ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Ключові слова: податок на прибуток, облік, об’єкт бухгалтерського обліку, стандарти бухгалтерського обліку, податкове законодавство, розрахунки за податками

Анотація

У статті розкрито багатоаспектність характеру проблеми ведення обліку розрахунків за податком на прибуток підприємств через дуалістичність його природи як облікової категорії, визначену в двох площинах законодавства – бухгалтерській і податковій. На підставі проведеного дослідження нормативно-правової бази з питань обліку податку на прибуток підприємств установлено основні його складові як об’єкта бухгалтерського обліку та надано порівняльну характеристику їх змісту й особливостей визнання у контексті національних і міжнародних стандартів обліку. Відображено процедуру визначення суми витрат (доходу) з податку на прибуток. Наголошено, що правильне визначення об’єктів обліку розрахунків із бюджетом за цим податком забезпечуватиметься досконалим знанням особливостей, установлених чинними положеннями бухгалтерських стандартів і податкового законодавства, а також постійним відстеженням нормативно-правових змін й своєчасною їх імплементацією до обліково-податкового процесу на підприємстві.

Посилання

Акімова Н.С., Асває Азаден. Методичні підходи до трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ. Проблеми економіки. 2018. № 4 (38). С. 286–293. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-286-293

Баширова Г. Податок на прибуток: генезис трактування поняття та об’єкт бухгалтерського обліку. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2020. № 3. С. 38–46. DOI: https://doi.org/10.31767/nasoa.3-2020.04

Волошенюк І.Є. Удосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з податку на прибуток. Ефективна економіка. 2017. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5701

Гавриленко Н.В., Грищенко О.В. Податкові витрати та контроль їх стану в системі обліково-податкового інформаційного простору. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. С. 922–927.

Ковач С., Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 4. С. 34–43.

Лега О.В. Облік розрахунків за податками та платежами: систематизація поглядів. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2021. Вип. 54. С. 259–266. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct54-41

Малюга Н.М., Пархоменко В.М. Об’єкти бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Або що обліковується на рахунках?: навч. посіб. Київ : Консультант, 2017. 92 с.

Мелень О.В., Майструк О.Д. Дослідження та аналіз проблемних питань організації обліку фінансових результатів. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 1385–1390.

Плахтій Т.Ф. Об’єкти обліку розрахунків за податками відповідно до бухгалтерського та податкового законодавства. Облік і фінанси АПК. 2012. № 1. С. 46–51. URL: http://magazine.faaf.org.ua/ob-ekti-obliku-rozrahunkiv-za-podatkami-vidpovidno-do-buhgalterskogo-ta-podatkovogo-zakonodavstva.html

Прокопович Л.Б., Шевчук С.В. Раціоналізація облікових процедур визначення оподатковуваного прибутку підприємств. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». 2016. Т. 275. Вип. 263. С. 84–89.

Соловйов О.В. Особливості формування витрат (доходів) з податку на прибуток. Облік і фінанси АПК: освітній портал : веб-сайт. URL: http://magazine.faaf.org.ua/osoblivosti-formuvannya-vitrat-dohodiv-z-podatku-na-pributok.html

Чалий І. Бухоблік податку на прибуток. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 11. С. 11–16.

Шеремета В.П. Бухгалтерський облік податку на прибуток та відображення його у фінансовій звітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2018. 24 с.

Шкуліпа Л. Методика визначення податкового прибутку згідно норм національного законодавства та МСБО 12 «Податки на прибуток». Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 4. С. 182–194. DOI: https://doi.org/10.35774/ econa2020.04.182

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України від 28 груд. 2014 р. № 71-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#top

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві : Закон України від 16 січ. 2020 р. № 466-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text

Податковий кодекс України : Закон України від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» : затв. наказом М-ва фінансів України від 28 груд. 2000 р. № 353. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#Text

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 (МСБО 12) «Податки на прибуток». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_012

Akimova, N.S., & Asvaie, A. (2018). Metodychni pidkhody do transformatsii finansovoi zvitnosti vidpovidno do vymoh MSFZ. Problemy ekonomiky [Methodical approaches to the transformation of financial statements in accordance with the requirements of IFRS]. Problemy ekonomiky – The Problems of economy, 4(38), 286–293. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-286-293 (in Ukrainian)

Bashyrova, H. (2020). Podatok na prybutok: henezys traktuvannia poniattia ta obiekt bukhhalterskoho obliku [Income tax: genesis of definition and object of accounting]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu – Scientific bulletin of the National academy of statistics, accounting and auditing, 3, 38–46. DOI: https://doi.org/10.31767/nasoa.3-2020.04 (in Ukrainian)

Volosheniuk, I.Ye. (2017). Udoskonalennia bukhhalterskoho obliku rozrakhunkiv z podatku na prybutok [Improvement accounting of calculations of profit tax]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 7. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5701 (in Ukrainian)

Havrylenko, N.V., & Hryshchenko, O.V. (2016). Podatkovi vytraty ta kontrol yikh stanu v systemi oblikovo-podatkovoho informatsiinoho prostoru [Tax expenses and control of their condition in the system of accounting and tax information space]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 14, 922–927. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/185.pdf (in Ukrainian)

Kovach, S., & Bezverkhyi, K. (2015). Oblik i zvitnist rozrakhunkiv za podatkom na prybutok pidpryiemstva v umovakh zakonodavchykh zmin [Accounting and reporting of calculations for corporate income tax in terms of legislative changes]. Bukhhalterskyi oblik i audit – Accounting and auditing, 4, 34–43. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2015_4_6. (in Ukrainian)

Leha, O.V. (2021). Oblik rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy: systematyzatsiia pohliadiv [Accounting of settlements on taxes and payments: systematization of views]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audit – Accounting, analysis and auditing, 54, 259–266. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct54-41 (in Ukrainian)

Maliuha, N.M., & Parkhomenko, V.M. (2017). Obiekty bukhhalterskoho obliku za Planom rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii. Abo shcho oblikovuietsia na rakhunkakh? [Objects of accounting according to the Chart of accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations. Or what is accounted in the accounts?]. Kyiv: Konsultant. (in Ukrainian)

Melen, O.V., & Maistruk, O.D. (2017). Doslidzhennia ta analiz problemnykh pytan orhanizatsii obliku finansovykh rezultativ [Study and analysis of problems of the organization of accounting financial results]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 13, 1385–1390. Retrieved from: http://economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/231.pdf (in Ukrainian)

Plakhtii, T.F. (2012). Obiekty obliku rozrakhunkiv za podatkamy vidpovidno do bukhhalterskoho ta podatkovoho zakonodavstva [Objects of accounting for tax settlements in accordance with accounting and tax legislation]. Oblik i finansy APK – Accounting and finance of the AIC, 1, 46–51. Retrieved from: http://magazine.faaf.org.ua/ob-ekti-obliku-rozrahunkiv-za-podatkami-vidpovidno-do-buhgalterskogo-ta-podatkovogo-zakonodavstva.html (in Ukrainian)

Prokopovych, L.B., & Shevchuk, S.V. (2016). Ratsionalizatsiia oblikovykh protsedur vyznachennia opodatkovuvanoho prybutku pidpryiemstv [Rationalization of accounting procedures of determining the taxable profits of companies]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia» – Scientific works of Petro Mohyla Black Sea state university of the Kyiv-Mohyla academy complex, 263(275), 84–89. (in Ukrainian)

Soloviov, O.V. (n.d.). Osoblyvosti formuvannia vytrat (dokhodiv) z podatku na prybutok [Features of the formation of costs (income) from profit tax]. Oblik i finansy APK: osvitnii portal – Accounting and finance of the AIC: educational portal. Retrieved from: http://magazine.faaf.org.ua/osoblivosti-formuvannya-vitrat-dohodiv-z-podatku-na-pributok.html (in Ukrainian)

Chalyi, I. (2015). Bukhoblik podatku na prybutok [Accounting for profit tax]. Vse pro bukhhalterskyi oblik – All about accounting, 11, 11–16. (in Ukrainian)

Sheremeta, V.P. (2018). Bukhhalterskyi oblik podatku na prybutok ta vidobrazhennia yoho u finansovii zvitnosti [Accounting for income tax and its reflection in the financial statements]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Shkulipa, L. (2020) Metodyka vyznachennia podatkovoho prybutku zghidno norm natsionalnoho zakonodavstva ta MSBO 12 «Podatky na prybutok» [Methods for determining tax income in accordance with national law and IAS 12 «Income taxes»]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 4(30), 182–194. DOI: https://doi.org/10.35774/ econa2020.04.182 (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo podatkovoi reformy : Zakon Ukrainy vid 28.12.2014 No 71-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#top (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo vdoskonalennia administruvannia podatkiv, usunennia tekhnichnykh ta lohichnykh neuzghodzhenostei u podatkovomu zakonodavstvi : Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 No 466-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text (in Ukrainian)

Podatkovyj kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 No 2755-VI (zi zminamy i dopovnenniamy). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 17 «Podatok na prybutok» : zatv. nakazom M-va finansiv Ukrainy vid 28.12.2000 No 353. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#Text (in Ukrainian)

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 12 (MSBO 12) «Podatky na prybutok». Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_012 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 412
Завантажень PDF: 382
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Болдовська, К., Костенко, Ю., & Хорошилова, І. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-23
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають