослідження виділено основні риси сучасного споживача, який змінився від «демонстративного» до «раціонального» та ставить нові вимоги до брендів та бізнесу. Проаналізовано вплив діджиталізації на споживачів та бізнес, яка диктує нові умови проникнення підприємств в онлайн. Виявлено, що сталий розвиток виходить за межі заяв підприємств про місію та цінності, а почали впровадження положення концепції сталого розвитку у такі сфери, як стратегічне планування, маркетинг, внутрішні комунікації та процеси. Основні тенденції, які сформувались на споживчих ринках у період пост-пандемії представлено у зведеній таблиці.

Посилання

Мащак Н.М., Довгунь О.С. Зміна споживчої поведінки в умовах нової реальності. Сучасний маркетинг: тренди, інновації, інструменти : монографія. Київ, 2021. С. 287–297.

Грицюк Н.О., Сак Т.В. Вплив пандемії COVID-19 на світову економіку. Економічний простір. 2021. № 165. С. 33–38.

Mashchak N.M., Dovhun O.S. Formation conditions of the consumer loyalty during a pandemic. Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic : scientific monograph. Sofia: VUZF, 2021. Р. 209–228.

Росохата А., Летуновська Н., Макерська В., Кропива В. Поведінка споживачів у цифровому середовищі під впливом пандемії COVID-19: важливість фактору здоров’я та транспарентності бізнесу. Вісник економіки. 2021. Вип. 3. С. 98–109. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.098

Філатова Л.С., Благодир Л.М., Франчук К.І. Прогнозування поведінки споживачів та визначення її основних трендів під час пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 32. С. 99–106.

Звіт Fedex про тенденції в торгівлі на 2021 рік. URL: https://www.fedex.com/content/dam/fedex/eu-europe/campaigns/h1-2020/trends-report/fedex_trade_trends_report_uk-ua.pdf

П’ять споживчих трендів, які змінюють ринок. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2021/11/pyat-spozhyvchykh-trendiv-yaki-zminyuyut-biznes.html

E-commerce increase due to COVID-19 in Europe 2020-2021. URL: https://www.statista.com/statistics/1189076/covid-19-e-commerce-growth-europe-country/

Споживчі тренди, на які має реагувати кожен ритейл-бренд. URL: https://www.management.com.ua/tend/tend1355.html

These 6 trends are shaping the businesses of the future. URL: https://www.weforum.org/agenda/2022/02/market-trends-reshaping-business-success-forward-thinking/

The big challenges for supply chains in 2022. URL: https://www.weforum.org/agenda/2022/01/challenges-supply-chains-covid19-2022

Consumers respond to waves of disruption. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html

Dovhun O.S., & Mashchak N.M. (2021) Zmina spozhyvchoi povedinky v umovakh novoi realnosti [Changing consumer behavior in the new reality]. Suchasnyy marketynh: trendy, innovatsiyi, instrumenty – Modern marketing: trends, innovations, tools. Kyiv. (in Ukrainian)

Hrytsyuk N.O., Sak T.V. (2021) Vplyv pandemiyi COVID-19 na svitovu ekonomiku [Impact of the COVID-19 pandemic on the global economy]. Ekonomichnyy prostir – Economic space, no 165, pp. 33–38.

Dovhun O.S., & Mashchak N.M. (2021) Formation conditions of the consumer loyalty during a pandemic. Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic: scientific monograph. Sofia: VUZF.

Rosohata A., Letunovska N., Makerska V., Kropyva V. (2021) Povedinka spozhyvachiv u tsyfrovomu seredovyshchi pid vplyvom pandemiyi COVID-19: vazhlyvistʹ faktoru zdorovya ta transparentnosti biznesu [Consumer behavior in the digital environment under the influence of the COVID-19 pandemic: the importance of the health factor and business transparency]. Visnyk ekonomiky – Economic bulletin, no 3, pp. 98–109. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.098

Filatova L.S., Blagodyr L.M., Franchuk K.I. Prohnozuvannya povedinky spozhyvachiv ta vyznachennya yiyi osnovnykh trendiv pid chas pandemiyi COVID-19 [Forecasting consumer behavior and determining its main trends during the COVID-19 pandemic]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, no 32, pp. 99–106.

Zvit Fedex pro tendentsiyi v torhivli na 2021 rik [Fedex Trade Trends Report 2021]. fedex.com Available at: https://www.fedex.com/content/dam/fedex/eu-europe/campaigns/h1-2020/trends-report/fedex_trade_trends_report_uk-ua.pdf (in Ukrainian)

Pʺyatʹ spozhyvchykh trendiv, yaki zminyuyutʹ rynok [Five consumer trends that are changing the market]. home.kpmg Available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2021/11/pyat-spozhyvchykh-trendiv-yaki-zminyuyut-biznes.html (in Ukrainian)

E-commerce increase due to COVID-19 in Europe 2020-2021. statista.com Available at: https://www.statista.com/statistics/1189076/covid-19-e-commerce-growth-europe-country/

Spozhyvchi trendy, na yaki maye reahuvaty kozhen ryteyl-brend [Consumer trends that every retail brand should respond to] management.com Available at: https://www.management.com.ua/tend/tend1355.html (in Ukrainian)

These 6 trends are shaping the businesses of the future. weforum.org Available at: https://www.weforum.org/agenda/2022/02/market-trends-reshaping-business-success-forward-thinking/

The big challenges for supply chains in 2022. weforum.org Available at: https://www.weforum.org/agenda/2022/01/challenges-supply-chains-covid19-2022

Consumers respond to waves of disruption. pwc.com Available at: https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html

Переглядів статті: 121
Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Мащак, Н. (2022). ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ РИНКІВ ПІД ВПЛИВОМ ПОСТ-ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-19
Розділ
МАРКЕТИНГ