ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: стратегія, планування, ефективність, комітет, моніторинг, оцінка

Анотація

В статті досліджені особливості організації процесу формування маркетингової стратегії підприємства на плановій основі як процесу управлінської діяльності. Визначено, що формуванні маркетингової стратегії має здійснюватися виконавцями на плановій основі. Пропонується розробляти план робіт по формуванню стратегії, складати календарні графіки, залучати до процесу формування стратегії клієнтів, представників зацікавлених організацій, експертів. Для організації їх роботи пропонується створення програмових комітетів. Пропонованою методикою передбачається виділення в маркетинговій стратегії розділу, в якому проводиться детальний опис процедур майбутнього моніторингу реалізації стратегії, її оцінки та форм і порядку звітності. Практична цінність проведеного дослідження полягає в підвищенні ефективності процесу формування маркетингової стратегії підприємства.

Посилання

Буняк Н.М. Сутність маркетингової стратегії підприємства. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2019. Вип. 23. С. 22–29.

Карпенко Н.В. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 251 с.

Левченко К.А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 113–117.

Монастирський Г.Л. Теорія організації: підручник. Тернопіль: «Крок», 2019. 368 с.

Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 360 с.

Менькова К.І., Зозульов О.В. Структурно‐логічна схема реалізації методу маркетингового стрес‐тестування бізнес моделі підприємства. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2020. №17. С.330–339.

Conklin, N., and Spiegel, M. (1992) A systems approach to program development and evaluation. Unpublished manuscript. Columbus, OH: Ohio State University Extension.

Boyle, P. (1981) Planning better programs. New York, NY: McGraw-Hill.

Mayeske, G. (1994) Life cycle program management and evaluation: an heuristic approach. Part 1. Washington, D.C.: Extension Service, USDA.

Witkin, B., and Altschuld, J. R. (1995) Planning and conducting needs assessments, a practical guide. London, England: Sage Publications.

Boone, E. J.; Pettit, J., and Safrit, R.D. (1994) Program evaluation in Extension. Journal of Extension Systems, no. 10 (1), pp. 87–121.

Murphy, J., and Marchant, T. J. (1988) Monitoring and evaluation in Extension agencies. Washington, D.C.: The World Bank.

Buniak N.M. (2019). Sutnist marketynhovoi stratehii pidpryiemstva [The essence of marketing strategy of the enterprise]. Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu, vol. 23, рp. 22–29.

Karpenko N.V. (2020). Marketynhova diialnist pidpryiemstv: suchasnyi zmist: monohrafiia [Marketing activity of enterprises: modern content: monograph]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 251 p.

Levchenko K.A. (2018). Marketynhova stratehiia pidpryiemstva na rynku promyslovykh tovariv Ukrainy: poriadok formuvannia ta stratehichni ryzyky [Marketing strategies of the enterprise on the industrial market of Ukraine: formation procedure and strategic risks]. Ekonomika ta derzhava, no. 3, pp. 113–117.

Monastyrskyi H.L. (2019). Teoriia orhanizatsii: pidruchnyk [Theory of organization: a textbook]. Ternopil: «Krok», 368 p.

Skibitska L.I. (2010). Orhanizatsiia pratsi menedzhera: navch. posib [Manager's work organization: a study guide]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 360 p.

Menkova K.I., Zozulov O.V. (2020). Strukturno‐lohichna skhema realizatsii metodu marketynhovoho stres‐testuvannia biznes modeli pidpryiemstva [Structural and logical frame for conducting method of marketing stress testing of the enterprise’ business model]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», no.17, pp. 330–339.

Conklin, N., and Spiegel, M. (1992). A systems approach to program development and evaluation. Unpublished manuscript. Columbus, OH: Ohio State University Extension.

Boyle, P. (1981). Planning better programs. New York, NY: McGraw-Hill.

Mayeske, G. (1994). Life cycle program management and evaluation: an heuristic approach. Part 1. Washington, D.C.: Extension Service, USDA.

Witkin, B., and Altschuld, J. R. (1995). Planning and conducting needs assessments, a practical guide. London, England: Sage Publications.

Boone, E. J.; Pettit, J., and Safrit, R.D. (1994). Program evaluation in Extension. Journal of Extension Systems 10 (1): 87-121.

Murphy, J., and Marchant, T. J. (1988). Monitoring and evaluation in Extension agencies. Washington, D.C.: The World Bank.

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-02-27
Як цитувати
Гарматюк, О., & Логінова, О. (2024). ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Економіка та суспільство, (60). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-58
Розділ
МАРКЕТИНГ