ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: готельні підприємства, показники, область, розвиток, проблеми, сучасність

Анотація

В статті розглянуто динаміку діяльності готельних підприємств України за період з 2018 по 2020 роки. Для проведення дослідження було використанні статистичні матеріали по всім областям України, які згруповані в окремі показники діяльності, а саме: кількість колективних засобів розміщення та місць у колективних засобах розміщення і номерів у готелях та аналогічних засобах розміщення, кількість осіб, що перебували у колективних засобах розміщення, кількість ночівель осіб у колективних засобах розміщення за регіонами. Тенденції динаміки розвитку готельних підприємств є віддзеркаленням ряду проблем, які є в даній галузі, насамперед до них можна віднести: відсутність структури в діяльності готелю; достатня місткість готельної бази; невелике навантаження на цифровий фонд; невелика кількість зареєстрованих компаній; старі матеріально-технічні основи готелів; відсутність чіткого законодавчого визначення діяльності готелів, що підлягають підрозділам, проблеми ліквідації нерухомості для розвитку готелю, адекватне розширення міжнародної та національної мережі готелів в Україні тощо.

Посилання

Ольшанський О.В. Заходи підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичного профілю. Харків : ХДУХТ, 2013. С. 291–297.

Вінніченко І.І. Сутнісна характеристика розвитку підприємства соціально-економічної системи. Економіка, Фінанси, Право. 2012. №5. С. 8–13.

Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1 / за ред. С.В. Мочерного. Львів : Світ, 2005. 616 с.

Грещин М.Г., Колот В.М., Мендрул О.Г. та ін. Економіка підприємства: підручник / за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. Вид. 4-те. Київ : Вид-во КНЕУ, 2009. 816 с.

Шкода Т.Н. Сутність соціального розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2012. № 16. С. 79–64.

Aндрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз. Київ : КНЕУ, 2006. 292 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Ol'shans'kij O.V. (2013) Zahodi pіdvishchennya konkurentospromozhnostі pіdriemstv turistichnogo profіlyu [Measures to increase the competitiveness of tourism enterprises]. Harkіv: HDUHT. (in Ukrainian)

Vіnnіchenko І.І. (2012) Sutnіsna harakteristika rozvitku pіdpriєmstva socіal'no-ekonomіchnoї sistemi [The essential characteristics of the development of the socio-economic system]. Ekonomіka, Fіnansi, Pravo, no 5, pp. 8–13. (in Ukrainian)

Mocherny S.V. (2005) Ekonomіchnij enciklopedichnij slovnik [Economic encyclopedic dictionary]. L'vіv: Svіt, no. 1. P. 616. (in Ukrainian)

Greshchin M.G., Kolot V.M., Mendrul O.G. and other (2009) Ekonomіka pіdpriemstva: pіdruchnik [Business economics: a textbook]. 4-d ed. Kyiv: publishing house KNUЕ, p. 816. (in Ukrainian)

SHkoda T.N. (2012) Sutnіst' socіal'nogo rozvitku pіdpriєmstva [The essence of social development of the enterprise] Bulletin of the National Technical University "KhPI": Technical progress and production efficiency, no 16, pp. 79–64. (in Ukrainian)

Andrіjchuk V.G. (2006) Efektivnіst' dіyal'nostі agrarnih pіdpriemstv: teorіya, metodika, analіz [The efficiency of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis]. Kyiv: KNUЕ, p. 292. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statistiki Ukraini [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Переглядів статті: 246
Завантажень PDF: 833
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Олійник, О. (2021). ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-68
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА