ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: Інтернет-реклама, фармацевтична продукція, стратегія, ефективність, ринок, конкурентоспроможність

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам розвитку фармацевтичної промисловості України за рахунок вдосконалення управління процесом Інтернет-реклами фармацевтичної продукції шляхом формування та реалізації науково обґрунтованої стратегії. Визначено основні переваги Інтернет-реклами, порівняно з іншими, традиційними інструментами та методами реклами. Виділено та обґрунтовано види Інтернет-реклами фармацевтичної продукції, які апробовані для фармацевтичних компаній як найбільш ефективні в сучасних умовах. В статті, на основі передового зарубіжного досвіду, обґрунтовано основні етапи формування ефективної стратегії Інтернет-реклами фармацевтичної продукції. Використання підприємствами сформованої в статті методики формування стратегії Інтернет-реклами фармацевтичної продукції дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняних фармацевтичних підприємств.

Посилання

1. Економічна правда. Фармацевтичний ринок після початку війни впав. Що буде далі? (2022). URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/27/688567/
2. Шульгіна Л.М. Особливості фармацевтичного маркетингу: стратегічний аспект. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 4. С. 112–114.
3. Клунко Н.С. Модель управління у фармацевтичній компанії на основі стратегічного аналізу ситуацій. Економіка промисловості. 2011. № 4. С. 122–130.
4. Пестун І.В., Мнушко З.М. Маркетингове управління в системі забезпечення населення ліками. Харків : НФаУ, 2010. 272 с.
5. Бердар М.М. Стратегії конкурентоспроможності продукції підприємств фармацевтичної галузі України. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. № 1 (28). С. 346–358.
6. Денисенко М.П. Стратегія управління ризиком підприємств фармацевтичної галузі. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 3. С. 57–62.
7. Kemp, S. (2021) Digital global overview report [Datareportal]. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
8. Реклама в Інтернеті (2023). URL: https://sendpulse.ua/support/glossary/advertising
9. Всеукраїнська рекламна коаліція. Підсумки року (2021). URL: https://vrk.org.ua/images/VRK_Annual__Report_2021.pdf
10. Digital Advertising For Pharmaceutical Companies 101: Best Practices. (2021). URL: https://www.bizadmark.com/pharmaceutical-digital-advertising/
11. Гарматюк О.В. Використання діджитал-маркетингу у комплексі просування. Економіка та суспільство. 2021. Вип. № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-3
1. Ekonomichna pravda. Farmatsevtychnyi rynok pislia pochatku viiny vpav. Shcho bude dali? (2022) Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/27/688567/ (in Ukrainian)
2. Shulhina L.M. (2012). Osoblyvosti farmatsevtychnoho marketynhu: stratehichnyi aspekt. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 4, 112–114. (in Ukrainian)
3. Klunko N.S. (2011). Model upravlinnia u farmatsevtychnii kompanii na osnovi stratehichnoho analizu sytuatsii. Ekonomika promyslovosti, 4, 122–130. (in Ukrainian)
4. Pestun I.V., Mnushko Z.M. (2010). Marketynhove upravlinnia v systemi zabezpechennia naselennia likamy. Kharkiv: NFaU, 272 s. (in Ukrainian)
5. Berdar M.M. (2014). Stratehii konkurentospromozhnosti produktsii pidpryiemstv farmatsevtychnoi haluzi Ukrainy. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, 1 (28), 346–358. (in Ukrainian)
6. Denysenko M.P. (2008). Stratehiia upravlinnia ryzykom pidpryiemstv farmatsevtychnoi haluzi. Aktualni problemy ekonomiky, 3, 57–62. (in Ukrainian)
7. Kemp, S. (2021) Digital global overview report [Datareportal]. Available at: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
8. Reklama v Interneti (2023) Available at: https://sendpulse.ua/support/glossary/advertising (in Ukrainian)
9. Vseukrainska reklamna koalitsiia. Pidsumky roku (2021). Available at: https://vrk.org.ua/images/VRK_Annual__Report_2021.pdf (in Ukrainian)
10. Digital Advertising For Pharmaceutical Companies 101: Best Practices. (2021) Available at: https://www.bizadmark.com/pharmaceutical-digital-advertising/ (in Ukrainian)
11. Garmatiuk O.V. (2021) Vykorystannia didzhytal-marketynhu u kompleksi prosuvannia [Use of digital marketing in the promotion complex]. Ekonomika ta suspilstvo. No. 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-3 (in Ukrainian)
Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Гарматюк, О. (2023). ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Економіка та суспільство, (53). вилучено із https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2709
Розділ
МАРКЕТИНГ