ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕКРУТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: персонал, рекрутинг, рекрутингові агенства, рекрутингові метрики, хедхантинг, скринінг, лізинг персоналу, аутплейсмент, мотиваційні стимули, кар’єра

Анотація

Розкрито поняття рекрутингу. Визначено особливості застосування рекрутингу в системі управління персоналом. Розкрито підходи до визначення рекрутингу. Розкрито елементи рекрутингу. Сформовано авторське трактування даного поняття. Досліджені основні види рекрутингу Охарактеризовано перелік персоналу, який передбачає кожен з цих видів. Надано характеристику різновидів рекрутингу. Визначено, що основним недоліком зовнішнього рекрутингу є погіршення «клімату» в колективі та певний стрес від нової людини чи від небажання керівника «ростити» свої працівників. Розкрито роботу внутрішнього рекрутера. Виокремлено етапи внутрішнього рекрутингу та надано їх характеристику. Визначено від чого залежить ефективність ректутингу. Досліджено, що класичний рекрутмент передбачає набір працівників на «прості» посади в офісі. Досліджені основні показники, які характеризують ефективність рекрутингової діяльності. Визначено, що застосування рекрутингу є важливим для підприємства, адже наймаючи на роботу працівників керівництво очікує максимального результату, якій в першу чергу залежить від рекрутера, який власне займається їхнім пошуком. Запропоновано показники, які необхідні для рекрутингових метрик. У підсумку досліджено обсяги доходів глобальних рекрутингових компаній і визначено, що вони за розміром дорівнюють ВВП невеликої країни. Що стосується України, дослідження показує зменшення кількості ресурсних компаній та їхнього доходу, що було спричинено війною в Україні та відсутністю попиту з боку вітчизняних компаній. Але з майбутньою інтеграцією нашої країни в ЄС такий попит виникне, адже сьогодні рекрутингові послуги – це не тільки економія часу компанії на пошук працівника, але й ресурси, які компанія витрачає на цей пошук. Запропоновано основні заходи щодо покращення рекрутингової діяльності. Визначено, що популяризація рекрутингових послуг в Україні буде відбуватись на тлі інтеграції в ЄЄ та переходу вітчизняних компаній на європейський спосіб ведення бізнесу. Зроблені висновки щодо особливостей застосування рекрутингу в системі управління персоналом підприємства.

Посилання

Лисак В. Ю. Суть та значення рекрутингу в системі управління персоналом підприємства. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 2 (13). С. 130–134.

Хитра О. В., Чаплій А. В. Особливості застосування рекрутингу в системі управління персоналом підприємства. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 4 (15). С. 230–238.

Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Крейдич І. М., Семенченко Н. В. Технології управління персоналом: монографія. Львів – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. 528 с.

Базалійська Н. П., Кошонько О. В. Рекрутинг як інноваційна технологія формування персоналу на промисловому підприємстві за сучасних умов господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 4. Том 1. С. 22–30.

Активний чи пасивний рекрутинг. Вивчення стратегій, плюсів і мінусів, а також найкращого підходу для вашої організації. URL: http://surl.li/syxtt (дата звернення 20.04.2024)

Лобза А. В., Бикова А. Л., Пильгун А. Р. Особливості діяльності рекрутингових агентств на українському ринку праці. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 3(77). С. 123–129.

Цимбалюк С. О. Рекрутинг персоналу: підручник. Київ : КНЕУ, 2019. 355 с.

Faulconbridge J. R., Beaverstock J. V., Hall S., Hewitson A. The ‘war for talent’: The gatekeeper role of executive search firms in elite labour markets. Geoforum. 2009. Vol. 40(5). Рp. 800–808.

Cole M., Feild H., Giles W., Harris S. Recruiters’ inferences of applicant personality based on resume screening: Do paper people have a personality. Journal of Business & Psychology. 2009. Vol. 24(1). pp. 5–18.

Безпалько О., Панасюк Д. (2024). Сутність рекрутингу та характеристика основних його інструментів. Scientific Collection «InterConf+». № 43(193), 61–66. URL: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2024.006 (дата звернення 22.04.2024)

Дашко І. М., Михайліченко Л. В. Особливості використання інноваційних технологій в системі управління персоналом. Економічний форум. 2023. № 2. Рр. 3-10. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/40

Staffing and Recruitment Market Analysis Report, Revenue & Forecast-2030 (2024) URL: https://www.theinsightpartners.com/reports/staffing-and-recruitment-market

Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств (2024) URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm

Lysak V. Yu. (2019). Sut ta znachennia rekrutynhu v systemi upravlinnia personalom pidpryiemstva [The Essence and Importance of Recruiting in the Enterprise Personnel Management System]. Priazovsky Economic Herald. vol. 2(13). pp. 130–134. (in Ukrainian).

Khytra O. V. and Chaplii A. V. (2019). Osoblyvosti zastosuvannia rekrutynhu v systemi upravlinnia personalom pidpryiemstva [Peculiarities of recruiting application in the enterprise personnel management system]. Priazovsky economic herald. vol. 4(15). pp. 230–238. (in Ukrainian).

Havrysh O. A., Dovhan L. Ie., Kreidych I. M. and Semenchenko N. V. (2017). Tekhnolohii upravlinnia personalom: monohrafiia [Technologies of personnel management: monograph]. Lviv-Kyiv: NTUU "KPI". 528 s. (in Ukrainian).

Bazaliiska N. P. and Koshonko O. V. (2020). Rekrutynh yak innovatsiina tekhnolohiia formuvannia personalu na promyslovomu pidpryiemstvi za suchasnykh umov hospodariuvannia [Recruiting as an Innovative Technology of Personnel Formation at an Industrial Enterprise in Modern Economic Conditions]. Bulletin of Khmelnytsky National University. vol. 4. Tom 1. pp. 22–30. (in Ukrainian).

Aktyvnyi chy pasyvnyi rekrutynh. Vyvchennia stratehii, pliusiv i minusiv, a takozh naikrashchoho pidkhodu dlia vashoi orhanizatsii [Active or passive recruitment. Learn the strategies, pros and cons, and the best approach for your organization] Available at: http://surl.li/syxtt (Accessed: 20.04.2024) (in Ukrainian).

Lobza A. V., Bykova A. L. and Pylhun A. R. (2020). Osoblyvosti diialnosti rekrutynhovykh ahentstv na ukrainskomu rynku pratsi [Peculiarities of Recruitment Agencies in the Ukrainian Labor Market]. Problems of a systematic approach in the economy. vol. 3(77). pp. 123–129. (in Ukrainian).

Tsymbaliuk S. O. (2019). Rekrutynh personalu: pidruchnyk [Recruitment of personnel: a textbook]. Kyiv: KNEU. 355 s. (in Ukrainian).

Faulconbridge J. R., Beaverstock J. V., Hall S. and Hewitson A. (2009). The ‘war for talent’: The gatekeeper role of executive search firms in elite labour markets. Geoforum. vol. 40(5). pp. 800–808. (in English).

Cole M., Feild H., Giles W. and Harris S. (2009). Recruiters’ inferences of applicant personality based on resume screening: Do paper people have a personality. Journal of Business & Psychology. vol. 24(1). pp. 5–18. (in English).

Bezpalko O. and Panasiuk D. (2024). Sutnist rekrutynhu ta kharakterystyka osnovnykh yoho instrumentiv [The essence of recruiting and characteristics of its main tools]. Scientific Collection «InterConf+», vol. 43(193), 61–66. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2024.006 (Accessed: 22.04.2024) (in Ukrainian).

Dashko I. M. and Mykhailichenko L. V. (2023). Osoblyvosti vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii v systemi upravlinnia personalom [Features of the use of innovative technologies in the personnel management system]. Economic forum. vol. 2. pр. 3–10. Available at: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/40 (Accessed: 22.04.2024) (in Ukrainian).

Staffing and Recruitment Market Analysis Report, Revenue & Forecast-2030 (2024) URL: https://www.theinsightpartners.com/reports/staffing-and-recruitment-market (in Ukrainian).

Ekonomichna statystyka / Ekonomichna diialnist / Diialnist pidpryiemstv (2024) URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm (in Ukrainian).

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Дашко , І., & Михайліченко, Л. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕКРУТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-142
Розділ
ЕКОНОМІКА