РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Ключові слова: кооперація, кооператив, кооперативні відносини, економічні відносини, сільське господарство, агропромислове виробництво

Анотація

В статті здійснено аналіз дефініцій «кооперація», «кооператив», проаналізовано підходи до визначення економічного змісту даних понять. Розкрито тенденції формування та розвитку кооперативних відносин в агропромисловому виробництві країни. Проведено дослідження сутності поняття кооперації у наукових та енциклопедичних виданнях. Проведено аналіз динаміки і структури продукції сільського господарства у розрізі галузей рослинництва і тваринництва (у постійних цінах 2016 року). Проаналізовано зміни положення нарощення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції в Україні. Проведено аналіз динаміки зміни кількості зареєстрованих кооперативів за видами їх діяльності в Україні за період з 2016 по 2023 рр. Розкрито загальні принципи коопераційних та інтеграційних процесів в аграрному бізнесі національної економіки. Проаналізовано зміни в динаміці щодо нарощення обсягів виробництва сільськогосподарських культур в Україні за період з 1990 по 2023 рр. Визначено головні причини, які стримують розвиток кооперації та окреслено напрями подальшого їх розвитку в аграрному секторі економіки України.

Посилання

.Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). Видавничий будинок «Максимум». Тернопіль: «Економічна думка». 2000. 592 с.

Бородаєвський С. В. Історія кооперації /С.В. Бородаєвський. Прага: Український громадський видавний фонд, 1925. 445 с.

Гелей С. Д. Теорія та історія кооперації: підруч. /С.Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко//К.: Знання, 2006. 513 с.

Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. Друге видання, доп. і перероб. К.: Логос, 2001. 380 с.

Куцик, П., Семів, С., Куцик, В., Полякова, Ю., & Шевчик , Б. (2023). Стан, проблеми та пріоритети розвитку аграрної кооперації в Україні в контексті викликів сучасності. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(48), 282–297. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3956

Мочерний С.В.. Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник : у 2т. Т1 / За ред. С.В. Мочерного. Львів : Світ. 2005. 616 с.

Пантелеймоненко А. О. До питання про визначення сутності понять “кооперація” та “кооператив” у працях представників світової кооперативної думки. Історія народного господарства та економічної думки України. 2005. Вип. 37–38. С. 297–305.

Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: монографія / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А.та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.

Томілін О. О. Особливості регулювання міжгалузевих відносин в системі ціноутворення. Вісник Донецького університету економіки та права. Донецьк, 2012. Вип. 2. С. 53–57. URL:

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1560

Томілін О.О. Формування міжгалузевих зв’язків агропромислового виробництва та їх вплив на структурну політику бурякоцукрового підкомплексу: автореф. дис…д-ра екон. наук: 08.00.03. К.: НААН України, ННЦ «ІАЕ», 2015. 39 с.

Томілін, О., Краснікова, О., Гечбаия, Б., Зоря, С., Дроботя, Я., & Синиця, Ю. (2023). Управління ризиками в аграрному секторі: фінансовий аспект. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(51), 147–162. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.51.2023.4096

Томілін О.О., Тютюнник Ю.М., Бражник Л.В., Дроботя Я.А. Фінансово-економічний словник – довідник / за наук. ред. проф. О.О. Томіліна / Полтава: ПДАУ. 2023. 108 с. URL: https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15028

Ульянченко О.В., Томілін О.О., Бухало О.В., Коломієць С.А. Розвиток кооперативних відносин в овочепереробному підкомплексі // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія “Економічні науки”: зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2019. № 2. – С. 3–12. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6581

Шепіцен А. О. Стратегія диверсифікації як основа формування конкурентоспроможності аграрної продукції / А. О. Шепіцен // Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2003. № 3. С. 256–259.

Vdovenko,N.,Tomilin,O., Kovalenko,L.,Badri,G., & Konchakovskiy, E. (2022). Global trends and development prospects of the market of plant protection products. Agricultural and Resource Economics, 8(2), 179–205. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.10.

Alekseyenko L.M., Oleksiyenko V.M., Yurkevych A.I. (2000). Ekonomichnyy slovnyk: bankivsʹka sprava, fondovyy rynok (ukrayinsʹko-anhliysʹko-rosiysʹkyy tlumachnyy slovnyk) [Economic dictionary: banking, stock market (Ukrainian-English-Russian explanatory dictionary)] Vydavnychyy budynok «Maksymum». «Ekonomichna dumka». Ternopil: 592 p. [in Ukrainian]

Borodayevsʹkyy S. V. (1925). Istoriya kooperatsiyi [History of cooperation] Praha: Ukrayinsʹkyy hromadsʹkyy vyd-yy fond. 445 p. [the Czech Republic]

Heley S. D., Pastushenko R. Ya. (2006). Teoriya ta istoriya kooperatsiyi [Theory and history of cooperation] Kyiv: Knowledge. 513 p. [in Ukrainian]

Zinovchuk V.V. (2001). Orhanizatsiyni osnovy silʹsʹkohospodarsʹkoho kooperatyvu [Organizational foundations of an agricultural cooperative] Druhe vydannya, dop. i pererob. Kyiv: Lohos, 380 p. [in Ukrainian]

Kutsyk, P., Semiv, S., Kutsyk, V., Polyakova, YU., & Shevchyk , B. (2023). Stan, problemy ta priorytety rozvytku ahrarnoyi kooperatsiyi v Ukrayini v konteksti vyklykiv suchasnosti [The state, problems and priorities of the development of agricultural cooperation in Ukraine in the context of modern challenges]. Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ Problemy teoriyi ta praktyky. №1(48), pp. 282–297. Retrieved from: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3956

Mochernyy S.V.. Larina YA.S., Ustenko O.A., Yuriy S.I. (2005) Ekonomichnyy entsyklopedychnyy slovnyk [Economic encyclopedic dictionary] Lviv, World. 616 p. [in Ukrainian]

Panteleymonenko A. O. (2005) Do pytannya pro vyznachennya sutnosti ponyatʹ «kooperatsiya» ta «kooperatyv» u pratsyakh predstavnykiv svitovoyi kooperatyvnoyi dumky [To the question of defining the essence of the concepts «cooperation» and «cooperative» in the writings of representatives of world cooperative thought]. Istoriya narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoyi dumky Ukrayiny. Output 37–38, pp. 297–305. [in Ukrainian]

Rozvytok silʹsʹkohospodarsʹkoyi kooperatsiyi ta intehratsiyni protsesy v ahrarnomu sektori ekonomiky (2019). [Development of agricultural cooperation and integration processes in the agricultural sector of the economy]: monohrafiya / Natsionalʹnyy naukovyy tsentr «Instytut ahrarnoyi ekonomiky» [Malik M.Y., Shpykulyak O.H., Mamchur V.A.ta in.] za red. M.Y. Malika. Kyiv: NNTs IAE. 374 p. [in Ukrainian]

Tomilin O. O. (2012) Osoblyvosti rehulyuvannya mizhhaluzevykh vidnosyn v systemi tsinoutvorennya [Peculiarities of regulating inter-branch relations in the pricing system] Visnyk Donetsʹkoho universytetu ekonomiky ta prava. Donetsʹk. V.2. pp. 53–57. Retrieved from: URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1560 [in Ukrainian]

Tomilin O.O. (2015) Formuvannya mizhhaluzevykh zvʺyazkiv ahropromyslovoho vyrobnytstva ta yikh vplyv na strukturnu polityku buryakotsukrovoho pidkompleksu [Peculiarities of regulating inter-branch relations in the pricing system]: avtoref. dys…d-ra ekon. nauk: 08.00.03. Kyiv: NNTs IAE. 39 p. [in Ukrainian]

Tomilin, O., Krasnikova, O., Hechbayya, B., Zorya, S., Drobotya, Y., & Synytsya, YU. (2023). Upravlinnya ryzykamy v ahrarnomu sektori: finansovyy aspect [Risk management in the agricultural sector: financial aspect]. Problemy teoriyi ta praktyky finansovo-kredytnoyi diyalʹnosti [Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice] №4, Vol.51, pp. 147–162. Retrieved from: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.51.2023.4096 [in Ukrainian]

Tomilin O.O., Tyutyunnyk YU.M., Brazhnyk L.V., Drobotya Y.A. (2023) Finansovo-ekonomichnyy slovnyk – dovidnyk [Financial and economic dictionary – reference]/ za nauk. red. prof. O.O. Tomilina / Poltava: PDAU. 108 s. Retrieved from: URL: https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15028 [in Ukrainian]

Ulʹyanchenko O.V., Tomilin O.O., Bukhalo O.V., Kolomiyetsʹ S.A. (2019) Rozvytok kooperatyvnykh vidnosyn v ovochepererobnomu pidkompleksi [Development of cooperative relations in the vegetable processing sub-complex] Visnyk KHNAU im. V.V. Dokuchayeva. Seriya «Ekonomichni nauky» zb. nauk. pr. / Khark. nats. ahrar. un-t im. V.V. Dokuchayeva. Kharkiv: KHNAU. № 2. pp. 3–12. Retrieved from: URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6581 [in Ukrainian]

Shepitsen A. O. (2003) Stratehiya dyversyfikatsiyi yak osnova formuvannya konkurentospromozhnosti ahrarnoyi produktsiyi [Diversification strategy as a basis for forming the competitiveness of agricultural products] / A. O. Shepitsen // Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Zhytomyr. № 3. pp. 256–259. [in Ukrainian]

Vdovenko, N., Tomilin, O., Kovalenko, L., Badri, G., & Konchakovskiy, E. (2022). Svitovi tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku rynku zasobiv zakhystu Roslyn [Global trends and development prospects of the market of plant protection products] Journal of Agricultural and Resource Economics. 8(2), pp. 179–205. Retrieved from: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.10. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Томілін, О., & Багаліка , Т. (2023). РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-75
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ