РОЛЬ ТУРОПЕРАТОРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ТУРИЗМУ ТА ПРОСУВАННІ МИРУ І СТАБІЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ВІЙСЬКОВИЙ ТУРИЗМ

Ключові слова: військовий туризм, туроперейтинг, стабільність, безпека туризму, туристична індустрія, культурний обмін

Анотація

Метою наукової статті є дослідження ролі туроператорів у просуванні миру і стабільності через військовий туризм. Методологічною основою є критичний аналіз розвитку військового туризму, методи індукції та дедукції, вивчення кейсів використання військового туризму у різних країнах. Розглядається важливість термінів «мир» та «стабільність» у контексті ролі туроператорів. Аналізуються особливості військового туризму та його підвидів. Досліджено роль туроператорів у розвитку військового туризму, зазначено його позитивний вплив на просування миру та стабільності. Розглянуто кейси використання військового туризму для досягнення миру та стабільності в країнах з військовими конфліктами. Зазначено форми співпраці між туристичними операторами, військовими структурами та місцевими управлінськими структурами. Виявлено етичні аспекти, необхідні у розвитку військового туризму. Проведено аналіз наукових джерел, літератури та публікацій, пов'язаних з військовим туризмом. Стаття надає огляд сучасного стану військового туризму та висвітлює його потенціал у просуванні миру та стабільності, зокрема, в культурному розмаїтті, взаєморозумінні та зближенні культур.

Посилання

Яворський М. Політична стабільність: сутність та основні підходи до класифікації. Політичні науки. 2017. Випуск 3, № 1. С. 61–66.

Джинджоян В., Дубова А. Військовий туризм: проблеми та перспективи його розвитку на Африканському континенті. Молодий вчений. 2023. № 1(113) січень. С. 24–27.

Смирнов І. Географія ресурсної бази військового туризму США (XVIII-XIX ст.). Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Географія. 2017. № 3(68)/4(69). С. 134–139.

Батиченко С., Мельник Л., Савков П., Сторубльов О. Особливості розвитку військового туризму в Україні. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2021. № 4(48). С. 66–69.

Лущик М.В., Москвяк Я.В. (2021) Можливості розвитку військового туризму в Україні. Іnternational Scientific Journal «Internauka». Series: «Economic Sciences». URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16333489757957.pdf

Винниченко І.І., Рудніченко Ю.А. Воєнний туризм в Україні: умови та перспективи. Географія та туризм. 2016. Вип. 35. С. 71–79.

Кушнарьов В., Поліщук О. Мілітарі-туризм як інноваційний напрямок екстремального та пізнавально-розважального туризму. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. Випуск 1. 2018. С. 107–118.

Yavorskyi M. (2017) Politychna stabilnist: sutnist ta osnovni pidkhody do klasyfikatsii [Political Stability: Essence and Main Approaches to Classification]. Political Sciences. Issue 3, № 1. Pp. 61–66. (in Ukrainian)

Dzhyndzhoian V., & Dubova A. (January, 2023) Viiskovyi turyzm: problemy ta perspektyvy yoho rozvytku na Afrykanskomu kontynenti [Military Tourism: Problems and Prospects of Its Development on the African Continent]. Young Scientist, Issue 1(113), pp. 24–27. (in Ukrainian)

Smyrnov, I. (2017) Heohrafiia resursnoi bazy viiskovoho turyzmu SShA (XVIII-XIX st) [Geography of the Resource Base of Military Tourism in the USA (18th-19th centuries)]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography. Issue 3(68)/4(69), pp. 134–139. (in Ukrainian)

Batychenko S., Melnyk L., Savkov P., Storublov O. (2021) Osoblyvosti rozvytku viiskovoho turyzmu v Ukraini [Features of Military Tourism Development in Ukraine]. Bulletin of Kyiv National University named after Taras Shevchenko. Military-Special Sciences. Issue 4(48). Pp. 66–69. (in Ukrainian)

Lushchyk M.V., Moskviak Ya.V. (2021) Mozhlyvosti rozvytku viiskovoho turyzmu v Ukraini [Opportunities for the Development of Military Tourism in Ukraine]. International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economic Sciences». Available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16333489757957.pdf (accessed 29 June 2023)

Vynnychenko I.I., Rudnichenko Yu.A. (2016) Voiennyi turyzm v Ukraini: umovy ta perspektyvy [Military Tourism in Ukraine: Conditions and Perspectives]. Geography and Tourism. Issue 35. Pp. 71–79. (in Ukrainian)

Kushnarov V., Polishchuk O. (2016) Militari-turyzm yak innovatsiinyi napriamok ekstremalnoho ta piznavalno-rozvazhalnoho turyzmu [Military Tourism in Ukraine: Conditions and Perspectives]. Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series: Tourism. Issue 1. Pp. 107–118. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Тимчук, С., & Кожухівська, Р. (2023). РОЛЬ ТУРОПЕРАТОРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ТУРИЗМУ ТА ПРОСУВАННІ МИРУ І СТАБІЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ВІЙСЬКОВИЙ ТУРИЗМ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-14

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають