АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

  • Людмила Штефан Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-3428-5193
Ключові слова: бюджет, дефіцит, доходи, видатки, державний борг, валовий внутрішній продукт

Анотація

У статті здійснено аналіз бюджетного дефіциту в Україні за 2016-2021 рр. Практичними даними доведено, що за цей період відбувалось перевищення видаткової частини Державного бюджету над його дохідною частиною. З’ясовано, що прийняття бюджету із дефіцитом сьогодні в світі вже не вважається якимось негативним або надзвичайним явищем, оскільки причини виникнення, форми прояву та соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту в кожній країні мають свої особливості. Головне визначити джерела його покриття та ефективно їх використовувати. Обґрунтовано, що розбалансованість бюджету спричинена неефективною як дохідною так і видатковою фінансовою політикою уряду. Доведено, що вплив бюджетного дефіциту на соціально-економічне становище в країні є прямим та безпосереднім. Визначено основні проблеми бюджетного дефіциту в Україні та ефективні напрямки його оптимізації.

Посилання

Грубляк О., Холявко Н., Жаворонок А. Оцінка ефективності управління дефіцитом державного бюджету України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 3 (23). С. 130–141. DOI: https://doi.org/0.25140/2411-5215-2020-3(23)-130-141

Дмитрів В.І. Ризики дефіциту державного бюджету для економіки країни. Вісник ХНТУ. 2020. № 3(74). С. 165–170. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.3.21

Коляда Т.А. Бюджетний дефіцит України: сутність, причини виникнення та особливості управління. Modern Economics. 2018. № 12. С. 100–105. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-15

Ситник Н.С., Беднарчук В.В. Бюджетний дефіцит та його особливості. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 5. С. 212–216. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-39

Хоменко І.О., Порицька А.О. Управління бюджетним дефіцитом в сучасних умовах. Економіка та управління на транспорті. 2018. Вип. 6 С. 160–166.

Річні звіти про виконання Зведеного бюджету України за 2016-2021 рр. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 21.08.2022).

Аналіз проєкту Державного бюджету України на 2021 рік. Deutsche Bank Research, вересень 2020. URL: https://www.growford.org.ua/wp-content/uploads/draft_bud_2021_5-64.pdf (дата звернення: 19.08.2022).

Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.08.2022).

Hrubliak O., Kholiavko N., Zhavoronok A. (2020) Otsinka efektyvnosti upravlinnia defitsytom derzhavnoho biudzhetu Ukrainy [Evaluation of the effectiveness of the management of the deficit of the state budget of Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 3(23), 130–141. DOI: https://doi.org/0.25140/2411-5215-2020-3(23)-130-141 (in Ukrainian)

Dmytriv V. (2020) Ryzyky defitsytu derzhavnoho biudzhetu dlia ekonomiky krainy [State budget deficit risks for the country's economy]. Visnyk KhNTU - KhNTU Bulletin, 3(74), 165–170. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.3.21 (in Ukrainian)

Koliada T. (2018) Biudzhetnyi defitsyt Ukrainy: sutnist, prychyny vynyknennia ta osoblyvosti upravlinnia [Ukraine's budget deficit: essence, causes of occurrence and features of management]. «Modern Economics» – "Modern Economics" electronic scientific publication on economic sciences, 12, 100–105. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-15 (in Ukrainian)

Sytnyk N., Bednarchuk V. (2019) Biudzhetnyi defitsyt ta yoho osoblyvosti [Budget deficit and its features]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – State and regions. Series: Economy and entrepreneurship, 5, 212–216. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-39 (in Ukrainian)

Khomenko I., Porytska A. (2018) Upravlinnia biudzhetnym defitsytom v suchasnykh umovakh [Budget deficit management in modern conditions]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti – Economy and transport management, 6, 160–166. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2018_6_26 (in Ukrainian)

Richni zvity pro vykonannia Zvedenoho biudzhetu Ukrainy za 2016-2021 rr. [Annual reports on the implementation of the State Budget of Ukraine for 2016-2021]. Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy. Available at: https://www.treasury.gov.ua/

Analiz proiektu Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy na 2021 rik [Analysis of the project of the State Budget of Ukraine for 2021]. Deutsche Bank Research, September 2020. Available at: https://www.growford.org.ua/wp-content/uploads/draft_bud_2021_5-64.pdf

Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] Available at: http://ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 502
Завантажень PDF: 2788
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Штефан, Л. (2022). АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-56
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ