ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Ключові слова: якість, управління якістю, контроль якості, якість продукції, якість послуг, управління якістю продукції та послуг

Анотація

Стаття присвячена теорії та практиці управління якістю, яка за свій історичний розвиток пройшла низку етапів, кожен з яких має свої особливості та закономірності. Проаналізовано і хронологічно викладено етапи розвитку управління якістю, сформульовано їх зміст та результати отримані внаслідок застосування методології кожного з етапів. Досліджено сутність та призначення класичних моделей управління якістю, що є результатами грунтовної наукової праці зарубіжних вчених, що мали вирішальний вплив на сучасну теорію і практику забезпечення якості та лягли в основу концепції якості і стали класичними. Окреслено перспективні вектори розвитку управління якістю в мінливих умовах сучасного ринку товарів та послуг, що ґрунтуються на дотриманні вимог міжнародних стандартів серії ISO, що охоплюють питання сучасної методології менеджменту якості на підприємствах та на виконанні принципів системи управління безпечністю харчової продукції НАССР.

Посилання

Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок. Українсько-англійсько-російський тлумачний словник. Київ, 2000. С. 592.

Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : підруч. Харків : Вид-во Іванченка І.С., 2018. 488 с.

Давидова О.Ю., Ладиженська Р.С., Писаревський І.М. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2012. 468 с.

ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT). [Чинний від 2015-12-21]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2016. 45с. URL: https://khoda.gov.ua/image/tsatalog/files/%209000.pdf (дата звернення 20.09.2021)

Козакова Н.В. Метрологічне забезпечення якості: метод. вказ. / уклад. Н. В. Козакова. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 11 с.

Мельничук С.Д., Боровиков О.Я., Баль-Прилипко Л.В. Основи системи державного технічного регулювання : навчаль. посіб. Київ : НУБіП, 2012. 283 с.

Фейгенбаум А., Фейгенбаум Д. Нова якість для XXI століття. Стандарти та якість. 2012. № 6. C. 59–62.

Alekseyenko L.M., Oleksiyenko V.M., Yurkevych A.I. (2000) Bankivsʹka sprava, fondovyy rynok [Economic dictionary: banking, stock market]. Kyiv: Maksymum. (in Ukrainian)

Davydova O.Yu. (2018) Upravlinnya yakistyu produktsiyi ta posluh u hotelʹno-restorannomu hospodarstvi [Quality management of products and services in the hotel and restaurant industry]. Kharkiv: Vyd-vo Ivanchenka I.S. (in Ukrainian)

Davydova O.Yu., Ladyzhensʹka R.S., Pysarevsʹkyy I.M. (2012) Upravlinnya yakistyu produktsiyi ta posluh u hotelʹno-restorannomu hospodarstvi [Quality management of products and services in the hotel and restaurant industry]. Kharkiv: KHNAMH. (in Ukrainian).

Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv. DSTU ISO 9000:2015 (2016), Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, available at: https://khoda.gov.ua/image/tsatalog/files/%209000.pdf (accessed 20.09.2021).

Kozakova N.V. (2017) Metrolohichne zabezpechennya yakosti. metodychni vkazivky [Metrological quality assurance]. Kharkiv: NTU «KHPI». (in Ukrainian)

Melʹnychuk S.D., Borovykov O.Ya., Balʹ-Prylypko L.V. (2012) Osnovy systemy derzhavnoho tekhnichnoho rehulyuvannya [Fundamentals of the system of state technical regulation]. Kyiv: NUBiP. (in Ukrainian)

Feyhenbaum A., Feyhenbaum D. (2000) Nova yakistʹ dlya XXI stolittya [Text New Quality for the XXI Century]. Standarty ta yakistʹ – Standards and quality, 6, 59–62.

Переглядів статті: 347
Завантажень PDF: 328
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Русавська, В., & Таран, М. (2021). ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-39
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ