ОПОДАТКУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ SOCIETY 5.0

Ключові слова: оподаткування, державний сектор економіки, цифровізація, неприбуткові установи, податкова система, інноваційна діяльність

Анотація

У статті досліджено особливості функціонування державного сектору економіки в умовах формування Society 5.0., доведена ефективність діяльності підприємств, які засновані на державній формі власності. Акцентовано увагу на тому, що підприємства державного сектору мають більшу цільову спрямованість на розв’язання соціальних та екологічних завдань і відіграють особливу роль у процесі здійснення інноваційної діяльності. Зазначено, що потребує удосконалення мотиваційний механізм розвитку інноваційної діяльності як елемент системи оподаткування державного сектору економіки. Розглянуто особливості некомерційних комунальних підприємств як суб’єктів оподаткування. Доведено, що є необхідним здійснити реальні масштабні реформи і законодавчі зміни, які б стимулювали інновації, звільняли б від оподаткування кошти державних підприємств, що спрямовуються на науково-технічні розробки, і в цілому створювали б національну інноваційну інфраструктуру.

Посилання

Society 5.0. A people centric super – smart society Hitachi - U Tokyo Laboratory. Singapore: Springer, 2020. 177 p. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4

Чинчик А.А. Інституціональний механізм формування і реалізації податкової політики в умовах трансформації національної економіки : дис. … канд. юрид. наук: 08.00.03. Київ, 2022. 377 с.

Кісіль М.І., Саловська Л.В. Регулювання доходів сільського населення : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 222 с. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12031

Марченко Л.І. Новітня парадигма фіскальної політики в умовах цифрової трансформації суспільства : дис… канд. екон. наук: 08.00.08. Тернопіль, 2023. 247 с.

Танклевська Н.С. Оподаткування діяльності аграрних підприємств : монографія. Херсон : Олді-плюс, 2006. 160 с.

Шалімова Н., Магопець О., Босенко А. Інтеграційні процеси як чинники впливу на формування механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2022. Вип. 1. С. 42–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2022_1_6

Скрипник С.В., Шепель І.В., Степанова Д.С. Вплив нової податкової реформи на перспективи функціонування суб’єктів середнього підприємництва. Ефективна економіка. 2021. № 10. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.15

Ткаченко А.В. Історія становлення та розвитку податкової системи України. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 2(22). С. 128–133.

Kononenko, L., Atamas, O., Nazarova, H., Selishcheva, E., & Kononenko, S. (2022). Optimization of small agricultural producer’s taxation by creating innovative-integrated structures. Scientific Horizons, 25(6), 100-110. DOI: 10.48077/scihor.25(6).2022.100-110

Ясиновська О.С. Правовий статус державних господарських об'єднань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2020. 194 с.

Global 500. URL: fortune.com/global500

Винар Л.В. Правоздатність юридичних осіб, заснованих державою. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. № 3-4. С. 145-149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2003_3-4_27

Кобеля-Звір М.Я. Фінансова політика держави в секторі підприємств з державною участю: PhD in Economics. Львів, 2022, 262 с.

Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 р. № 185-V / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 46.

Семиноженко В. Для масштабних реформ у науці потрібні законодавчі зміни, які б створювали національну інноваційну інфраструктуру. URL: https://www.isc.kh.ua/uk/activity/news/2021-04-07-11-18-06 (дата звернення: 13.07.2023).

Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755- VІ / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2011.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (15 «Дохід»): наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4153

Савченко, В., Кононенко, Л., & Пальчук, О. (2021). Сучасний стан, проблеми та перспективи обліку розрахунків за податками та платежами некомерційних комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я. Економічний простір, (171), 99-105. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-17

Господарський кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Society 5.0. A people centric super – smart society (2020). Hitachi - U Tokyo Laboratory. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4

Chynchyk A.A. (2022). Instytutsionalnyi mekhanizm formuvannia i realizatsii podatkovoi polityky v umovakh transformatsii natsionalnoi ekonomiky [Institutional Mechanism of Formation and Implementation of Tax Policy in the Context of Transformation of the National Economy]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kisil M.I., Salovska L.V. (2007) Rehuliuvannia dokhodiv silskoho naselennia [Regulation of incomes of rural population]: monograph. Kyiv: Scientific and Research Center of IAE, p. 222. Retrieved from http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12031[in Ukrainian].

Marchenko L.I. (2023). Novitnia paradyhma fiskalnoi polityky v umovakh tsyfrovoi transformatsii suspilstva [The newest paradigm of fiscal policy in the context of digital transformation of society]. Candidate’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Tanklevska N.S. (2006). Opodatkuvannia diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Taxation of agricultural enterprises]. Kherson: Oldi-plius. [in Ukrainian].

Shalimova N., Mahopets O., Bosenko A. (2022). Intehratsiini protsesy yak chynnyky vplyvu na formuvannia mekhanizmu upravlinnia opodatkuvanniam silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv [Integration processes as factors of influence on the formation of the mechanism of taxation management of agricultural producers]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Chernivtsi Institute of Trade and Economics. Economic Sciences, 1, 42-60. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2022_1_6 [in Ukrainian].

Skrypnyk, S., Shepel, І. and Stepanova, D. (2021), “The impact of the new tax reform on the prospects of the functioning of medium enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.15

Tkachenko A.V. (2013). Istoriia stanovlennia ta rozvytku podatkovoi systemy Ukrainy [History of the formation and development of the tax system of Ukraine]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu - Bulletin of Berdiansk University of Management and Business, 2(22), 128–133. [in Ukrainian].

Kononenko, L., Atamas, O., Nazarova, H., Selishcheva, E., & Kononenko, S. (2022). Optimization of small agricultural producer’s taxation by creating innovative-integrated structures. Scientific Horizons, 25(6), 100-110. DOI: 10.48077/scihor.25(6).2022.100-110

Yasynovska, O.S. (2020). Pravovyi status derzhavnykh hospodarskykh obiednan [Legal status of state economic associations]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Global 500. Retrieved from fortune.com/global500

Vynar L.V. (2003). Pravozdatnist yurydychnykh osib, zasnovanykh derzhavoiu [Legal capacity of legal entities established by the state]. Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava – Bulletin of the Khmelnytsky Institute of Regional Management and Law, 3-4, 145-149. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2003_3-4_27

Kobelia-Zvir M.Ia. (2022). Finansova polityka derzhavy v sektori pidpryiemstv z derzhavnoiu uchastiu [Financial Policy of the State in the Sector of Enterprises with State Participation]. Candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the Managing Objects That Are in State Ownership No. 185-V (2006, September 21). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 46

Semynozhenko V. Dlia masshtabnykh reform u nautsi potribni zakonodavchi zminy, yaki b stvoriuvaly natsionalnu innovatsiinu infrastrukturu [Large-scale reforms in science require legislative changes that would create a national innovation infrastructure]. Retrieved from https://www.isc.kh.ua/uk/activity/news/2021-04-07-11-18-06

Tax Code of Ukraine. (2010). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. Polozhennya (standart) bukhhalterskoho obliku 15 “Dokhid” [Standard of Accounting 15 “Revenue”]: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny № 290 vid 29.11.1999 r.

Ministry of Finance of Ukraine (1999). Accounting Standard (Standard) 15 “Revenue”. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4153

Savchenko V.M., Kononenko L.V., Palchuk O.V. (2021) Suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy obliku rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy nekomertsiinykh komunalnykh pidpryiemstv – zakladiv okhorony zdorovia [The current state, problems and prospects of accounting for taxes and payments of non-profit utilities – health care facilities]. Ekonomichnyi prostir - Economic space, 171, 99–105. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-17

Commercial Code Ukraine. (2003, January 16). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Civil Code of Ukraine. (2003, January 16). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Кононенко, Л., & Назарова, Г. (2023). ОПОДАТКУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ SOCIETY 5.0. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-3
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають