СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: рівень безробіття, заробітна плата, управління персоналом, бонуси, мотивація, навчання, розвиток, кар’єрна сходинка, Збройні сили України, воєнний стан

Анотація

В даній статті досліджено загальну ситуацію на ринку праці України за 2018-2022 рр. та виділено ключові професії, які користуються попитом в умовах воєнного стану. Проаналізовано та обґрунтовано динаміку рівня безробіття в Україні за 2001-2023 рр. Обґрунтовано причини зростання безробітних. Наведено ефективну систему управління персоналом. На прикладі логістичного підприємства запропоновано розробити ефективну систему мотивації для водіїв. Досліджено динаміку середньої заробітної плати в Україні за 2020-2023 рр. Обгрунтовано зростання кількості деяких вакансій. Обгрунтовано, що саме війна призвела до рекордного росту рівня безробіття в Україні. Наведено приклад безробіття на прикладі підприємства ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»». Розкрито перелік найпопулярніших професій за 2022-2023 рр. і на основі цього обґрунтовано зростання попиту саме на робітничі професії, затребуваність яких прогнозується зростати. На основі проведеного аналізу сформовано систему управління персоналом на прикладі логістичного підприємства, основу якої становитиме бонусна система та створення комфортних умов праці. Розроблено модель ефективної системи мотивації підприємства. Розкрито основні особливості управління персоналом, які сформувалися в умовах війни. Практична цінність даної статті полягає у тому, що рекомендовано бонусну систему, на прикладі професії водія, що може бути використано у практичній діяльності не тільки логістичних підприємств, але й підприємств інших галузей.

Посилання

Дашко І.М., Михайліченко Л.В. Розвиток персоналу як найважливіший ресурс управління в Збройних силах України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2023. № 3. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2023/3/ (дата звернення 14.02.2024).

Дашко І.М., Череп О.Г., Михайліченко Л.В. Формування пропозиції робочої сили на підприємствах України у воєнний та післявоєнний періоди. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки. 2023. № 5(322). С. 57-64. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=19438 (дата звернення 14.02.2024).

Державна служба зайнятості України. Аналітична та статистична інформація. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/view (дата звернення 04.02.2024).

Пшик-Ковальська О.О., Ковальський О.І. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку № 2(8). 2022. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/dec/29509/220972maket-92-97.pdf (дата звернення 06.02.2024).

НБУ Макроекономічні показники: ринок праці. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators (дата звернення 05.02.2024).

Рівень безробіття в Україні (2022). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ (дата звернення 04.02.2024).

Середня заробітна плата (2022). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/pfu/2020/ (дата звернення 05.02.2024).

Судаков М., Лісогор Л. Ринок праці України: 2022-2023: стан, тенденції та перспективи. 2023. URL: https://solidarityfund.org.ua/wp-content/uploads/2023/04/ebrd_ukraine-lm-1.pdf (дата звернення 06.01.2024)

Dashko I.M., Mykhailichenko L.V. (2023) Rozvytok personalu yak naivazhlyvishyi resurs upravlinnia v Zbroinykh sylakh Ukrainy [Personnel development as the most important management resource in the Armed Forces of Ukraine]. International scientific journal "Internauka". 2023. Vol. 3. Available at: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2023/3/ (Accessed: 14.02.2024). (in Ukraine).

Dashko I.M., Cherep O.H., Mykhailichenko L.V. (2023) Formuvannia propozytsii robochoi syly na pidpryiemstvakh Ukrainy u voiennyi ta pisliavoiennyi periody. [Formation of Labor Supply at Ukrainian Enterprises in the War and Postwar Periods]. Bulletin of Khmelnytsky National University: scientific journal. Vol. 5(322). Pp. 57¬64. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=19438 (Accessed: 14.02.2024). (in Ukraine).

State Employment Service of Ukraine. Analytical and statistical information. Available at: https://www.dcz.gov.ua/analitics/view (Accessed: 04.02.2024). (in Ukraine).

Pshyk-Kovalska O.O., Kovalskyi O.I. (2022) Osoblyvosti upravlinnia personalom v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of personnel management under martial law]. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development. Vol. 2(8). Available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/dec/29509/220972maket-92-97.pdf (Accessed: 06.02.2024). (in Ukraine).

NBU Macroeconomic indicators: labor market. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators (Accessed: 05.02.2024). (in Ukraine).

Unemployment rate in Ukraine (2022). Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ (Accessed: 04.02.2024). (in Ukraine).

Average salary (2022). Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/pfu/2020/ (Accessed: 05.02.2024). (in Ukraine).

Sudakov M., Lisogor L. Labor market of Ukraine: 2022-2023: state, trends and prospects (2023). Available at: https://solidarityfund.org.ua/wp-content/uploads/2023/04/ebrd_ukraine-lm-1.pdf (Accessed: 06.01.2024). (in Ukraine).

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Дашко, І., & Михайліченко, Л. (2024). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-81
Розділ
ЕКОНОМІКА