СТАН, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Ключові слова: кооперація, обслуговуюча кооперація, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, кооперативні відносини, агропромислове виробництво

Анотація

В статті здійснено аналіз дефініції «обслуговуюча кооперації», проаналізовано підходи до визначення економічного змісту даного поняття. Проведено дослідження сучасного стану, проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в агропромисловому виробництві. Виділено і проаналізовано переваги та недоліки обслуговуючої кооперації. Проведено аналіз динаміки зміни кількості зареєстрованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні за період з 2001 по 2022 рр. Розкрито основні тенденції формування та розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в агропромисловому виробництві. Обґрунтовано пріоритети і стратегічні завдання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в сучасних умовах воєнного стану та в період післявоєнної відбудови економіки України. Визначено основні причинами, які стримують подальший розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Окреслено перспективні напрямки в сфері обслуговуючої кооперації.

Посилання

. Григорчук Т. В. Маркетинг: навч. посіб. К., 2007. Ч. 2. 265 с.

Куцик, П., Семів, С., Куцик, В., Полякова, Ю., & Шевчик , Б. (2023). Стан, проблеми та пріоритети розвитку аграрної кооперації в Україні в контексті викликів сучасності. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(48), 282–297. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3956

Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: монографія / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. К. : ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.

Саковська О.М. Диверсифікація діяльності як основа розвитку сільськогосподарських кооперативів. Агросвіт. 2020. № 7. С. 48–54. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.48

Томілін О. О. Обслуговуюча кооперація – один із проявів вертикальної інтеграції при міжгалузевій взаємодії. Інноваційна економіка. Тернопіль, 2012. № 10 (36). С. 39–43. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1576

Томілін, О., Краснікова, О., Гечбаия, Б., Зоря, С., Дроботя, Я., & Синиця, Ю. (2023). Управління ризиками в аграрному секторі: фінансовий аспект. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(51), 147–162. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.51.2023.4096

Томілін О.О., Тютюнник Ю.М., Бражник Л.В., Дроботя Я.А. Фінансово-економічний словник – довідник / за наук. ред. проф. О.О. Томіліна / Полтава: ПДАУ. 2023. 108 с. URL: https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15028

Шпикуляк, О., Ксенофонтова, К., & Грищенко, О. (2023). Макроекономічна динаміка розвитку аграрного сектору економіки України. Цифрова економіка та економічна безпека, №8 (08), С.248–255. https://doi.org/10.32782/dees.8-41

State Statistics Service of Ukraine. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.

Tomilin О., Galych О., Kalinichenko O. Economic aspects of development of interbranch relations in the agrarian sector: monograph. Opole: University of Opole, Poland, 2016. 171 p. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1568

Vdovenko,N.,Tomilin,O.,Kovalenko,L.,Badri,G.,&Konchakovskiy,E. (2022). Global trends and development prospects of the market of plant protection products. Agricultural and Resource Economics, 8(2), 179–205. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.10. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12213

Hryhorchuk T. V. (2007) Marketynh [Marketing]: navch. posib. Kyiv. part. 2. 265 p. [in Ukrainian]

Kutsyk, P., Semiv, S., Kutsyk, V., Polyakova, YU., & Shevchyk , B. (2023). Stan, problemy ta priorytety rozvytku ahrarnoyi kooperatsiyi v Ukrayini v konteksti vyklykiv suchasnosti [The state, problems and priorities of the development of agricultural cooperation in Ukraine in the context of modern challenges]. Problemy teoriyi ta praktyky finansovo-kredytnoyi diyalʹnosti [Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice] №1(48), pp.282–297. Retrieved from: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3956 [in Ukrainian]

Rozvytok silʹsʹkohospodarsʹkoyi kooperatsiyi ta intehratsiyni protsesy v ahrarnomu sektori ekonomiky (2019). [Development of agricultural cooperation and integration processes in the agricultural sector of the economy]: monohrafiya / Natsionalʹnyy naukovyy tsentr «Instytut ahrarnoyi ekonomiky» [Malik M.Y., Shpykulyak O.H., Mamchur V.A.ta in.] za red. M.Y. Malika. Kyiv: NNTs IAE. 374 p. [in Ukrainian]

Sakovsʹka O. M. (2020) Dyversyfikatsiya diyalʹnosti yak osnova rozvytku silʹsʹkohospodarsʹkykh kooperatyviv [Diversification of activities as a basis for the development of agricultural cooperatives] Ahrosvit. № 7. pp. 48–54. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.48 [in Ukrainian]

Tomilin O. O. (2012) Obsluhovuyucha kooperatsiya – odyn iz proyaviv vertykalʹnoyi intehratsiyi pry mizhhaluzeviy vzayemodiyi. Innovatsiyna ekonomika. [Service cooperation is one of the manifestations of vertical integration in cross-industry interaction]. Ternopil. № 10 (36). pp. 39–43. Retrieved from: URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1576 [in Ukrainian]

Tomilin, O., Krasnikova, O., Hechbayya, B., Zorya, S., Drobotya, Y., & Synytsya, YU. (2023). Upravlinnya ryzykamy v ahrarnomu sektori: finansovyy aspect [Risk management in the agricultural sector: financial aspect]. Problemy teoriyi ta praktyky finansovo-kredytnoyi diyalʹnosti [Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice] №4, Vol.51, pp. 147–162. Retrieved from: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.51.2023.4096 [in Ukrainian]

Tomilin O.O., Tyutyunnyk YU.M., Brazhnyk L.V., Drobotya Y.A. (2023) Finansovo-ekonomichnyy slovnyk – dovidnyk [Financial and economic dictionary – reference]/ za nauk. red. prof. O.O. Tomilina / Poltava: PDAU. 108 s. Retrieved from: URL: https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15028 [in Ukrainian]

Shpykulyak, O., Ksenofontova, K., & Hryshchenko, O. (2023). Makroekonomichna dynamika rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny [Macroeconomic dynamics of the development of the agrarian sector of the economy of Ukraine] Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka [Digital economy and economic security] №8 (08). pp. 248-255. Retrieved from: https://doi.org/10.32782/dees.8-41 [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2023) [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: URL: https://www.ukrstat.gov.ua.

Tomilin O., Galych O., Kalinichenko O. (2016) Ekonomichni aspekty rozvytku mizhhaluzevykh zv'yazkiv v ahrarnomu sektori [Economic aspects of development of interbranch relations in the agrarian sector]: monohr. Opole: Opolʹsʹkyy universytet, Polʹshcha. 171 p. Retrieved from: URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1568 [in Poland]

Vdovenko, N., Tomilin, O., Kovalenko, L., Badri, G., & Konchakovskiy, E. (2022). Svitovi tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku rynku zasobiv zakhystu Roslyn [Global trends and development prospects of the market of plant protection products] Journal of Agricultural and Resource Economics. 8(2), pp. 179–205. Retrieved from: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.10. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 14
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Томілін, О., & Хорішко, А. (2023). СТАН, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-76
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ