ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЛОЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТІВ

  • Олена Попко Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-3356-6070
  • Вячеслав Філатов Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0009-0005-9871-8778
Ключові слова: персоналізація, маркетинг, маркетингові стратегії, рівень задоволеності клієнтів, лояльність клієнтів

Анотація

Метою наукового дослідження є визначення сутності персоналізованого маркетингу та його впливу на рівень лояльності клієнтів. Окреслено особливості персоналізації як ключового елементу в створенні глибинного зв’язку між брендами та споживачами. Особливу увагу приділено маркетинговим стратегіям з управління лояльністю клієнтів. Представлено основні інструменти оцінювання ефективності персоналізації, які включають збір та аналіз даних клієнтів, розробку індивідуалізованих маркетингових стратегій, формування персоналізованих комерційних пропозицій, а також моніторинг їх впливу на рівень задоволеності клієнтів. Розглянуто важливість адаптації підходів до потреб споживачів, а також наголошено на стратегічному значенні інтеграції персоналізованих підходів у загальну маркетингову стратегію компанії.

Посилання

Kotler Ph. Marketing Management: Analysis, Planning, and Control. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hal, Inc., ISBN 10: 0137228511 ISBN 13: 9780137228515, 1994, 628 p.

Філіп Котлер, Гарі Армстронг (2022) Основи маркетингу: Науковий світ, 880 с.

Managing customer relationships : a strategic framework / Don Peppers, Martha Rogers (2004). Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 528 p.

Leonard L. Berry and A. Parasuraman (2011) Marketing Services: Competing Through Quality. New York: The Free Press, 133 p.

Frederick F. Reichheld (2001) The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value, Harvard Business Press, 323 p.

Keller K. L. (2013) Strategic Brand Management, 4th Edition, published by Pearson Education, Inc., 590 р.

«Marketing 5.0: Technology for Humanity» – An Interview with Hermawan Kartajaya and Iwan Setiawan. The Marketing Journal. E-resource: https://www.marketingjournal.org/marketing-5-0-technology-for-humanity-an-interview-with-hermawan-kartajaya-and-iwan-setiawan/.

Попко О.В., Філатов В.В. Аналітичний інструментарій управління лояльністю клієнтів елетротехнічних компаній України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія: Економічні науки, 2023, Випуск 2 (102). С. 161-171.

Попко О.В., Філатов В.В. Управління лояльністю клієнтів електротехнічних підприємств на засадах персоналізованого маркетингу. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти. Рівне, 2023. C.441-444.

Попко О.В., Філатов В.В. Методичні підходи до формування конкурентної маркетингової стратегії шляхом вивчення потреб та очікувань клієнтів електротехнічних підприємств. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: збірник матеріалів XІI Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне, 2023. C. 169-170.

Kotler Ph. (1994) Marketing Management: Analysis, Planning, and Control. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hal, Inc., ISBN 10: 0137228511 ISBN 13: 9780137228515, 1994, 628 p.

Kotler Ph., Armstronh H. (2022) Osnovi marketingu: Naukovyi svit. [Basics of Marketing: Science world.], 880 p.

Managing customer relationships : a strategic framework / Don Peppers, Martha Rogers (2004). Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 528 p.

Leonard L. Berry and A. Parasuraman (2011) Marketing Services: Competing Through Quality. New York: The Free Press, 133 p.

Frederick F. Reichheld (2001) The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value, Harvard Business Press, 323 p.

Keller K. L. (2013) Strategic Brand Management, 4th Edition, published by Pearson Education, Inc., 590 р.

«Marketing 5.0: Technology for Humanity» – An Interview with Hermawan Kartajaya and Iwan Setiawan. The Marketing Journal. E-resource: https://www.marketingjournal.org/marketing-5-0-technology-for-humanity-an-interview-with-hermawan-kartajaya-and-iwan-setiawan/.

Popko O.V., Filatov V.V. (2023) Analitychnyi instrumentarii upravlinnia loialnistiu kliientiv elektrotekhnichnykh kompanii Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Seriia: Ekonomichni nauky. [Analytical Tools for Customer Loyalty Management in Electrical Engineering Companies of Ukraine. Bulletin of the NUWEE. Series: Economic Sciences.], 2023, vol. 2 (102), pp. 161-171.

Popko O.V., Filatov V.V. (2023) Upravlinnia loialnistiu kliientiv elektrotekhnichnykh pidpryiemstv na zasadakh personalizovanoho marketynhu. Problemy ta perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky: Zbirnyk tez dopovidieĭ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh naukovtsiv, aspirantiv i zdobuvachiv vyshchoi osvity. [Managing Customer Loyalty in Electrical Engineering Enterprises Based on Personalized Marketing. Problems and Prospects of Modern Science Development: Collection of Abstracts of the International Scientific and Practical Conference of Young Scientists, Post-Graduate Students, and Higher Education Applicants.] Rivne, pp. 441-444.

Popko O.V., Filatov V.V. (2023) Metodychni pidkhody do formuvannia konkurentnoi marketynhovoi stratehii shliakhom vyvchennia potreb ta ochikuvan kliientiv elektrotekhnichnykh pidpryiemstv. Aktualni problemy teorii i praktyky menedzhmentu v konteksti yevrointehratsii: zbirnyk materialiv XII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. [Methodological Approaches to Forming a Competitive Marketing Strategy by Studying the Needs and Expectations of Customers in Electrical Engineering Enterprises. Current Problems of Theory and Practice of Management in the Context of European Integration: Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference.] Rivne, pp. 169-170.

Переглядів статті: 40
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Попко, О., & Філатов, В. (2023). ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЛОЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТІВ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-10
Розділ
МАРКЕТИНГ