ВПЛИВ ПОЛІПШЕННЯ МУЛЬТИКАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: компетентність, адаптивне управління, мультикультурна компетентність, підготовка фахівців, сфера гостинності

Анотація

В статті досліджено ряд відповідних понять, а саме – компетентність, адаптивне управління, мультикультурна компетентність. Звернена увага на дію поліпшення мультикатурної компетентності здобувачів вищої освіти в подальшому на маркетингову діяльність в сфері гостинності. Вказано на існування онлайн-навчальних програм, які пропонують можливості для взаємодії та роздумів та можуть відобразити концепцію культурного та мовного розмаїття великій кількості співробітників. Зроблений аналіз наявних закладів вищої освіти в Україні. А також, звернена увага на кількість здобувачів вищої освіти, що навчаються за державний кошт і їх зв'язок з кількістю абітурієнтів. Звернена увага на питання професійного самовдосконалення викладачів, щодо мотивації зростання викладача, як основного чинника підвищення продуктивності праці.

Посилання

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19.

Ізбаш С.С., Бутурліна Ю.О. Управлінська підтримка зростання професійної майстерності педагога. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 3. С. 56–59.

Борова Т. А. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : моногр. Харків : Компанія СМІТ, 2011. 384 с.

Єльникова Г. Технологія адаптивного управління персоналом організації. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер. : Професійна педагогіка. 2011. № 1. С. 8–14.

Державна служба статистики (2020). Освіта в Україні: виклики та перспективи. Інформаційно-аналітичний збірник. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2020/met

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19.

Izbash S.S., Buturlina Y.O. (2009) Upravlinska pidtrymka zrostannia profesiinoi maisternosti pedahoha [Management support for the growth of professional skills of teachers]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, no. 3, pp. 56–59.

Borova T.A. (2011) Teoretychni zasady adaptyvnoho upravlinnia profesiinym rozvytkom naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoho navchalnoho zakladu : monohr. [Theoretical principles of adaptive management of professional development of scientific and pedagogical workers of higher education: monograph]. Kharkiv: SMITH Company, 384 p.

Yelnikova G.( 2011) Tekhnolohiia adaptyvnoho upravlinnia personalom orhanizatsii [Technology of adaptive personnel management of the organization]. Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Ser.: Professional pedagogy, no. 1, p. 8–14.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020) [Education in Ukraine: challenges and prospects]. Information and analytical collection. Kyiv. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2020/met

Переглядів статті: 80
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Олійник, О. (2021). ВПЛИВ ПОЛІПШЕННЯ МУЛЬТИКАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-74