УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

  • Валентина Глухова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0003-3120-9651
  • Людмила Крот Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0001-9999-0144
Ключові слова: ризик-менеджмент, страхова діяльність, управління, загроза, ризик, фінансова безпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних підходів до управління ризиками діяльності страхових компаній в контексті фінансової безпеки. Здійснено класифікацію ризиків, пов’язаних із провадженням страхової діяльності, за видами, що дозволило виокремити напрями управління ризиками страхової компанії. Узагальнено теоретичні засади щодо сутності фінансового ризику страхової компанії, управління фінансовими ризиками та етапів ризик-менеджменту страхової компанії. Запропоновано класифікацію фінансових ризиків страхової компанії яка, в контексті фінансової безпеки, полегшує пошук можливих шляхів їх мінімізації. Охарактеризовано наслідки неефективного управління фінансовими ризиками та систематизовано рекомендації щодо їх мінімізації для забезпечення належного рівня фінансової безпеки страхової компанії. Зроблено висновки щодо важливості системи управління ризиками, як одного з невід'ємних елементів фінансової безпеки страхових компаній.

Посилання

Ваніна Д.А. Класифікація фінансових ризиків страхових організацій. Науковий вісник. 2014. № 1. С. 17–29.

Герасимова І.Ю. Управління фінансовими ризиками страхових компаній з метою забезпечення економічної безпеки. Економічний простір. 2016. № 115. С. 112–125.

Єрмошенко А. М. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / А. М. Єрмошенко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2006. – 19 с.

Клапків Л. М., Клапків Ю. М., Свірський В. С. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній: теоретичні засади, сучасні реалії та прагматизм управління: монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2020. 171 с.

Пікус Р.В. Класифікація фінансових ризиків страхових компаній –основа ефективного ризик-менеджменту/ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2006. № 81–82. С. 108–112.

Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л.] за ред. С. С. Осадця. Київ : КНЕУ, 2011. 333 с.

Черкаський І.Б., Ремньова Л.М., Лебединська Л.Д. Управління ризиками діяльності страхових компаній в контексті економічної безпеки. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2013. №4 (20). С. 16–23.

Яворська Т.В. Концептуальні положення гарантування безпеки страхових компаній в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 668–673.

Сокиринська І.Г., Журавльова Т.О., Аберніхіна І.Г. Страховий менеджмент. навчальний посібник. Дніпропетровськ : Пороги, 2016. 293 с.

Директива 2009/138/ЄС Solvency II Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. URL: http://ufu.org.ua/files/zakon/EU/Solvency%20II_ukr.doc. (дата звернення 19.09.2023).

Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика від 04.02.2014 р. № 295 Офіційний вісник України. 2014. № 23. Ст. 720.

Дорошенко Н., Загорська Д., Суй І. Ризики страхової компанії: класифікація та методи аналізу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2018. №94, С. 82-89.

Vanіna, D. (2014). Klasyfіkacіya fіnansovykh ryzykіv strakhovykh orhanіzacіi [Classification of financial risks in the insurance companies]. Naukovyj vіsnyk Odeskoho nacіonalnoho ekonomіchnoho unіversytetu [Scientific bulletin of the Odessa National Economic University], no.1, 17–29/ [in Ukrainian].

Herasymova I.Iu. (2016). Upravlinnia finansovymy ryzykamy strakhovykh kompanii z metoiu zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [Management of financial risks of insurance companies in order to ensure economic security]. Ekonomichnyi prostir [Economic space], no.115, 112–125. [in Ukrainian].

Yermoshenko, A.M. (2006), Mechanism zabezpechennia finansovoi bezpeky strakhovykh organizatsii [Mechanism for ensuring financial security of insurance organizations]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, Kyiv National University of Trade & Economy [in Ukrainian].

Klapkiv, L.M., Klapkiv, Yu. M., Svirski V.S. (2020), Finansovi ryzyky v diialnosti strakhovykh kompanii: teoretychni zasady, suchasni realii ta pragmatyzm upravlinnia [Financial risks in the activities of insurance companies: theoretical foundations, modern realities and management pragmatism]. Ivano-Frankivsk: Vydavets Kushnir H.M. [in Ukrainian].

Pikus R.V. (2006). Klasyfikatsiia finansovykh ryzykiv strakhovykh kompanii – osnova efektyvnoho ryzyk-menedgmentu [Classification of financial risks of insurance companies - the basis of effective risk management]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka/ Seriia Ekonomika. [Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Series: Economy], no.81-82, 108-112. [in Ukrainian].

Osadets, S.S. Murashko, O.V. Furman, V.M. & Baranov, A.L. (2011), Strakhovyj menedzhment [Insurance Management]. Kyiv, KNEU. [in Ukrainian].

Cherkaskyi, I.B., Remnova, L.M., Lebedynska, L.D. (2013), Upravlinnia ryzykamy diialnosti strakhovykh kompanii v konteksti ekonomichnoi bezpeky [Risk management of insurance companies in the context of economic security]. Naukovyi visnyk CHDIEU. [Scientific Bulletin of ChDIEU]. no.4(20), 16–23. [in Ukrainian].

Yavorska T.V. (2015), Kontseptualni polpzhennia garantuvannia bezpeky strakhovykh kompanii v Ukraini [Conceptual provisions for guaranteeing the safety of insurance companies in Ukraine]. Globalni ta natsionalni problem ekonomiky [Global and national economic problems]. Issue 4. 668–673. [in Ukrainian].

Sokyrynska, I.H., Zhuravlova, T.O., Abernikhina, I.H. (2016), Strakhovyj menedzhment [Insurance Management]. Dnipropetrovsk, Porohy. [in Ukrainian].

The official site of European Union (2015), "Solvency II Overview - Frequently asked questions", available at: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3120_en.htm (Accessed 19 Sep 2023). [in Ukrainian].

National Commission for State Regulation of Financial Services Markets. (2014). Pro zatverdzhennya Vy`moh do orhanіzacіyi і funkcіonuvannya sy`stemy` upravlіnnya ry`zy`kamy` u strakhovy`ka [On approval of requirements to the organization and functioning of the risk management of the insurer] (Order No. 295, February 4). Ofіcіjny`j vіsny`k Ukrayiny` [Official Bulletin of Ukraine], 23 [in Ukrainian].

Doroshenko N., Zahorska, D., Sui, I. (2018). Ryzyky strakhovo] kompanii: klasyfikatsiia ta metody analizu [Insurance company risks: classification and methods of analysis. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia Ekonomichna [Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin. "Economic" series], no 94, 82–89. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Глухова, В., & Крот, Л. (2023). УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-81
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ