ДО ПИТАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

  • Тетяна Мірзоєва Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-0034-6138
  • Максим Степасюк Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0009-0004-6009-6670
Ключові слова: вартість, додана вартість, ефективність, прибуток, підприємства

Анотація

У статті розкрито теоретико-методичні підходи до трактування сутності доданої вартості. На основі узагальнення існуючих теоретичних положень розкрито суть поняття «додана вартість» та його значення в сучасному світі. Розглянуто основні складові та процес створення доданої вартості. З’ясовано, що в теорії вартості додана вартість як економічна категорія з’явилася порівняно недавно й уже набула статусу одного з основних показників визначення ефективності виробництва в ринкових умовах, так як на їх основі формується основний результат національної економіки − валовий внутрішній продукт. Акцентовано, що кожен із елементів доданої вартості має своє змістовне навантаження, а в ринкових умовах внесок кожного підприємства в створення продукту чи послуги оцінюється за показником доданої вартості. Обґрунтовано, що додана вартість відіграє значну роль у розвитку агропромислового виробництва. Розглянуто основні ланцюги формування доданої вартості на прикладі олійних культур та зроблено акценти на основних напрямах їх оцінки.

Посилання

Oxford Dictionary. Definition of Value Added. URL: http://www.oxforddictionaries.com/definition/ english/value-added

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ: Port -Royal, 2001. 594 с.

Маркс К. Капітал. Том 1. URL: https://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-07.html#c7 .

Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка. Пер. англ. Київ: Основи, 1998. 676 с.

Макконнелл К.Р., Брю C.Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч. 1. Макроекономіка. Пер. з англ. Львів: Просвіта, 1997. 671 с.

Дарлінг А., Таббз М. Теорія граничної продуктивності. URL: https://studfile.net/preview/7725590/page:27/

Сей Ж.Б., Кларк Дж.Б. Теорія граничної продуктивності. URL: https://epi.cc.ua/teoriya-predelnoy-proizvoditelnosti.html

Маршалл А. Принципи економіки. URL: https://www.goodreads.com/book/show/746128.Principles_of_Economics

Кравчук І.А. Теоретичні засади дослідження формування доданої вартості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 22. Ч. 1. С. 59‒62.

Світовий О., Кірдан О., Гечбая Б. (2022). Організаційно-економічні основи формування доданої вартості у виробництві зерна. Економіка сільського господарства та ресурсів: Міжнародний науковий електронний журнал. № 8 (3), С. 200‒223. URL: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.03.10

Варченко О.О. Методичні підходи до оцінки функціонування агропродовольчих ланцюгів. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. 2020. Вип. 16. Т. 2. С. 94–105. URL: https://doi.org/10.15330/apred.2.16.94-105

Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Суков О. Взяв менше ‒ зробив більше. Що таке додана вартість. 2021. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/dobavlyay-i-zarabatyvay-chto-takoe-dobavlennaya-stoimost-16092021-437146)

Кернасюк Ю. Де можна отримати високу додану вартість в агробізнесі? 2018. URL: https://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/9806-de-mozhna-otrymaty-vysoku-dodanu-vartist-v-ahrobiznesi.html

Россоха В.В. Формування вартості та доданої вартості в агропродовольчій сфері. Агросвіт. 2024. №1. C. 3‒10. URL:https://doi.org/10.32702/2306-6792.2024.1.3

Oxford Dictionary. Definition of Value Added. Retrieved from http://www.oxforddictionaries.com/definition/ english/value-added

Smit, A. (2001) Dobrobut natsiy. Doslidzhennya pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsiy [The welfare of nations. An Inquiry into the Nature and Causes of the Welfare of Nations]. Kyyiv: Port –Royal, 594.

Marks, K. Kapital [Capital]. Tom 1. Retrieved from https://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-07.html#c7

Semyuelson, P.A., Nordhauz, V.D. (1998). Mikroekonomika [Microeconomics]. Рer. z anhl. Kyyiv: Osnovy, 676.

Makkonnell, K.R., Bryu, C.L. (1997). Analitychna ekonomika: pryntsypy, problemy i polityka [Analytical economics: principles, problems and politics]. CH. 1. Makroekonomika. per. z anhl. Lʹviv: Prosvita, 671.

Darlinh, А., Tabbz, М. Teoriya hranychnoyi produktyvnosti [The theory of marginal productivity]. Retrieved from https://studfile.net/preview/7725590/page:27/

Sey, ZH.B., Klark, Dzh. B. Teoriya hranychnoyi produktyvnosti [The theory of marginal productivity]. Retrieved from https://epi.cc.ua/teoriya-predelnoy-proizvoditelnosti.html

Marshall, А. Pryntsypy ekonomiky [Principles of economics]. Retrieved from https://www.goodreads.com/book/show/746128.Principles_of_Economics

Kravchuk, I.A. (2017) Teoretychni zasady doslidzhennya formuvannya dodanoyi vartosti [Theoretical foundations of the study of the formation of added value]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky», 22, 1, 59‒62.

Svitovyy, O. Kirdan, O., Hechbaya, B. (2022). Orhanizatsiyno-ekonomichni osnovy formuvannya dodanoyi vartosti u vyrobnytstvi zerna [Organizational and economic foundations of the formation of added value in grain production]. Ekonomika silʹsʹkoho hospodarstva ta resursiv: Mizhnarodnyy naukovyy elektronnyy zhurnal, 8 (3), 200‒223. Retrieved from https://doi.org/10.51599/are.2022.08.03.10

Varchenko, O.O. (2020). Metodychni pidkhody do otsinky funktsionuvannya ahroprodovolʹchykh lantsyuhiv [Methodical approaches to assessing the functioning of agro-food chains]. Aktualʹni problemy rozvytku ekonomiky rehionu: naukovyy zhurnal, 16, 2, 94–105. Retrieved from https://doi.org/10.15330/apred.2.16.94-105

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Ofitsiynyy veb-sayt. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/

Sukov, O. (2021). Vzyav menshe ‒ zrobyv bilʹshe. Shcho take dodana vartistʹ [Took less ‒ made more. What is added value?]. Retrieved from https://www.dsnews.ua/ukr/economics/dobavlyay-i-zarabatyvay-chto-takoe-dobavlennaya-stoimost-16092021-437146

Kernasiuk, Yu. (2018). De mozhna otrymaty vysoku dodanu vartistʹ v ahrobiznesi? [Where can you get high added value in agribusiness?]. Retrieved from https://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/9806-de-mozhna-otrymaty-vysoku-dodanu-vartist-v-ahrobiznesi.html

Rossokha, V.V. (2024). Formuvannya vartosti ta dodanoyi vartosti v ahroprodovolʹchiy sferi [Formation of value and added value in the agro-food sector]. Ahrosvit, 1, 3‒10. Retrieved from https://doi.org/10.32702/2306-6792.2024.1.3

Переглядів статті: 12
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Мірзоєва, Т., & Степасюк, М. (2023). ДО ПИТАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-37
Розділ
ЕКОНОМІКА