ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Ключові слова: вища освіта, туризм, цифрові рішення в туризмі, тенденції розвитку вищої освіти в галузі туризму, компетенції в туризмі

Анотація

Стаття присвячена основним цифровим рішенням та тенденціям вищої освіти в сфері туризму. Туризм, як галузь, підтримує та стимулює прямо чи опосередковано ряд пов’язаних економічних секторів, що створює додатковий позитивний ланцюговий ефект. Особливо актуальним для України э залучення інвестицій та формування позитивного іміджу, як країни з високоосвіченим населенням та високими стандартами в сфері виробництва та послуг. Тому індустрія туризму вимагає висококваліфікованих і добре освічених кадрів з сучасними навичками і компетенціями. В статті розглянуто важливість та необхідність розвитку вищої освіти. Доведено необхідність набувати освіту протягом життя та існування щільного зв'язку між витратами на освіту та ВВП на одну людину. Визначено, що цифрові технології, особливо в туризмі, є вкрай необхідними і загалом розглядаються як рушійна сила інновацій у цьому секторі.

Посилання

2022 Education and Training Monitor’s comparative report (2022) European Commission’s Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. URL: https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/downloads/comparative-report/Education-and-Training-Monitor-Comparative-Report.pdf

Çınar, Kevser. (2020). The Digital Revolution: Impact on Tourism Education. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 8. 2417–2443. DOI: https://doi.org/10.21325/jotags.2020.719

Çizel, B. & Çakar, K. (2015). The Higher Education System in the Field of Hospitality Tourism Management: A Comparative Analysis between Turkey, Switzerland and Germany. Mediterranean Journal of Humanities. 5. 165–165. DOI: https://doi.org/10.13114/MJH.2015214565

Education at a Glance 2022: OECD Indicators (2022). OECD. To what level have adults studied? DOI: https://doi.org/10.1787/a8525f6b-en

Kotowicz-Jawor Joanna & Matviienko Halyna (2023) Digital Integration and Green Economy for the Transition to Industry 5.0 Revista de la Universidad del Zulia 2023 Journal article. DOI: https://doi.org/10.46925/rdluz.40.13

Report on international tourism education (2020). World Tourism Alliance China Tourism Education Association (CTEA). Nankai University College of Tourism and Service Management. URL: 2020-Report-on-International-Tourism-Education.pdf (wta-web.org)

Ricci, P. (2022) The shifting landscape of hospitality and tourism education. Florida Atlantic University. Hotel management. URL: https://www.hotelmanagement.net/operate/shifting-landscape-hospitality-and-tourism-education

Schmid, K. (2023). Emotional intelligence in hospitality management education at EHL SSTH. EHL Insights. URL: https://hospitalityinsights.ehl.edu/hospitality-management-education-emotional-intelligence

Xu, J.B., Tavitiyaman, P., Zhang, X. and Zhu, M. (2022), "A study of work-integrated learning experience of hospitality and tourism management students in Guangdong under the COVID-19 pandemic", Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal, Vol. 25 No. 3, pp. 221–234. DOI: https://doi.org/10.1108/PAP-03-2022-0021

Єдина державна електронна база з питань освіти. ЄДБО. URL:https://info.edbo.gov.ua/ (дата звернення: 10.06.2023)

Застрожнікова І. В. Диверсифікація аграрного сектора туристичним підприємництвом в умовах діджиталізації. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2020. № 3. С. 346–353.

Застрожнікова І.В. Зарубіжний досвід державного регулювання вищої освіти. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. Вип. 2 (65). С. 251–256.

2022 Education and Training Monitor’s comparative report.(2022) European Commission’s Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. URL: https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/downloads/comparative-report/Education-and-Training-Monitor-Comparative-Report.pdf

Çınar, Kevser. (2020). The Digital Revolution: Impact on Tourism Education. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 8. 2417–2443. DOI: https://doi.org/10.21325/jotags.2020.719

Çizel, B. & Çakar, K. (2015). The Higher Education System in the Field of Hospitality Tourism Management: A Comparative Analysis between Turkey, Switzerland and Germany. Mediterranean Journal of Humanities. 5. 165–165. DOI: https://doi.org/10.13114/MJH.2015214565

Education at a Glance 2022: OECD Indicators (2022). OECD. To what level have adults studied? DOI: https://doi.org/10.1787/a8525f6b-en

Kotowicz-Jawor Joanna & Matviienko Halyna (2023) Digital Integration and Green Economy for the Transition to Industry 5.0 Revista de la Universidad del Zulia 2023 Journal article. DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.40.13

Report on international tourism education (2020). World Tourism Alliance China Tourism Education Association (CTEA). Nankai University College of Tourism and Service Management. URL: 2020-Report-on-International-Tourism-Education.pdf (wta-web.org)

Ricci, P. (2022) The shifting landscape of hospitality and tourism education. Florida Atlantic University. Hotel management. URL:https://www.hotelmanagement.net/operate/shifting-landscape-hospitality-and-tourism-education

Schmid, K. (2023). Emotional intelligence in hospitality management education at EHL SSTH. EHL Insights. URL: https://hospitalityinsights.ehl.edu/hospitality-management-education-emotional-intelligence

Xu, J.B., Tavitiyaman, P., Zhang, X. and Zhu, M. (2022), "A study of work-integrated learning experience of hospitality and tourism management students in Guangdong under the COVID-19 pandemic", Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal, Vol. 25 No. 3, pp. 221–234. DOI: https://doi.org/10.1108/PAP-03-2022-0021

Yedyna derzhavna elektronna baza z pytan osvity. YeDBO. [The single state electronic database on education].URL:https://info.edbo.gov.ua/ [in Ukrainian]

Zastrozhnіkova І.V. (2020) Diversifіkacіya agrarnogo sektora turistichnim pіdpriєmnictvom v umovah dіdzhitalіzacії. [Diversification of the agricultural sector by tourism entrepreneurship in conditions of digitalization]. Bulletin of the KHNAU named after V.V. Dokuchaeva Series "Economic Sciences". vol. 3, рр. 346–353. (in Ukrainian).

Zastrozhnіkova І.V. (2019). Zarubіzhnij dosvіd derzhavnogo regulyuvannya vishchoї osvіti. [Foreign experience of state regulation of higher education]. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Administration. vol. 2 (65), рр. 346–353. (in Ukrainian). named after V.V. Dokuchaeva Series "Economic Sciences". vol. 3, рр. 251–256 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Леміш, К., Матвієнко, Г., & Швачко, В. (2023). ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-41