ФОРМУВАННЯ НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ АРХІТЕКТУРИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В АСПЕКТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Наталя Матвєєва Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9220-5131
  • Ганна Базецька Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-5034-8959
  • Олена Славута Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-3597-9816
Ключові слова: персонал, кадрова політика, конкурентоспроможність підприємства, стратегія, розвиток персоналу

Анотація

В статті розглянуто науково-методичні підходи до висвітлення проблем управління кадровою політикою забезпечує ринкову стабільність підприємства, успіх його діяльності у конкурентному середовищі та можливості стратегічного розвитку. У даному контексті особливо важливим є управління кадровою політикою та кадровим потенціалом, що організоване таким чином, щоб забезпечити суттєву ефективність за мінімально можливих витрат. Сьогодні питання управління кадровими ресурсами цікавлять як теоретиків управління, так і керівників на практиці. Відомо, що одним із важливих завдань для ефективного розвитку компанії є підбір та створення кваліфікованих та ефективних кадрів. В даний час у виробничій діяльності регулярно трапляються нестандартні ситуації, які часто вимагають неформального підходу працівників для їх вирішення. Тому формування кваліфікованої та відповідальної команди працівників є важливою умовою керівника для стабільного розвитку компанії. Створення цілеспрямованої, навченої команди та її компетентного керівництва є одним з головних факторів успіху підприємства.

Посилання

Абесінова О.К. Аналіз плинності кадрів, як складова загальної концепції поступального розвитку організаційної структури підприємства. Молодий вчений. 2019. № 2(17). С. 44–48.

Бондарчук Л.В., Ніколайчук Н.П. Особливості антикризового управління персоналом. Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. 2017. Вип. 5(25). С. 77–82.

Бутенко І.А. Напрямки вдосконалення кадрової політики та підвищення ефективності управління персоналом підприємства. Вісник економічної науки України. 2016. № 3. С. 7–11.

Забаштанський М., Булах Я. Сучасні аспекти організації праці на підприємствах будівельної галузі України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 2. С. 106–114.

Крамаренко А.І. Ефективність управління персоналом: поняття, принципи та види. Економічний простір. 2013. № 73. С. 194–202. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2013_73_21.pdf

Стрехова С.В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізми та інструменти реалізації. Економічний часопис – ХХІ. 2022. №3-4. С. 66–70.

Abesinova O.K. Analiz plynnosti kadriv, yak skladova zahalnoi kontseptsii postupalnoho rozvytku orhanizatsiinoi struktury pidpryiemstva. Molodyi vchenyi. 2019. № 2(17). S. 44–48.

Bondarchuk L.V., Nikolaichuk N.P. Osoblyvosti antykryzovoho upravlinnia personalom. Aktualni naukovi doslidzhennia v suchasnomu sviti. 2017. Vyp. 5(25). S. 77–82.

Butenko I.A. Napriamky vdoskonalennia kadrovoi polityky ta pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia personalom pidpryiemstva. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. 2016. № 3. S. 7–11.

Zabashtanskyi M., Bulakh Ya. Suchasni aspekty orhanizatsii pratsi na pidpryiemstvakh budivelnoi haluzi Ukrainy. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. 2020. № 2. S. 106–114.

Kramarenko A.I. Efektyvnist upravlinnia personalom: poniattia, pryntsypy ta vydy. Ekonomichnyi prostir. 2013. № 73. S. 194–202. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2013_73_21.pdf

Strekhova S.V. Kadrova polityka: vazheli vplyvu na efektyvnist, mekhanizmy ta instrumenty realizatsii. Ekonomichnyi chasopys – XXI. 2022. №3-4. S. 66–70.

Переглядів статті: 113
Завантажень PDF: 373
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Матвєєва, Н., Базецька, Г., & Славута, О. (2023). ФОРМУВАННЯ НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ АРХІТЕКТУРИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В АСПЕКТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-55
Розділ
ЕКОНОМІКА