ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

Ключові слова: міжнародна стратегія, алгоритм створення міжнародної стратегії, вихід на міжнародний ринок, маркетингова стратегія, зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесу формування міжнародної стратегії на підприємстві, особливостям її формування та інструментам, якими користуються компанії. На основі аналізу та синтезу наукових та практичних праць, було допрацьовано алгоритм щодо виходу компанії на міжнародний ринок. Дослідження процесу вибору міжнародної стратегії підприємством дозволило встановити, що одним з найскладніших та важливих етапів є вибір міжнародного ринку для експорту. Встановлено етапи процесу вибору підприємством іноземного ринку. Розроблено поради щодо вибору стратегії виходу на міжнародний ринок. Надано характеристику кожному етапу формування стратегії. Досліджено аналітичні підходи до аналізу обраних ринків. Систематизовано кроки компанії після створення стратегії та питання, з якими стикається підприємство під час її реалізації. Визначено відмінність міжнародної та національної маркетингової стратегії компанії.

Посилання

Посібник з експорту: визначення, значення та приклади. Кар’єрний гід : веб-сайт. URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-are-exports

Петренко В.С., Карнаушенко А.С. Основні відмінності між спільними підприємствами та іншими формами міжнародних партнерських відносин. Бізнес-навігатор. 2018. № 1-1 (44). С. 41.

Спільне підприємництво. URL: https://uk.education-wiki.com/5489433-joint-venture-vs-partnership

Різниця між спільним підприємством та партнерством. URL: https://uk.gadget-info.com/difference-between-joint-venture

Різниця між спільним підприємством та стратегічним альянсом. URL: https://ua.sawakinome.com/articles/business/difference-between-joint-venture-and-strategic-alliance.html

Як працює спільне підприємство? URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-a-joint-venture

Плюси та мінуси використання франшиз. URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-a-franchise

Як створити стратегію аутсорсингу? URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/outsourcing-strategy

Володін Ю.В., Подковиров П.А. Стратегія виходу на міжнародні ринки: аналіз німецьких і російських компаній. Стратегічні рішення та ризик-менеджмент. 2018. № 4. С. 20-35.

Супрун С.Д., Стратійчук В.М. Етапи формування міжнародної маркетингової стратегії підприємств. Вінниця, 2016. 40 с.

Шталь Т.В., Козуб В.О. Формування міжнародної маркетингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок. Бизнес Информ. 2018. С. 345-351.

П’ять кроків до створення виграшної маркетингової стратегії. URL: https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/exportation/pages/winning-market-entry-strategy.aspx

Плотницька С.І. Стратегія виходу організації на міжнародні ринки: конспект лекцій. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. 47 с.

Створення міжнародної маркетингової стратегії. URL: https://www.hult.edu/blog/developing-an-international-marketing-strategy/

Posibnik z eksportu: viznachennya, znachennya ta prikladi. [Export guide: definitions, meanings and examples] Kar’yernij gid [Career guide]: website. URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-are-exports

Petrenko V.S., Karnaushenko A.S. (2018) Osnovni vidminnosti mizh spilnimi pidpriyemstvami ta inshimi formami mizhnarodnih partnerskih vidnosin [The main differences between joint ventures and other forms of international partnerships]. Biznes-navigator, 1-1 (44), 41.

Spilne pidpriyemnictvo [Joint venture]. URL: https://uk.education-wiki.com/5489433-joint-venture-vs-partnership

Riznicya mizh spilnim pidpriyemstvom ta partnerstvom [The difference between a joint venture and a partnership]. URL: https://uk.gadget-info.com/difference-between-joint-venture

Riznycja mizh spiljnym pidpryjemstvom ta strateghichnym aljjansom [The difference between a joint venture and a strategic alliance]. URL: https://ua.sawakinome.com/articles/business/difference-between-joint-venture-and-strategic-alliance.html

Jak pracjuje spiljne pidpryjemstvo [How joint ventures work]? URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-a-joint-venture

Pljusy ta minusy vykorystannja franshyz [Pros and cons of using franchises.]. URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-a-franchise

Jak stvoryty strateghiju autsorsynghu [How to create an outsourcing strategy?]? URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/outsourcing-strategy

Volodin Ju.V., Podkovyrov P.A. (2018) Strateghija vykhodu na mizhnarodni rynky: analiz nimecjkykh i rosijsjkykh kompanij [Strategy for entering international markets: an analysis of German and Russian companies]. Strateghichni rishennja ta ryzyk-menedzhment, 4, 20-35.

Suprun S.D., Stratijchuk V.M. (2016) Etapy formuvannja mizhnarodnoji marketynghovoji strateghiji pidpryjemstv [Stages of formation of international strategy]. Vinnytsia.

Shtalj T.V., Kozub V.O. (2018) Formuvannja mizhnarodnoji marketynghovoji strateghiji vykhodu kompaniji na zovnishnij rynok [Formation of an international marketing strategy for the company's entry into foreign markets]. Byznes Ynform. p. 345-351.

P'jatj krokiv do stvorennja vyghrashnoji marketynghovoji strateghiji [Five steps to creating a winning marketing strategy]. URL: https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/exportation/pages/winning-market-entry-strategy.aspx

Plotnycjka S.I. (2020) Strateghija vykhodu orghanizaciji na mizhnarodni rynky: konspekt lekcij [The strategy of the organization's entry into international markets: lecture notes]. Kharkiv: KhNUMGh im. O. M. Beketova.

Creating an international marketing strategy [Stvorennja mizhnarodnoji marketynghovoji strateghiji]. URL: https://www.hult.edu/blog/developing-an-international-marketing-strategy/

Переглядів статті: 228
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Сівакова, О., Євтушенко, В., & Мозгова, Г. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-32
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають