ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: діджиталізація, цифровізація, менеджмент, бізнес-процеси, діджитал-технології, підприємства, інновації, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

В статті досліджено поняття «діджиталізація», відображено рейтинг країн світу і України по впровадженню цифрових технологій, а також показники вітчизняних підприємств щодо провадження сучасних діджитал-інструментів. Конкретизовано переваги, недоліки та слабкі місця впровадження даних технологій та наведені перешкоди. Визначено, що бізнес-середовище змінюється через цифровізацію економіко-управлінських систем, від менеджменту вимагається застосування нових методів і підходів щодо створення ефективних організаційних структур управління та подолання недоліків, притаманних періоду діджиталізації менеджменту. Підсумовано, що для реалізації нових завдань у процесі імплементації діджитал-технологій у систему управління бізнес-процесами менеджмент підприємства повинен змінювати інструменти щодо ведення бізнесу, формування бізнес-моделей, що приведе до ефективної реалізації вказаних інновацій.

Посилання

Бойда с. Інноваційні підходи до управління підприємствами в умовах діджиталізації економіки. Економіка та управління підприємствами. Випуск І(85) 2022. Ст. 72¬81.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 22.11.2023).

Діджиталізація: спосіб розвитку бізнесу. URL: ttps://ua.scallium.pro/what-is-digital (дата звернення: 21.11.2023)

Дубина М. В., Козлянченко О. М. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління № 3 (19), 2019. Ст. 21¬31.

Жосан Г. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Частина 2. Ст. 44¬52.

Іляшенко С.М., Іляшенко Н.С. Цифровізація як перспективний напрямок інноваційного розвитку економіки України. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи". Київ. 2022. Ст. 172 ¬173.

Клименко К.В. Діджиталізація як інноваційний розвиток підприємств: досвід України. Вісник Хмельницького національного університету. 2020, № 4, Том 3. Ст. 13¬18.

Network Readiness Index 2021. URL: https://networkreadinessindex.org/2021/nri-2021-analysis/ (the date of access: 28.12.2023)

The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019, P. 138. URL: https://www.imd.org/wcc/worldcompetitiveness-centerrankings/world-digitalcompetitiveness-rankings-2019 (the date of access:: 24.12.2023)

Boida S. (2022). Innovatsiyni pidhodi do upravlinnya pidpriemstvami v umovah didzhitalizatsiyi ekonomiki [Innovative appro-aches to enterprise management in conditions of digitalization of the economy]. Ekonomika ta upravlinnya pidpriemstvami, vol. 1 (85). pp. 72–81. [Online]. Available at: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4498(the date of access: 02.12.2023) (in Ukr.).

Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2022). The use of information and communication technologies in enterprises. [Online]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (the date of access: 22.11.2023) (in Ukr.).

Didzhytalizatsiia – sposib rozvytku biznesu. (2022) [Digitalization is a way of business development]. Bloh kompanii Scallium. [Online]. Available at: https://ua.scallium.pro/what-is-digital (the date of access: 21.11.2023) (in Ukr.).

Dubyna M. V., Kozlianchenko O. M. (2019) Kontseptualni aspekty doslidzhennia sutnosti didzhytalizatsii ta yii roli v rozvytku suchasnoho suspilstva. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, № 3 (19),. St. 21¬31. (in Ukr.).

Zhosan, H. (2020). Development of digitalization in Ukraine. Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], vol. 30, no 1, part 2, pp. 44¬52. (in Ukr.).

Iliashenko S.M., Iliashenko N.S. (2022) Tsyfrovizatsiia yak perspektyvnyi napriamok innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy. III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy". Kyiv. St. 172 ¬173. (in Ukr.).

Klymenko K. V. (2020) Didzhytalizatsiya yak innovatsiynyy rozvytok pidpryyemstv: dosvid Ukrayiny. [Digitalization as innovative development of enterprises: the experience of Ukraine]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. No. 4 (3). P. 13–18. (in Ukr.).

Network Readiness Index 2021. [Online]. Available at: https://networkreadinessindex.org/2021/nri-2021-analysis/ (the date of access: 28.12.2023)

Portulans Institute (2022). Network Readiness Index 2021. Benchmarking the Future of the Network Economy. [Online]. Available at: https://networkreadinessindex.org (the date of access: 14.12.2023).

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Кравчук, І., Лавриненко, С., & Зелінська, А. (2023). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-19
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають