ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ

Ключові слова: туризм, безпека, підприємництво, бізнес, інновації

Анотація

У статті розглянуто питання щодо організації безпеки підприємницької діяльності в туризмі. Проаналізовано сутність поняття «бізнес-процес» як економічної категорії. Указано, що наразі розвиток туристичного бізнесу потребує оновлених підходів до визначення бізнес-процесів, впровадження інноваційних заходів з організації і ведення підприємницької діяльності. Визначено цілі, суть і значення процесу організації безпеки підприємницької діяльності в туризмі на основі оптимізації бізнес-процесів. Встановлено кроки та фактори за допомогою яких реалізуються бізнес-процеси на туристичному підприємстві. Визначено показники безпеки підприємницької діяльності на основі удосконалення бізнес-процесів. Визначено ключові параметри забезпечення безпеки туристичної діяльності, які характеризують її рівень та указують на потребу в удосконаленні існуючих бізнес-процесів. Виокремлено особливості організації безпеки підприємницької діяльності в туризмі на основі використання принципів оптимізації бізнес-процесів.

Посилання

Kozhukhіvska R. Organization of tourism travel after the crises phenomena related to SARS-CoV-2. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 60. С. 128–133. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/60_2021/26.pdf

WTTC: «Safe Travels»: Global Protocols & Stamp for the New Normal. URL: https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp

Вінокуров Я. Коронавірус загрожує 50 мільйонам робочих місць у світі. Hromadske Int. 2020. URL: https://hromadske.ua/posts/koronavirus-zagrozhuye-50-miljonam-robochih-misc-u-sviti-doslidzhennya

Пустовіт О.Г., Пустовіт Є.В. Особливості бізнес-процесів у туристичних компаніях. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2020. № 1 (70). С. 115–136.

Горлачук В.В. Економіка підприємства: навчальний посібник. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. 344 с.

Виноградова О.В. Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія : дис. д-ра екон. наук: 08.06.01. Донецьк, 2006. 435 с.

Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. Москва : Альпина Паблишер, 2012. 419 с.

Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Теоретико-методологічні аспекти аналізу бізнес-процесів як функції управління. Економічний аналіз, 2017. Т. 27. № 4. С. 219–224.

Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. Москва : Книга по Требованию, 2013. 600 с.

Корзаченко О.В. Оптимізація бізнес-процесів українських підприємств: проблеми та перспективи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2013. Вип. 3. С. 64–69.

Харрингтон Дж., Эсселинг K.C., Нимвеген Х.В. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация. СПб. : «Азбука», 2002. 311 с.

Тур О.В., Матусевич А.С. Управління бізнес-процесами на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/59.pdf

Kozhukhіvska, R. (2021).Organization of tourism travel after the crises phenomena related to SARS-CoV-2. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 60, 128-133 Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/60_2021/26.pdf

«Safe Travels»: Global Protocols & Stamp for the New Normal. WTTC. Retrieved from: https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp

Vinokurov, Ya. (2020). Koronavirus zahrozhuie 50 milionam robochykh mists u sviti [Coronavirus threatens 50 million jobs worldwide]. Hromadske Int. Retrieved from: https://hromadske.ua/posts/koronavirus-zagrozhuye-50-miljonam-robochih-misc-u-sviti-doslidzhennya (in Ukrainian)

Pustovit, O.H. & Pustovit, Ye.V. (2020). Osoblyvosti biznes-protsesiv u turystychnykh kompaniiakh [Features of business processes in travel companies]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of methods of management and administration of transport, 1, 70, 115–136. (in Ukrainian)

Horlachuk, V.V. (2010). Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics]. Mykolaiv: ChDU im. Petra Mohyly. (in Ukrainian)

Vynohradova, O.V. (2006). Reinzhynirynh torhovelnykh pidpryiemstv: teoriia ta metodolohiia [Reengineering of trade enterprises: theory and methodology]. Doctor’s thesis. Donetsk. (in Ukrainian)

Deming, Je. (2012). Vyhod iz krizisa: Novaja paradigma upravlenija ljud'mi, sistemami i processami [Exit from the crisis: A new paradigm of managing people, systems and processes]. Moscow: Al'pina Pablisher. (in Russian)

Kovalchuk, T.M., & Verhun, A.I. (2017). Teoretyko-metodolohichni aspekty analizu biznes-protsesiv yak funktsii upravlinnia [Theoretical and methodological aspects of business process analysis as a management function]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 27, 4, 219–224. (in Ukrainian)

Intriligator, M. (2013). Matematicheskie metody optimizacii i jekonomicheskaja teorija [Mathematical methods of optimization and economic theory]. Moscow: Kniga po Trebovaniju. (in Russian)

Korzachenko, O.V. (2013). Optymizatsiia biznes-protsesiv ukrainskykh pidpryiemstv: problemy ta perspektyvy [Optimization of business processes of Ukrainian enterprises: problems and prospects]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 3, 64–69. (in Ukrainian)

Harrington, Dzh., Jesseling, K.C. & Nimvegen, H.V. (2002). Optimizacija biznes-processov. Dokumentirovanie, analiz, upravlenie, optimizacija [Business process optimization. Documentation, analysis, management, optimization]. St. Petersburg: Azbuka. (in Russian)

Tur, O.V. & Matusevych, A.S. (2018). Upravlinnia biznes-protsesamy na pidpryiemstvi [Business process management at the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 6. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/59.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 153
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Кожухівська, Р. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-11