ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИЗМУ

Ключові слова: гостинність, ресторанний бізнес, туризм, підприємницька діяльніст, управління якістю, аналіз діяльності, економіка підприємницької діяльності

Анотація

Стаття містить актуальні проблемні питання сьогодення, які мають місце в підприємницькій діяльності сфери гостинності та туризму. Розкивається сутність підприємництва в туристичних, готельних та ресторанних підприємствах. Приділена увагу економічному змісту підприємницької діяльності в даній сфері, його значимості в розвитку країни на підставі зростання ВВП. Віддано данину аналізу діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу з зосередженням на деталізацію. Важливість даного аналізу сформовано в низку факторів, а саме – персоналізований досвід гостей; оптимізовані ціни; поліпшення маркетингових зусиль та інших. Окремо розкрите питання управління якості в цій сфері. Практика дослідження показує, що імідж малих та середніх підприємств в даній сфері дуже неоднорідний. Також, вказано, що необхідно приділяти увагу не лише розробці нових продуктів, а й як процесу розвитку самого бізнесу.

Посилання

Відоменко І.О., Діденко Н.С. Дослідження сучасного стану готельного господарства України та його вплив на формування стратегії просування послуг індустрії гостинності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 21. С. 64–68.

Всесвітня туристична організація : веб-сайт. URL: http://www.world-tourism.org (дата звернення: 26.09.2023.

Графська О.І., Боратинський О.В., Євдощенко О.В. Вплив держави на формування ціни в підприємствах готельного бізнесу в Україні в період пандемії COVID-19. П’ятдесят перші економіко-правові дискусії : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів, 2020. С. 3–5.

Дишкантюк О.В. Формування інфраструктурного забезпечення сфери гостинності. Економіст. 2016. № 7. С. 25–28.

Чередниченко А.О., Калинин М.В. Якість надання послуг як ключовий фактор привабливості підприємств готельного господарства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 56. С. 88–96.

Kano N., Seraku N., Takahashi F., Tsuji S. Attractive Quality and Mustbe Quality. The Journal of the Japanese Society for Quality Control, 1984, 14 (2), pp. 147–156. URL: http://www.ci.nii.ac.jp/Detail/detail.do?LOCALID=ART0003570680&lang=en (дата звернення: 25.08.2023).

Vidomenko I.O., Didenko N.S. (2016). Doslidzhennia suchasnoho stanu hotelnoho hospodarstva Ukrainy ta yoho vplyv na formuvannia stratehii prosuvannia posluh industrii hostynnosti [Study of the current state of the hotel industry in Ukraine and its influence on the formation of a strategy for the promotion of services in the hospitality industry]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no 21, pp. 64–68.

Vsesvitnia turystychna orhanizatsiia [World Tourism Organization]. Available at: http://www.world-tourism.org (accessed: 26.09.2023).

Hrafska O.I., Boratynskyi O.V., Yevdoshchenko O.V. (2020). Vplyv derzhavy na formuvannia tsiny v pidpryiemstvakh hotelnoho biznesu v Ukraini v period pandemii COVID-19 [The influence of the state on price formation in hotel business enterprises in Ukraine during the COVID-19 pandemic]. Piatdesiat pershi ekonomiko-pravovi dyskusii : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii. Lviv, pp. 3–5.

Dyshkantiuk O.V. (2016). Formuvannnia infrastrukturnoho zabezpechennia sfery hostynnosti [Formation of infrastructural support in the field of hospitality]. Ekonomist, no 7, pp. 25–28.

Cherednychenko A.O., Kalynyn M.V. (2016). Yakist nadannia posluh yak kliuchovyi faktor pryvablyvosti pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva [The quality of service provision as a key factor in the attractiveness of hotel enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no 56, pp. 88–96.

Kano N., Seraku N., Takahashi F., Tsuji S. Attractive Quality and Mustbe Quality. The Journal of the Japanese Society for Quality Control, 1984, 14 (2), pp. 147–156. Available at: http://www.ci.nii.ac.jp/Detail/detail.do?LOCALID=ART0003570680&lang=en (accessed: 25.08.2023).

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Олійник, О. (2023). ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-127
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА