ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

  • Марія Паска Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-9208-1092
  • Остап Млинко Львівська обласна клінічна лікарня
Ключові слова: напої функціонального призначення, біологічно активні речовини, локальні сировинні інгредієнти

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням використання локальної, традиційної рослинної сировини, як комплексу біологічно активних речовин в технології функціональних напоїв. В статті розглянуто сучасні аспекти здорового харчування, зокрема, розробка та впровадження напоїв для сервісу здорового харчування. Здійснено аналіз найпопулярніших локальних продуктів регіону та визначено особливості їх застосування. Розроблено авторські рецептури із використанням: селери, бджолиного меду та кореня імбиру, які забезпечують високі смакові властивості та стабільну консистенцію при певних параметрах в’язкості. Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок про можливість та доцільність використання локальних, функціональних інгредієнтів у технології напоїв функціонального призначення у ресторанному бізнесі.

Посилання

Куць О.І., Куць Д.О. Продовольчі ресурси – засади здоров’я нації та економічного зростання. Продовольчі ресурси. 2019. № 13. С. 248–266.

Бомба М.Я., Івашків Л.Я. Здорове харчування як стратегічний ресурс національної безпеки України. Вісник НАН України. 2013. № 6. С. 32–41.

Паска М.З., Лескович О.В. Сучасні тенденції формування функціональних продуктів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. № 16, № 3(4). С. 137–147.

Бондарчук З., Куриленко Ю., Андронович Г. Використання рослинної сировини як комплекс біологічно активних речовин для напоїв функціонального призначення. Інновації та технології в сфері послуг і харчування. 2022. № 2(6). С. 38–43.

Безусов А.Т., Афанасьєва Т.М., Терзі С.В., Марянов М.Л. Дифузійний спосіб виробництва ягідних напоїв. Харчова наука і технологія. 2013. № 4 (25). С. 85–88.

Тюха І.В., Савчук І.В. Світові тенденції ринку безалкогольних напоїв. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 48–53.

Ясінська І.Л., Іванова В.Д. Безалкогольні сокові напої антиоксидантної дії з фіто екстрактами. Наукові праці ОНАХТ. 2013. Вип. 44, т. 2. С. 55–58.

Miron T.L., Dima C. Enriched antioxidant activity of pear juice by supplementation with oregano and wild thyme extracts. The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati Fascicle VI – Food Technology. 2012. Vol. 36. № 2. P. 81–91.

Markovych I., Paska M., Basarab I. (2016). Elaboration of production technology of semi-smoked sausages using lentil f lour, thyme and juniper. EUREKA: Life Sciences 2016, 4, 3–8. DOI: https://doi.org/10.21303/2504-5695.2016.00156

Bal’-Prylypko L.V., Slobodianiuk N.M., Polishchuk G.Ye., Paska M.Z., Burak V. Ye. Standardization, Metrology, Certification and Quality Management, Manual. Komprint. Kyiv : Komprint. 2017. 558 p.

Kuts O.I., Kuts D.O. (2019) Food resources are the foundations of a nation's health and economic growth. Prodovolʹchi resursy. № 13. S. 248–266. (in Ukrainian)

Bomba M.Ya., Ivashkiv L.Ya. (2013). Healthy nutrition as a strategic resource of Ukraine's national security. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. No 6. P. 32–41. (in Ukrainian)

Paska M.Z., Leskovich O.V. (2014). Modern trends in the formation of functional products. Naukovyy visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy im. Gzhytskoho. № 16, № 3(4). S. 137–147. (in Ukrainian)

Bondarchuk Z., Kurylenko Yu., Andronovych G. (2022) The use of plant raw materials as a complex of biologically active substances for functional drinks. Innovatsiyi ta tekhnolohiyi v sferi posluh i kharchuvannya. № 2(6). S. 38–43. (in Ukrainian)

Bezusov A.T., Afanasyeva T.M., Terzi S.V., Maryanov M.L. (2013) Diffusion method of production of berry drinks. Kharchova nauka i tekhnolohiya. № 4 (25). S. 85–88. (in Ukrainian)

Tyukha I.V., Savchuk I.V. (2017) World trends of the soft drinks market. Ekonomika ta derzhava. № 12. S. 48–53. (in Ukrainian)

Yasinska I.L., Ivanova V.D. (2013) Non-alcoholic juice drinks with antioxidant effect with phyto extracts. Naukovi pratsi ONAKHT. № 44, t. 2. S. 55–58. (in Ukrainian)

Miron T.L., Dima C. (2012) Enriched antioxidant activity of pear juice by supplementation with oregano and wild thyme extracts. The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati Fascicle VI – Food Technology. Vol. 36. № 2. P. 81–91.

Markovych I., Paska M., Basarab I. (2016) Elaboration of production technology of semi-smoked sausages using lentil flour, thyme and juniper. EUREKA: Life Sciences. Vol. 4. P. 3–8. DOI: https://doi.org/10.21303/2504-5695.2016.00156

Bal’-Prylypko L.V., Slobodianiuk N.M., Polishchuk G.Ye., Paska M.Z., Burak V.Ye. (2017) Standardization, Metrology, Certification and Quality Management, Manual. Komprint. Kyiv: Komprint, 558 p.

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Паска, М., & Млинко, О. (2023). ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-88
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА