ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SAP ERP В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: SAP ERP, ERP-система, інформаційно-аналітичне забезпечення, програмне забезпечення, інформаційна система, підприємство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливостей застосування програмного забезпечення SAP ERP в інформаційно-аналітичному забезпеченні управління підприємством. У результаті проведеного дослідження було визначено можливості, які надає впровадження SAP ERP. Надано характеристику основним функціональним модулям, що можуть допомогти максимально оптимізувати роботу всередині організації. На основі оцінки ERP-системи за відкритими джерелами, було визначено головні переваги. Отримано висновок, що впровадження SAP ERP забезпечить безпеку даних компанії. Встановлено, що основним недоліком є вартість програмного забезпечення. Був проведений аналіз на прикладі українських компаній, що вже мали можливість відчути позитивний вплив впровадження ERP-системи. В результаті дослідження визначено, що ERP-система може значно поліпшити роботу організацій у різних сферах їх діяльності (фінансовий сектор, промисловий сектор, тощо).

Посилання

SAP ERP. URL: https://www.sap.com/ukraine/index.html (дата звернення 13.03.2021).

Что такое SAP системы. URL: http://asapcg.com/press-center/articles/chto-takoe-sap-sistemy/ (дата звернення: 11.03.2021)

ІТ-системи Національного банку працюватимуть на платформі нового покоління SAP HANA. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=46293436&showTitle=true (дата звернення: 09.03.2021)

Metinvest Digital. Автоматизація закупівель — SAP Ariba. URL: https://metinvest.digital/page/avtomatizaciya-zakupok-sap-ariba?culture=uk (дата звернення: 09.03.2021)

Азовсталь приступив до дослідно-промислової експлуатації модуля ТОРО. URL: https://azovstal.metinvestholding.com/ua/press/news/show/1528?year=2012 (дата звернення: 09.03.2021)

Козлов Д.А., Ушакова С.Н. Тенденции развития корпоративной системы управления SAP ERP. Научный альманах. 2017. № 3-3 (29). С. 108-110. doi: 10.17117/na.2017.03.03.108

Мозгова Г. В., Косенко М.Д. (2018) Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку ІТ-ринку України. Приазовський економічний вісник. № 3 (08). С. 179–182. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/3_08_uk/35.pdf (дата звернення: 01.03.2021)

Карпов Д.В. Проблемы внедрения ERP-систем. Економічні науки. 2010. №4 (1). С.233-239. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vnedreniya-erp-sistem/viewer (дата звернення: 02.03.2021)

Курган Н. В. Обгрунтування вибору ERP-рішення для цифровізації обліку, аналізу та управління на підприємстві України. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2020. Т. 1. №. 17. С. 238-249.

Іванова Т.В., Баранов В.В. Сучасний стан розвитку інформаційних систем. 2010. URL: www.kntu.kr.ua/doc/nauk_zap_10_1/stat_10_1/64.doc (дата звернення: 06.03.2021)

Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. Навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2001. 400 c.

Довгань О.В. Впровадження програмного продукту SAP його переваги та недоліки. URL: http://sophus.at.ua/publ/2015_11_25_lutsk/sekcija_section_4_2015_11_25/vprovadzhennja_programnogo_produktu_sap_jogo_perevagi_ta_nedoliki/110-1-0-1697 (дата звернення: 09.03.2021)

SAP ERP. Retrieved from: https://www.sap.com/ukraine/index.html (accessed 13 March 2021)

Chto takoe SAP sistemy [What is an SAP system]. Retrieved from: http://asapcg.com/press-center/articles/chto-takoe-sap-sistemy/ (accessed 11 March 2021) (in Russian).

IT-systemy Natsionalʹnoho banku pratsyuyutʹ na platformi novoho pokolinnya SAP HANA [The IT systems of the National Bank will operate on the new generation platform SAP HANA]. Retrieved from: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=46293436&showTitle=true (accessed 9 March 2021) (in Ukrainian).

Metinvest Digital. Avtomatyzatsiya zakupivelʹ – SAP Ariba [Metinvest Digital. Procurement automation – SAP Ariba], Retrieved from https://metinvest.digital/page/avtomatizaciya-zakupok-sap-ariba?culture=uk (accessed 9 March 2021) (in Ukrainian).Azovstalʹ prystupyv do doslidno-promyslovoyi ekspluatatsiyi modulya TORO [Azovstal has started trial and industrial operation of the maintenance module]. Retrieved from: https://azovstal.metinvestholding.com/ua/press/news/show/1528?year=2012 (accessed 9 March 2021) (in Ukrainian).

Kozlov D.A., Ushakova S.N. (2017). Tendentsii razvitiya korporativnoy sistemy upravleniya SAP ERP [Trends in the development of the corporate management system SAP ERP]. Nauchnyy al'manakh – Scientific almanac, 3(29), 108–110. DOI: 10.17117/na.2017.03.03.108 (in Ukrainian).

Mozhova H.V., Kosenko M.D. (2018). Suchasnyy stan, problemy ta tendentsiyi rozvytku IT-rynku Ukrayiny [Current state, problems and trends in the development of the IT market of Ukraine]. Pryazovsʹkyy ekonomichnyy visnyk – Priazovsky Economic Bulletin, 3(08), 179–182. Retrieved from http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/3_08_uk/35.pdf (accessed 1 March 2021) (in Ukrainian).

Karpov D.V. (2010). Problemy vnedreniya ERP-sistem [Problems of ERP-systems implementation]. Ekonomichni nauky – Economic sciences, 4 (1), 233–239. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vnedreniya-erp-sistem/viewer (accessed 2 March 2021) (in Russian)

Kurgan N.V. (2020). Obgruntuvannya viboru ERP-rіshennya dlya tsifrovіzatsіi oblіku, analіzu ta upravlіnnya na pіdpriemstvі Ukraini [Justification of the choice of erp-solution for digitalization of accounting, analysis and management at the enterprise of Ukraine] Ekonomіchniy vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu Ukraїni «Kiivs'kiy polіtekhnіchniy іnstitut» – Economic bulletin of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Vol. 1, 17, 238-249. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216359 (in Ukrainian).

Ivanova T.V., Baranov V.V. (2010). Suchasnyy stan rozvytku informatsiynykh system [The current state of development of information systems]. Retrieved from: www.kntu.kr.ua/doc/nauk_zap_10_1/stat_10_1/64.doc (accessed 6 March 2021) [(in Ukrainian).

Huzhva V.M. (2001). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi na pidpryyemstvakh [Information systems and technologies in enterprises]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian).

Dovhanʹ O.V. Vprovadzhennya prohramnoho produktu SAP yoho perevahy ta nedoliky [Implementation of SAP software product its advantages and disadvantages]. Retrieved from: http://sophus.at.ua/publ/2015_11_25_lutsk/sekcija_section_4_2015_11_25/vprovadzhennja_programnogo_produktu_sap_jogo_perevagi_ta_nedoliki/110-1-0-1697 (accessed 9 March 2021) (in Ukrainian).

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 667
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Мозгова, Г., Заіка, О., & Коваленко, А. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SAP ERP В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-54
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ