БЕЗПЕКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Ключові слова: туризм, рекреація, турист, послуга, безпека

Анотація

У статті здійснено аналітичний огляд норм та заходів безпекової діяльності у сфері туризму та рекреації в Україні. Указано, що поняття безпеки стосується усіх напрямів підприємницької діяльності, зокрема й туристичної і рекреаційної сфери. На основі критичного аналізу інформації, представленої в науковій літературі, запропоновано визначення терміну «безпека в туризмі». Встановлено, що одним із найважливіших чинників бізнес-процесів у сфері туризму та рекреації є забезпечення безпекових норм діяльності. Забезпечення високого рівня безпекових норм туристичних послуг призводить до формування сегмента постійних споживачів і задовольняє їх вимоги в питанні безпеки використання туристичної послуги. Визначено основні критерії туристичної та рекреаційної послуги. Виокремлено базові чинники нормативно-правового забезпечення діяльності щодо безпеки туристів й рекреантів. Окреслено основні напрямки реалізації норм безпеки в сфері туризму та рекреації в Україні.

Посилання

Кравченко О.О., Дутко Л.П. Безпека в туристичній сфері України. Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент : матеріали VIII Міжн. наук.-практ. інт.-конф. (Харків, 13 листопада 2019 р.). Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. С. 86–94.

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. 300 с.

Голод А.П. Безпека туризму як об’єкт регіональних економічних досліджень. Інноваційна економіка. 2014. №4 (53). С. 190–194.

Торяник В.М., Джинджоян В.В. Безпека туризму. Дніпро : ВНПЗ «ДГУ», 2018. 284 с.

Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму. Київ : ВД «Слово», 2006. 372 с.

Kozhukhіvska R., Sakovska О., Skurtol S., Kontseba S. and Zhmudenko V. An analysis of use of internet technologies by the consumers of tourism industries in Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, Issue 6, 2020. Р. 1007–1013.

Корж Н.В., Заноско О.В. Формування системи економічної безпеки індустрії туризму як складової стійкого розвитку туризму в Україні. Економіка. Управління. Інновації. 2011. № 2 (6). URL: https://tourlib.net/statti_ukr/korzh.htm

Дяченко В.О., Євтушенко Я.В. Теоретичні аспекти забезпечення безпеки туристів в країнах Європи. Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи : матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (Суми, 14-15 квітня 2021 р.). Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. С. 95–101.

Марків І.П. Безпека туризму як вагомий фактор розвитку галузі: Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 18 листопада 2021 р.) Умань : Візаві, 2021. С. 624–628.

Заваріка Г.М., Денищенко Л.В. Концепція безпеки як основа маркетингової діяльності туристичних та готельних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 71. С. 16–22.

Про туризм: Закон України від 15.09.95 р. № 31, ст. 24 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження від 16 березня 2017 р. № 168-р. / Кабінет міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text

Kravchenko, O.O. & Dutko, L.P. (2019). Bezpeka v turystychnij sferi Ukrainy [Safety in the tourism sector of Ukraine]. Proceedings from: VIII Mizhn. nauk.-prakt. int.-konf. «Oblikovo-analitychne zabezpechennia systemy finansovo-ekonomichnoi bezpeky: informatsijno-komunikatsijni tekhnolohii ta antykoruptsijnyj menedzhment» – The VIII International scientific and practical int.conf. «Accounting and analytical support of the system of financial and economic safety: information and communication technologies and anti-corruption management» (Kharkiv, November 13, 2019) (рр. 86-94). Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova. [in Ukrainian]

Kyfiak, V.F. (2003). Orhanizatsiia turystychnoi diial'nosti v Ukraini [Organization of tourist activity in Ukraine]. Chernivtsi: Knyhy-XXI. [in Ukrainian]

Holod, A.P. (2014). Bezpeka turyzmu iak ob'iekt rehionalnykh ekonomichnykh doslidzhen' [Safety of tourism as an object of regional economic research]. Innovatsijna ekonomika – Innovative economy, 4 (53), 190–194. [in Ukrainian]

Torianyk, V.M. & Dzhyndzhoian,V.V. (2018). Bezpeka turyzmu [Safety of tourism]. Dnipro: VNPZ «DHU». [in Ukrainian]

Smolij, V.A., Fedorchenko, V.K. & Tsybukh, V.I. (2006). Entsyklopedychnyj slovnyk-dovidnyk z turyzmu [Encyclopedic dictionary-reference book on tourism]. Kyiv: VD «Slovo». [in Ukrainian]

Kozhukhivska, R., Sakovska, O., Skurtol, S., Kontseba, S. & Zhmudenko, V. (2020). An analysis of use of internet technologies by the consumers of tourism industries in Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(6), 1007–1013.

Korzh, N.V. & Zanosko, O.V. (2011). Formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky industrii turyzmu iak skladovoi stijkoho rozvytku turyzmu v Ukraini [Formation of the system of economic safety of the tourism industry as a component of sustainable development of tourism in Ukraine]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii – Economics. Management. Innovations, 2(6). Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/korzh.htm [in Ukrainian]

Diachenko, V.O. & Yevtushenko, Ya.V. (2021). Teoretychni aspekty zabezpechennia bezpeky turystiv v krainakh Yevropy [Theoretical aspects of ensuring the safety of tourists in Europe]. Proceedings from: III Mizhn. nauk.-prakt. konf. «Industriia turyzmu ta hostynnosti: dosvid, problemy, perspektyvy – The III International Scientific and Practical Conference «Tourism and hospitality industry: experience, problems, prospects materialy» (Sumy, April 14-15, 2021) (рр. 95-101). Sumy: FOP Tsioma SP. [in Ukrainian]

Markiv, I.P. (2021). Bezpeka turyzmu iak vahomyj faktor rozvytku haluzi [Tourism safety as a significant factor in the development of the industry]. Proceedings from: VIII vseukr. nauk.-prakt. konf. «Suchasni problemy i perspektyvy ekonomichnoi dynamiky» – The VIII All-Ukrainian scientific and practical conference materialy «Modern problems and prospects of economic dynamics» (Uman, November 18, 2021) (рр. 624-628). Uman: Vizavi. [in Ukrainian]

Zavarika H.M. & Denyschenko, L.V. (2021). Kontseptsiia bezpeky iak osnova marketynhovoi diial'nosti turystychnykh ta hotel'nykh pidpryiemstv [The concept of safety as the basis of marketing activities of tourism and hotel enterprises]. Prychornomors'ki ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 71, 16–22. [in Ukrainian]

About tourism: Law of Ukraine, No. 31, Art. 24 (1995, September 15). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80# Text [in Ukrainian]

Strategy for the Development of Tourism and Resorts until 2026: Cabinet of Ministers of Ukraine, Order No. 168-r (2017, March 16). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian]

Переглядів статті: 85
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Кожухівська, Р., & Тимчук, С. (2023). БЕЗПЕКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-43

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають