ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ ФОРМАТУ FOOD COURT В ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ

Ключові слова: заклад ресторанного господарства, формати закладів ресторанного господарства, Food Court, торговельно-розважальний центр

Анотація

У статті досліджено організацію ресторанних послуг формату Food Court в торговельно-розважальних комплексах, що надає можливість зробити висновок про те, що задля успішної конкурентоздатності та ефективного функціонування закладів ресторанного господарства в Україні на ринку ресторанних послуг постає необхідним впровадження новітніх інноваційних розробок та перспективних форматів організації виробничих процесів та сервісного обслуговування споживачів. Виділено три укрупнені сегменти ринку ресторанних послуг – преміум-сегмент, середній сегмент та економ-сегмент. Стверджено, що функціонування в умовах успішної конкуренції об’єктів ресторанного бізнесу неможливе без впровадження передових технологій, що перш за все полягають у виборі популярного та ефективного формату закладу ресторанного господарства. Визначено, що одним із таких форматів є запропонований споживачам сучасний новий формат закладу ресторанного господарства Food Court, який прогресує на ринку ресторанних послуг та генерує активне зростання конкуренції. Розглянуто Food Court – як невід’ємну частину торговельно-розважального центру по організації послуг харчування. Узагальнено модель участі в організації Food Court торговельно-розважального центру з детальним розглядом кожної з її складових: місце розташування; особливість означення закладу; ідея Food Court; оформлення простору; особливість сервісних послуг; просторове планування. Визначено, що просторове планування є характерною складовою моделі участі в організації Food Court торговельно-розважального центру і має лінійне, кругове, острівне (або локальне) розміщення, яке базується на принципах організації Food Court. Окреслено перспективні напрямки подальших досліджень, які можуть бути спрямовані на: нові концепції функціонування об’єктів ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання на основі впровадження популярного та ефективного формату закладу ресторанного господарства; аналіз зарубіжного досвіду надання послуг формату Food Court.

Посилання

Андрєєва С., Гринченко О. Сучасні формати закладів ресторанного господарства. Scientific Collection «InterConf». 2022. №. 124. С. 166–172.

Балацька Н.Ю. Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: проблеми та напрями трансформації моделей розвитку. Економіка та управління підприємствами. 2020. № 42. С. 117–122. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct42-20

Батченко Л.В., Гончар Л.О., Беляк А.О. Формування механізму фінансової стійкості підприємств сфери гостинності: організаційно-економічний аналіз. Підприємництво і торгівля. 2020. № 27. С. 13–20. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-02

Прогресивні технології обслуговування. URL: https://pidruchniki.com/1486011045029/turizm/progresivni_tehnologiyi_obslugovuvannya

П'ятницька Г.Т., Найдюк В.С. Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні. Економiка та держава. 2017. № 9. С. 66–73.

Рябенька М. Перспективи розвитку нових форматів закладів ресторанного господарства. Економіка та суспільство. 2021. №. 24.

Тренди 2022. Українські реалії: Олександр Йоурз. URL: https://www.restorator.ua/post/trendy-2022-ukrainski-realii-oleksandr-yourz-1

Hendrikx B., Lagendijk A. Slow Food as one in many a semiotic network approach to the geographical development of a social movement. Environment and Planning E: Nature and Space. 2022. Т. 5. №. 1. С. 169–188.

Andreeva S., Grynchenko O. (2022) Modern formats of restaurants. Scientific Collection "InterConf". No. 124. P. 166–172.

Balatska N.Yu. (2020) Restaurant business in the conditions of the coronavirus pandemic: problems and directions of transformation of development models. Economics and enterprise management. No. 42. P. 117–122. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct42-20

Batchenko L.V., Gonchar L.O., Belyak A.O. (2020) Formation of the mechanism of financial stability of enterprises in the field of hospitality: organizational and economic analysis. Entrepreneurship and trade. No. 27. P. 13–20. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-02

Progressive service technologies. URL: https://pidruchniki.com/1486011045029/turizm/progresivni_tehnologiyi_obslugovuvannya

Pyatnytska G.T., Naydyuk V.S. (2017) Modern trends in the development of the restaurant industry in Ukraine. Economy and the state. No. 9. P. 66–73.

Ryabenka M. Prospects for the development of new formats of restaurant establishments. Economy and society. 2021. No. 24.

Trends 2022. Ukrainian realities: Oleksandr Yourz. URL: https://www.restorator.ua/post/trendy-2022-ukrainski-realii-oleksandr-yourz-1

Hendrikx B., Lagendijk A. (2022) Slow Food as one in many a semiotic network approach to the geographical development of a social movement. Environment and Planning E: Nature and Space. Vol. 5. No. 1. P. 169–188.

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Русавська, В., Завадинська, О., & Голубець, І. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ ФОРМАТУ FOOD COURT В ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-14
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА