ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Людмила Штефан Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-3428-5193
Ключові слова: монетарна політика, центральний банк, монетарний режим, інфляційне таргетування, обмінний курс, економічне зростання

Анотація

Світова фінансова криза породила неоднорідні ситуації на грошово-кредитних ринках різних країн і виявила їх різну реакцію на кризові явища. В цілому для вітчизняної фінансової системи притаманні риси проєвропейської банкоорієнтованої моделі, яка концентрує в собі засоби впливу на фінансову, інвестиційну, виробничу та інші сфери економіки. Причому суттєву роль у становленні надійної банківської системи відіграє центральний банк та ефективність його грошово-кредитної політики. В сучасних умовах одним із головних каналів реалізації заходів впливу на економіку країни з боку держави є монетарна політика, завдяки якій через фінансовий ринок передаються необхідні імпульси на реальну економіку та сімейні домогосподарства. Але це може відбуватися лише в тому випадку коли центральний банк обирає адекватні стратегічні цілі грошово-кредитної політики. У статті розглянуто методичні аспекти щодо визначення сутності ефективності монетарної політики та виявлення проблемних аспектів сучасного стану застосування режиму прямого інфляційного таргетування в нашій країні. Методологічною основою є загальнонаукові та емпіричні прийоми та інструменти наукового дослідження, у тому числі методи узагальнення, аналізу та синтезу, а також метод порівняння. Інфляційне таргетування як зобов’язання центрального банку дотримуватись кількісних показників інфляції, стало поширеним монетарним режимом за останні 30 років у розвинутих країнах і в економіках, що розвиваються. Проте вплив пандемії та війни в Україні зумовив значні проблеми, пов’язані з низькою ефективністю даного режиму. Структурні проблеми, абсолютна відкритість економіки України, значний інфляційний потенціал внаслідок домінування немонетарних чинників інфляції ставлять під сумнів вибір головної мети монетарної політики – інфляційного таргетування. Отримані наслідки такої політики є достатньо суперечливими та неоднозначними. Тому після нашої перемоги необхідно якнайшвидше відходити від догм інфляційного таргетування до більш гнучкої монетарної політики з ширшим набором цільових орієнтирів, які забезпечать економічне зростання для нашої держави.

Посилання

Данилишин Б. Шість років інфляційного таргетування в Україні: над чим варто задуматися? LB.ua. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/491781_shist_rokiv_inflyatsiynogo.html#:~:text=2021

Данилишин Б., Богдан І. Еволюція поглядів на роль політики центрального банку: висновки для України. Фінанси України. 2021. № 4. С. 7–23.

Данилишин Б. Перспективи удосконалення монетарної політики України. Фінанси України. 2020. № 2. С. 7–21.

Bernanke, B. Woodford, M. The inflation targeting debate. The University of Chicago Press: Chicago, 2005. 458 p.

Монетарні важелі стимулювання розвитку економіки України: глобальні виміри та національні інтереси : монографія / за ред. д.е.н., проф. Дзюблюка О.В. Тернопіль, 2021. 300 с.

Дроб’язко А., Любіч О., Камінська О. Аналіз тенденцій банківського фінансування економіки України у 2021 році. Фінанси України. 2021. № 9. С. 36–51.

Stiglitz, J. E. Macroeconomics, Monetary Policy, and the Crisis. Paper presented at IMF Conference «Macro and Growth Policies in the Wake of the Crisis», Washington DC, 2011. 7-8 March. Pp. 37–55.

Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків : монографія / НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2017. 308 с.

Огляд банківського сектору. Травень 2023 року. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-05.pdf?v=4

Корнилюк Р. Головні тенденції банківського ринку за 12 місяців війни. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/13/697976/

Danylyshyn, B. (2021). Shist rokiv infliatsiinoho tarhetuvannia v Ukraini: nad chym varto zadumatysia? LB.ua Available at: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/491781_shist_rokiv_inflyatsiynogo.html#:~:text=2021 [in Ukrainian]

Danylyshyn B., Bohdan I. (2021) Evoliutsiia pohliadiv na rol polityky tsentralnoho banku: vysnovky dlia Ukrainy [Evolution of views on the role of central bank policy: conclusions for Ukraine]. Finansy Ukrainy, no 4, pp. 7–23. [in Ukrainian]

Danylyshyn, B. (2020). Perspektyvy udoskonalennia monetarnoi polityky Ukrainy [Prospects for improving the monetary policy of Ukraine]. Finansy Ukrainy, no 2, pp. 7–21. [in Ukrainian]

Bernanke B., Woodford M. (2005) The inflation targeting debate. The University of Chicago Press: Chicago, 458 p.

Monetarni vazheli stymuliuvannia rozvytku ekonomiky Ukrainy: hlobalni vymiry ta natsionalni interesy: monohrafiia / za red. d.e.n., prof. Dziubliuka O.V. Ternopil, 2021. 300 p. [in Ukrainian]

Drob’iazko A., Liubich O., Kaminska O. (2021) Analiz tendentsii bankivskoho finansuvannia ekonomiky Ukrainy u 2021 rotsi [Analysis of trends in bank financing of the Ukrainian economy in 2021]. Finansy Ukrainy, no 9, pp. 36–51. [in Ukrainian]

Stiglitz J.E. (2011) Macroeconomics, Monetary Policy, and the Crisis. Paper presented at IMF Conference “Macro and Growth Policies in the Wake of the Crisis”, Washington DC, 2011. 7-8 March. Pp. 37–55.

Korablin,S.O. (2017) Makroekonomichna dynamika Ukrainy: pastka syrovynnykh rynkiv: monohrafiia / NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy. Kyiv, 308 p. [in Ukrainian]

Ohliad bankivskoho sektoru. Traven 2023 roku [National Bank of Ukraine]. Natsionalnyi bank Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-05.pdf?v=4 [in Ukrainian].

Kornyliuk R. (2023) Holovni tendentsii bankivskoho rynku za 12 misiatsiv viiny. Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/13/697976/

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Штефан, Л. (2023). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-94
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ